งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education)
Wednesday, April 05, 2017 วิจารณ์ วิจัย วิจักษณ์ ทิศทางงานวิจัยด้านไอที (IT) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาขาคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา website: Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

2 ประวัติการศึกษา Wednesday, April 05, 2017 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2530) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2537) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2542) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พ.ศ. 2552) Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

3 ความสนใจด้านการวิจัย
Wednesday, April 05, 2017 Computer Education ICT for Education Learning Technology Based on ICT Web Based Instruction: WBI Computer Assisted Instruction: CAI E-Learning and LMS Technology Education Technology and Communication Information System Development Open Source Software and Applied Multimedia Technology Web Site Technology and Development Web Application Development Knowledge Management and Technology Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

4 ประสบการณ์การทำวิจัย
Wednesday, April 05, 2017 การพัฒนาคอมพิวเตอร์การสอน วิชา ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปี 2543) การพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวสาร สถาบันราชภัฏยะลาผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2545) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และการใช้สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร สถาบันราชภัฏ ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา ) (คณะกรรมการวิจัย การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546) Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

5 ประสบการณ์การทำวิจัย
Wednesday, April 05, 2017 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการ เรียนการสอนปกติและบทเรียนสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่งผ่าน Moodle LMS (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2550) การพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการออนไลน์ กรณีศึกษาวารสารมหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2551) ความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิง (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2552) ระบบสนับสนุนการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบของผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง (ดุษฎีนิพนธ์ 2552) Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

6 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ
Wednesday, April 05, 2017 การพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555) ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในระบบอีเลิร์นนิ่ง (ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. ประจำปี 2555) การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มรย. ประจำปี 2554) ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน รายวิชาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน ระบบอีเลิร์นนิ่ง (งานวิจัยชั้นเรียน ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. ประจำปี 2554) Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

7 เอกสารทางวิชาการ Wednesday, April 05, 2017 เอกสารประกอบการสอน วิชา โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++ เอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เอกสารประกอบการสอน วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหารจัดการเว็บไซต์ เอกสารประกอบการสอน วิชา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน คู่มือการใช้ EL-YRU สำหรับผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง คู่มือการอบรมการติดตั้งและใช้ Joomla พัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ…(ดูเพิ่มเติม Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

8 ประเภทของงานวิจัยด้าน IT
Wednesday, April 05, 2017 แบ่งตาม การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประโยชน์ใช้งาน การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยเชิงปฎิบัติ (Action Research) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ลักษณะของข้อมูล Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

9 ประเภทของงานวิจัยด้าน IT
Wednesday, April 05, 2017 เชิงสำรวจ (Survey Research) ลักษณะการศึกษาตัวแปร การศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว (Ex post Factor Research) เชิงทดลอง (Experimental Research) วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) ระเบียบการวิจัย Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. วิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

10 คำสำคัญ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” พบ 1,246 เรื่อง
แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS Wednesday, April 05, 2017 คำสำคัญ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” พบ 1,246 เรื่อง Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

11 คำสำคัญ “Intelligence System” พบ 3 เรื่อง
แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS Wednesday, April 05, 2017 คำสำคัญ “Intelligence System” พบ 3 เรื่อง Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

12 คำสำคัญ “ปัญญาประดิษฐ์” พบ 16 เรื่อง
แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS Wednesday, April 05, 2017 คำสำคัญ “ปัญญาประดิษฐ์” พบ 16 เรื่อง Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

13 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT
Wednesday, April 05, 2017 ค้นหา Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. เลือกสาขา Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

14 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

15 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

16 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

17 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

18 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน ICT (ในไทย)
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

19 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน ICT (ในไทย)
Wednesday, April 05, 2017 ทำเนียบการประชุมวิชาการ ฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

20 ตัวอย่างคำถามการวิจัยด้าน ICT ทางการศึกษา
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

21 ตัวอย่างคำถามการวิจัยด้าน ICT ทางการศึกษา
Wednesday, April 05, 2017 Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)

22 ขอบคุณ Q&A Wednesday, April 05, 2017
Good afternoon, lady and gentleman and welcome to this presentation. I'm very glad to see you all in this room today. The first, I would like introduce myself. My name is Sirichai Namburi. I'm studying Doctor of Philosophy in Computer Education at Department of Computer Education, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok. About my work,I'm a lecturer and working at Department of Computer, Faculty of Science and Technology,Yala Rajabhat University, Yala Province, Thailand Today I would like to talk about "Internet use habit in Thailand between year 2000 and 2004" I think that the Internet have more influence for our life, our family and our society. The interesting information about the Internet use, could help you make decision and select the Internet services. could help you to protect your children and your family from the hamful of internet use. and Additionally, the government can use the main point of the Internet use information from this report, to plan and support the efficiency ICT policy in the future. All the information of this presentation is derived from NECTEC or The National Electronic and Computer Technology Center which is the ICT government organization. Now, I would like to starting by saying about the the outline to present for today. Okey, Let's start with the outline presentation, look at the next slide. Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 5 April 2017 นายศิริชัย นามบุรี (KMITNB-DTCT-48)


ดาวน์โหลด ppt ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google