งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 28 ม.ค. 2557 ณ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 28 ม.ค. 2557 ณ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 28 ม.ค. 2557 ณ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

2 ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น. - 11.20 น. 11.20 น. - 12.10 น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 50 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น. - 14.00 น.65วิทยาศาสตร์50 นาที พัก 20 นาที 14.20 น. - 14.50 น. 14.50 น. - 15.20 น. 15.20 น. - 15.50 น. 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 10.00 น. 94คณิตศาสตร์90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น. - 12.00 น. 91ภาษาไทย90 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น. - 14.30 น. 93ภาษาอังกฤษ90 นาที

4 ตารางสอบ O-NET ชั้น ม.3 วัน-เดือน-ปีเวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น.-10.00 น. 95วิทยาศาสตร์90 นาที พัก 30 นาที 10.30 น.-12.00 น. 92สังคมศึกษา ฯ90 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.00 น.-13.40 น. 13.40 น.-14.20 น. 14.20 น.-15.00 น. 96 97 98 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 40 นาที

5 วันประกาศผล 19 มีนาคม 2557

6 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการ สำเร็จการศึกษา  เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ในโรงเรียน  เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชาติ

7

8 ผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปี การศึกษา 2555 รายการชั้น ป.6 ชั้น ม.3 วันสอบ 2 ก. พ. 562 – 3 ก. พ. 56 วันประกาศ 15 มี. ค. 56 จำนวนผู้เข้าสอบ 806,896 (98.23%) 763,465 (94.67%) จำนวนผู้ขาดสอบ 14,544 (1.77%)42,987 ( 5.38 %) จำนวนศูนย์สอบ 267307 จำนวนสนามสอบ 5,0334,660 จำนวนวิชาที่สอบ 88

9 ปัญหาที่พบในปี กศ.2555 ระดับโรงเรียนและสนามสอบ

10 การส่งข้อมูลในระบบ O-NET • ไม่มี Username – Password • ไม่ดำเนินการภายในเวลากำหนด • ไม่อ่านคู่มือและวิธีการนำส่ง ข้อมูล • ไม่แก้ไขข้อมูลโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน

11 การส่งข้อมูลในระบบ O-NET • ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง • ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากที่ส่งในระบบ O-NET • ระบุข้อมูลเด็กพิเศษไม่ถูกต้อง • ขอแก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษใน ภายหลัง

12 การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ • ไม่ตรวจสอบรายชื่อตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบในวันที่ 5 ม.ค. 57 • แจ้งข้อมูลผิดพลาดให้ สทศ. ช่วยแก้ไขในวันใกล้ สอบ

13 การปฏิบัติงานของสนามสอบ กระดาษ • เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้า สอบส่งไม่ครบ ซอง • รวบรวบซองบรรจุ กระดาษคำตอบใส่กล่องตอบ กลับไม่ครบ • แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบ ภายหลัง

14 การปฏิบัติงานของสนามสอบ กระดาษคำตอบของผู้ขาด • ไม่ส่งกระดาษคำตอบของผู้ขาด สอบมาในซองกระดาษคำตอบ • ทำกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับหาย • ส่งกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับไม่ครบ ตามที่ สทศ.จัดให้ไป

15 การปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ • ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือการคุม สอบฯ อย่างเคร่งครัด เรื่อง การแจก-เก็บแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ • ไม่ได้กำกับให้ผู้เข้าสอบเขียน ชื่อ-สกุลที่บนปกแบบทดสอบ

16 การปฏิบัติงานของกรรมการคุมสอบ • ไม่ได้ตรวจสอบการระบายรหัส ชุดข้อสอบบนกระดาษคำตอบ • ไม่เข้าใจวิธีการระบายรหัสชุด ข้อสอบ • แก้ปัญหาโดยไม่รายงานหัวหน้า สนามสอบ

17 ปัญหาที่พบในปี กศ.2555 ระดับศูนย์สอบ

18 การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ • ไม่ได้ส่งเอกสาร O-NET 3 พร้อมกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบ • ไม่ได้ส่ง สทศ. 6 มา พร้อมกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบ

19 การจัดส่งเอกสารสำคัญให้ สทศ. • การจัดส่งเอกสารรายงาน สรุปการดำเนินการจัดสอบ ฯ ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้น การสอบ • การจัดส่งเอกสารรายงาน สรุปค่าใช้จ่าย ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ

20 ปีการศึกษา 2556

21 จำนวน น.ร., ร.ร., และสนามสอบ ชั้นน.ร.ร.ร.สนามสอบ ป.669089748 ม.327683631

22 มาตรฐานของการจัดสอบ • มฐ.การบริหารการทดสอบ • มฐ.บุคลากรด้านการทดสอบ • มฐ.การพัฒนาแบบทดสอบ • มฐ.การพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการ ประมวลผล • มฐ.การรายงานผล การนำผลไปใช้

23 มฐ.การบริหารการทดสอบ • การจัดสนามสอบ • แต่งตั้งผู้สังเกตการสอบ • แต่งตั้งตัวแทน สทศ. • แต่งตั้งกรรมการสนามสอบ • การรับ-ส่งแบบทดสอบ

24 มฐ.การบริหารการทดสอบ (ต่อ) • กล่องบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ • จำนวนชุดข้อสอบ • การติดตามการบริหารการทดสอบ

25 กรุณาศึกษาจาก • คู่มือ • DVD การจัดสอบ

26 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ  หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลาง/ กรรมการคุมสอบ ต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัด สอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินการในทุก สนามสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ

27 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-2)  ประสานงานกับศูนย์สอบ และดำเนินการตาม นโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่าง เคร่งครัด  กรอกข้อมูลห้องสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ภายในเวลาที่ สทศ. กำหนด !?!?!?  เสนอชื่อคณะกรรมการที่ทำงานในระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

28 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-3)  เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับ สถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์การ สอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ  รับ – ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กล่องบรรจุ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสอบ จาก ศูนย์สอบ ตามวันและเวลาที่ศูนย์สอบนัด หมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย

29 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-4)  ดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความยุติธรรม และเป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด  รวบรวมกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบในแต่ละ ห้องสอบให้ครบถ้วนไม่ให้ตกหล่นที่สนามสอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ รวมทั้ง ส่งคืนแบบทดสอบทุกฉบับกลับคืน สทศ.

30 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ (ต่อ-5)  ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ และ รายงานสรุปการดำเนินการจัดสอบระดับสนาม สอบให้ศูนย์สอบทราบ  รายงานค่าสถิติจำนวนผู้เข้าสอบหลังเสร็จสิ้นการ สอบในแต่ละวิชา ผ่าน www.niets.or.th / ระบบ รายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบ / ใส่ Username และ Password ของสนามสอบ www.niets.or.th

31 การจัดที่นั่งสอบและการแจก - เก็บรูปตัว U หน้าห้อง

32  ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูล

33  ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบสำรอง

34  ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายในวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในแต่ละข้อ เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น  ต้องระบายคำตอบให้เต็มวงกลม และห้ามระบายเกินวงกลม คำตอบที่เลือก  เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบในการลบคำตอบที่ ต้องการแก้ไขให้สะอาดก่อนระบายคำตอบใหม่ ห้ามใช้ ปากกาลบคำผิดหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นในการลบคำตอบ ตัวอย่างการระบายคำตอบ การระบายคำตอบ

35  ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ  ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ  ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ  ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น  ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ  ให้นั่งสอบจนหมดเวลา  อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ( ต้องเป็นนาฬิกา ธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น ) ระเบียบการเข้าห้องสอบ

36 อุปกรณ์ใช้ในการสอบ อุปกรณ์และหลักฐานแสดงตนของผู้เข้าสอบ หลักฐานใช้แสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ

37  แบบทดสอบและกระดาษคำตอบจะ บรรจุแยกซองกัน จำนวน แบบทดสอบและกระดาษคำตอบมี เท่ากับจำนวนผู้เข้าสอบในห้องสอบ นั้น ( ไม่เกิน 30 คนต่อห้องสอบ )  แต่ละสนามสอบจะมีแบบทดสอบ สำรองและกระดาษคำตอบสำรอง ในแต่ละวิชา ( ห้ามเปิดซองหากไม่ มีความจำเป็นต้องใช้ ) แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ

38  กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจะ ระบุข้อมูลผู้เข้าสอบบนหัว กระดาษคำตอบไว้เรียบร้อยแล้ว กรรมการคุมสอบต้องแจกให้ตรง กับผู้เข้าสอบ  หากกระดาษคำตอบชำรุดหรือไม่ ตรงกับผู้เข้าสอบให้ใช้ กระดาษคำตอบสำรอง แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -2)

39  ซองแบบทดสอบแต่ละวิชาจะมีแถบสีแตกต่างกัน และแถบสีของซองแบบทดสอบจะเป็นสีเดียวกับ แถบสีของซองกระดาษคำตอบ  ซองแบบทดสอบและซองกระดาษคำตอบจะถูก บรรจุลงในกล่องแยกตามวิชา และตามจำนวนห้อง สอบของแต่ละสนามสอบ  ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย “ เทปกาวพิเศษ แบบทำลายตัวเอง ” เพื่อมิให้ถูกเปิดจนถึงห้องสอบ แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -3)

40 แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -4)

41  กล่องบรรจุแบบทดสอบจะถูกปิด ปากกล่องทุกด้านด้วยเทปกาวและ จะถูกรัดด้วยสายรัด เพื่อป้องกัน การเปิด แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -5)

42  เมื่อศูนย์สอบรับกล่องบรรจุ แบบทดสอบ กล่องบรรจุ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสอบแล้ว ต้อง กระจายให้สนามสอบในตอนเช้า ของวันสอบ โดยมีตัวแทนศูนย์สอบ และหัวหน้าสนามสอบเป็นผู้รับมอบ แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -6)

43  การเปิดกล่องแบบทดสอบและ กล่องกระดาษคำตอบ หัวหน้า สนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้เปิดกล่องแบบทดสอบและ กล่องกระดาษคำตอบ ก่อนเวลา ตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง ใน วันสอบเท่านั้น โดยมีตัวแทนศูนย์ สอบเป็นสักขีพยานและลงนามใน แบบฟอร์มการเปิดกล่อง แบบทดสอบและกล่อง กระดาษคำตอบ แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -7)

44  เมื่อสอบเสร็จ หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง ต้องนับ กระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตาม จำนวนทั้งผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ ใส่ซองปิดผนึกแล้วปิดทับด้วยเทป กาวพิเศษแบบทำลายตัวเองต่อ หน้ากรรมการคุมสอบทันที แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -8)

45  เมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกวิชาให้นำซอง กระดาษคำตอบบรรจุลงในกล่องบรรจุซอง กระดาษคำตอบกลับ เพื่อนำส่งสถาบัน ทดสอบฯ ผ่านศูนย์สอบ  ศูนย์สอบจะนับกล่องกระดาษคำตอบกลับให้ ครบถ้วนตามจำนวนของแต่ละสนามสอบ แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ -9)

46  แบบทดสอบ เมื่อสอบเสร็จสนามสอบต้อง รวบรวมแบบทดสอบให้ครบตามที่ระบุไว้ หน้าซอง ก่อนรวบรวมบรรจุลงกล่อง  สนามสอบต้องเก็บรักษาไว้ ห้ามมิให้ เผยแพร่ ( แบบทดสอบทุกฉบับถือเป็นเอกสารลับทางราชการและ เป็นสมบัติของ สทศ.)  ให้สนามสอบทำลายแบบทดสอบหลังการ ประกาศผล แบบทดสอบ / กระดาษคำตอบ ( ต่อ - 10)

47 กรรมการกลาง/ผู้สังเกตการสอบ • สนามสอบที่มีการสอบ 2 ระดับชั้น • หากในระดับชั้นใดไม่ได้แต่งตั้งไว้ ให้กรรมการ กลาง-ผู้สังเกตการของอีกระดับชั้นหนึ่งทำหน้าที่ ทั้ง 2 ระดับชั้น

48 คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบของศูนย์สอบ • 4 คณะ • ตรวจสภาพความพร้อมของสนามสอบ • ประเมินความเหมาะสมของสนามสอบ • ตรวจดูการดำเนินการสอบโดยทั่วไป

49 เด็กพิเศษ • สทศ.จัดห้องแยกให้เฉพาะเด็กบาง ประเภท

50 นัดหมายวันที่ 8-9 ก.พ.57 • รับแบบทดสอบ ฯลฯ 06.30-07.30 ที่ ศูนย์ ประสานการสอบอำเภอ • หลังสอบเสร็จแต่ละวัน ส่งกล่อง กระดาษคำตอบ พร้อมซองเอกสาร ประกอบการสอบ ถึงศูนย์ประสานการสอบ อำเภอภายใน 2 ชม

51 เอกสารการจัดสอบ • สทศ. 2, สทศ. 3 • สทศ. 5 • สทศ. 6 • O-NET 1 (รับ-ส่งแบบทดสอบ หน.-กก.) • O-NET 2 (รับ-ส่งกล่องฯลฯ หน.-ศูนย์สอบ.) • O-NET 5 รายงานผลของหน.สนามสอบ • O-NET 7 รายงานผลของผู้สังเกตการสอบ

52 สทศ. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนใน ความไม่โปร่งใสในการสอบ 4 ช่องทาง คือ 1. สายตรงผู้บริหาร 2. จดหมาย 3. E-mail : testing@niets.or.th 3. E-mail : testing@niets.or.th 4. call center 0-2217-3800 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการสอบ

53 การเงิน/หลักฐาน • ค่ารับส่งแบบทดสอบ จ่ายตามจริงสนามสอบละ ไม่เกิน 800 บาท/วัน (หน.สนามสอบเขียนเบิก ตามแบบ ) • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กก.ทุกคนเซ็นรับเงินตามแบบ) • หน.สนามสอบ 550 บาท • กก.คุมห้องสอบ /กก.กลาง /ผู้สังเกตการ 450 บาท • ภารโรง 250 บาท • ค่ารถกรรมการ จ่ายตามจริง ไม่เกิน 100 บาท (กก.เขียน เบิก คนละ 1 ใบ) • ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่ควบคุม นร.เดินทางมาสอบ คนละ 450 บาท และค่ารถ นร. คนละ 20 บาท

54 ประชุมกก.สนามสอบ • • อำเภอปากเกร็ด 6 ก.พ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร. วัดบางพูดใน (แก้ไขจากเดิมที่แจ้งในวันประชุม หน.สนามสอบ) • • อำเภอบางใหญ่ 4 ก.พ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ • • อำเภอบางบัวทอง 5 ก.พ.2557 เวลา 13.00 น. ณ ร.ร. ชุมชนวัดบางไผ่ • • อำเภอไทรน้อย 6 ก.พ.2557 เวลา 13.00 น. ณ ร.ร. วัดไทรใหญ่

55 ขอขอบคุณและสวัสดี ศูนย์สอบ สพป.นนทบุรี 2


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 28 ม.ค. 2557 ณ ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google