งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 1 081-939- 6512 tuenjai.pakpoom@gm ail.com ดร. สุภาว์ อาวสกุล สุทธิ ภา นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 2 081-774- 5524 supa.phd@gmail.com นายชาญศักดิ์ เทพ มาลี ชาญ นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 3 086-599- 7560 ehc33@hotmail.com นางสาวพรพิมล รัตนตรัยดำรง จุ๋มบรรณารักษ์ ศูนย์ อนามัยที่ 3 081-427- 5599 rattanatridumrong@y ahoo.com นายวีระพงษ์ ก๋อง บุญ อ๋อ เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ศูนย์ อนามัยที่ 3 085-929- 7937 audy_k@hotmail.com ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นายเมธี ชุ่มศิริเม นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 4 081-857- 5120 methee_env@gmail.co m นางสุภาภรณ์ หลักรอด แว่น นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 4 085-297- 6990 Supaporn.l@anamai.mai l.go.th นางรุ่งนภา สนิทรัมย์ รุ่ง นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 5 089-624- 7050 rungnapa_dent@hotmai l.com นางจีรภา ผ่อง แผ้ว การ์ ตูน เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษาชำนาญ งาน ศูนย์อนามัย ที่ 5 081-261- 5721 jira30_sexphone@hotm ail.com นายพิพัฒน์ ฟู ศรีนวล น้อย นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 088-548- 0995 pipat.f@anamai.mail.go. th ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

3 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางนันทิราพร แถวไธสง แอ๋น นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 6 089-710- 8756 Annata_08@hotmail.co. th นางสุพิศ สม พิทักษ์ พิค นักทรัพยากร บุคคล ศูนย์อนามัย ที่ 6 086-230- 7288 Pr_pitrang@hotmail.co m นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ แหม่ ม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์อนามัย ที่ 7 081-593- 9489 mam_pattarat@hotmail.co.th นางทิพยรัตน์ พละพันธ์ ปุ๊ นักจัดการงาน ทั่วไปชำนาญ การ ศูนย์อนามัย ที่ 7 085-304- 7773 pharhapan@hotmail.co m นางกัญญนัท สี สันต์ มุ้ย พยาบาล วิชาชีพ ชำนาญการ ศูนย์อนามัย ที่ 7 083-680- 9644 moomui_11@hotmail.c om ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

4 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นายศตวรรษ ศรี พรหม จัก ร นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ 7 083-383- 9671 Satawat.Sri@hotmail. com นส. เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข เปิ้ล นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ 7 081-876- 5355 yaowalak14@gmail.c om นางสาวลัดดา ใบดำ น้อ ง นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อนามัยที่ 7 085- 7450847 ladda- dai@hotmail.com นางอัญชลี มูลจัดอัญบรรณารักษ์ ศูนย์ อนามัยที่ 7 082-861- 3606 anchalee.hpc7@gmail.com นางสาวดาวตา กุล สิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ อนามัย ส 1 ศูนย์ อนามัยที่ 7 081- 9672498 duangta- @hotmail.com ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้าน สุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

5 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail น. ส. มาลินี นิยม เสริม อู๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ 8 084-989- 9789 Malinee498@gmail.c om นางกัญญารัตน์ คง ประกอบ เจี๊ย บ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ อนามัยที่ 8 086-930- 0031 jiabpr08@gmail.com น. ส. ขวัญตระกูล บุตรพรหม โม เจ้าพนักงานโสต ทัศนศึกษา ศูนย์ อนามัยที่ 8 087-838- 3742 e_mojinaja@hotmail. com ดร. ลินดา สิริภูบาล แห ม่ม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 9 080-505- 7188 Linda.s@anamai.mail.go.th สุภาณี แก้วพินิจสุ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ชำนาญงาน ศูนย์ อนามัยที่ 9 080- 5057188 Supanee.k@anamai. mail.go.th ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

6 รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นาง อมรา นาวา รวงศ์ อัม นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ 10 086- 586- 7752 aumnawa@hotmail.c om นางสายใจ โฆษิตกุลพร บิ๋ว นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ 11 081- 091- 3086 Saijai_11@hotmail.co m นางสาววนิดา สุขขี ดา นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ พิเศษ ศูนย์ อนามัยที่ 12 089- 311- 7396 Sukee_12@yahoo.co. th นางสาวจรินท รัตน์ แซ่น่า แอะ นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์ อนามัยที่ 12 081- 963- 8963 yalanaja53@Gmail.co m นายวินิช ถวิลวรรณ์ เปิ้ล นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์ อนามัยที่ 12 087- 299- 6532 Winich_t@hotmail.co m ทำเนียบกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มี. ค. 55 ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt รูปชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล ชื่อ เล่นตำแหน่ง สถานที่ ปฏิบัติงาน โทรศัพท์e-mail นางเตือนใจ ภาคภูมิอี๊ด นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ อนามัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google