งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจารณ์ วิจัย วิจักษณ์ ทิศทางงานวิจัยด้านไอที (IT) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจารณ์ วิจัย วิจักษณ์ ทิศทางงานวิจัยด้านไอที (IT) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจารณ์ วิจัย วิจักษณ์ ทิศทางงานวิจัยด้านไอที (IT) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer Education) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( สาขาคอมพิวเตอร์ ) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา e-mail: sirichai.nbr@gmail.com website: http://www.e-learning108.info/sirichaisirichai.nbr@gmail.comhttp://www.e-learning108.info/sirichai

2 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ประวัติ การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ. บ.) สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( พ. ศ. 2530) วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท. บ.) สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ( พ. ศ. 2537) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( ค. อ. ม.) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( พ. ศ. 2542) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ปร. ด.) สาขาคอมพิวเตอร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ( พ. ศ. 2552)

3 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ความสนใจด้านการวิจัย Computer Education ICT for Education Learning Technology Based on ICT Web Based Instruction: WBI Computer Assisted Instruction: CAI E-Learning and LMS Technology Education Technology and Communication Information System Development Open Source Software and Applied Multimedia Technology Web Site Technology and Development Web Application Development Knowledge Management and Technology

4 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ประสบการณ์การทำวิจัย 1. การพัฒนาคอมพิวเตอร์การสอน วิชา ความรู้ พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ( วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปี 2543) 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวสาร สถาบันราช ภัฏยะลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( ทุน สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2545) 3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน เว็บ เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการใช้ สารสนเทศ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ หลักสูตรสถาบันราชภัฏ ระดับปริญญาตรี ( หลังอนุปริญญา ) ( คณะกรรมการวิจัย การศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546)

5 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ประสบการณ์การทำวิจัย 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง พอใจของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ และบทเรียนสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง ผ่าน Moodle LMS ( ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2550) 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการออนไลน์ กรณีศึกษาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( ทุน สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2551) 6. ความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง ( ทุน สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยฯ มรย. ปี 2552) 7. ระบบสนับสนุนการประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง ( ดุษฎีนิพนธ์ 2552)

6 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ 6 1. การพัฒนาระบบจัดการคลังความรู้ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ ประจำปี 2555) 2. ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานในระบบอีเลิร์นนิ่ง ( ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย. ประจำปี 2555) 3. การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ( ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มรย. ประจำปี 2554) 4. ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน รายวิชา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบอีเลิร์นนิ่ง ( งานวิจัยชั้นเรียน ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์ฯ มรย. ประจำปี 2554)

7 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 เอกสารทางวิชาการ 7 1. เอกสารประกอบการสอน วิชา โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C++ 2. เอกสารประกอบการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ช่วย สอน 3. เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ 4. เอกสารประกอบการสอน วิชา เครือข่าย คอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย 5. เอกสารประกอบการสอน วิชา การบริหาร จัดการเว็บไซต์ 6. เอกสารประกอบการสอน วิชา การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 7. คู่มือการใช้ EL-YRU สำหรับผู้สอนในระบบอีเลิร์ นนิ่ง 8. คู่มือการอบรมการติดตั้งและใช้ Joomla พัฒนา เว็บไซต์ 9. ฯลฯ …( ดูเพิ่มเติม http://www.e- learning108.info/sirichai)http://www.e- learning108.info/sirichai

8 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ประเภทของงานวิจัยด้าน IT 8 ประโยชน์ ใช้ งาน การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยเชิงปฎิบัติ (Action Research) ลักษณะของ ข้อมูล เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) แบ่ง ตาม

9 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ประเภทของงานวิจัยด้าน IT 9 ลักษณะ การศึกษาตัว แปร เชิงสำรวจ (Survey Research) การศึกษาย้อนหลังใน สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว (Ex post Factor Research) เชิงทดลอง (Experimental Research ) ระเบียบการวิจัย วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) วิจัยเชิงพรรณนา (Description Research)

10 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS 10 http://tdc.thailis.or.th/tdc คำสำคัญ “ เทคโนโลยี สารสนเทศ ” พบ 1,246 เรื่อง

11 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS 11 http://tdc.thailis.or.th/tdc คำสำคัญ “Intelligence System” พบ 3 เรื่อง

12 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวทางการงานวิจัยด้าน IT จากฐานข้อมูล ThaiLIS 12 http://tdc.thailis.or.th/tdc คำสำคัญ “ ปัญญาประดิษฐ์ ” พบ 16 เรื่อง

13 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT 13 http://www.conferencealerts.com ค้น หา เลือก สาขา

14 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT 14

15 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT 15

16 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT 16

17 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน ICT 17 http://www.icitsm.com/callforpapers12.php

18 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน ICT ( ในไทย ) 18 http://www.nccit.net

19 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 แนวการวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน ICT ( ในไทย ) 19 http://www.riclib.nrct.go.th/research_conference/homepage.htm ทำเนียบการ ประชุม วิชาการ ฐานข้อมูล ของ สำนักงาน คณะกรรมก ารวิจัย แห่งชาติ ( วช.)

20 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ตัวอย่างคำถามการวิจัยด้าน ICT ทางการศึกษา 20 http://www.infodev.org/en/Publication.106.html

21 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 ตัวอย่างคำถามการวิจัยด้าน ICT ทางการศึกษา 21 http://www.infodev.org/en/Publication.106.html

22 Dr. Sirichai Namburi (Ph.D.), Faculty of Science Technology and Agriculture :YRU, Date: 10 October 2014 Q&A 22


ดาวน์โหลด ppt วิจารณ์ วิจัย วิจักษณ์ ทิศทางงานวิจัยด้านไอที (IT) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ดร. ศิริชัย นามบุรี Ph.D. (Computer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google