งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ ail.com ดร. สุภาว์ อาวสกุล สุทธิ ภา นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ นายชาญศักดิ์ เทพ มาลี ชาญ นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดำรง จุ๋มบรรณารักษ์ ศูนย์ อนามัยที่ ahoo.com นายวีระพงษ์ ก๋อง บุญ อ๋อ เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ศูนย์ อนามัยที่ ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นายเมธี ชุ่มศิริเม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ m นางสุภาภรณ์ หลักรอด แว่น นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ l.go.th นางรุ่งนภา สนิทรัมย์ รุ่ง นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ l.com นางจีรภา ผ่อง แผ้ว การ์ ตูน เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษาชำนาญ งาน ศูนย์อนามัย ที่ ail.com นายพิพัฒน์ ฟู ศรีนวล น้อย นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ th ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

3 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นางนันทิราพร แถวไธสง แอ๋น นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ th นางสุพิศ สม พิทักษ์ พิค นักทรัพยากร บุคคล ศูนย์อนามัย ที่ m นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ แหม่ ม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์อนามัย ที่ นางทิพยรัตน์ พละพันธ์ ปุ๊ นักจัดการงาน ทั่วไปชำนาญ การ ศูนย์อนามัย ที่ m นางกัญญนัท สี สันต์ มุ้ย พยาบาล วิชาชีพ ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ om ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

4 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นายศตวรรษ ศรี พรหม จัก ร นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ com นส. เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข เปิ้ล นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ om นางสาวลัดดา ใบดำ น้อ ง นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อนามัยที่ ladda- นางอัญชลี มูลจัดอัญบรรณารักษ์ ศูนย์ อนามัยที่ นางสาวดาวตา กุล สิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ อนามัย ส 1 ศูนย์ อนามัยที่ ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้าน สุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

5 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ น. ส. มาลินี นิยม เสริม อู๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ om นางกัญญารัตน์ คง ประกอบ เจี๊ย บ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อนามัยที่ น. ส. ขวัญตระกูล บุตรพรหม โม เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษา ศูนย์ อนามัยที่ com ดร. ลินดา สิริภูบาล แห ม่ม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ สุภาณี แก้วพินิจสุ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ชำนาญงาน ศูนย์ อนามัยที่ mail.go.th ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

6 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์ นาง อมรา นาวา รวงศ์ อัม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ om นางสายใจ โฆษิตกุลพร บิ๋ว นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ m นางสาววนิดา สุขขี ดา นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ th นางสาวจรินท รัตน์ แซ่น่า แอะ นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ m นายวินิช ถวิลวรรณ์ เปิ้ล นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ m ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google