งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology
จํานวน 3 หนวยกิต (3-0) เนื้อหาของวิชาประกอบดวยหลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย จําพวกตาง ๆ โครงสร้างและหนาที่ของโครงสรางของเซลล จุลินทรีย การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การจัดหมวดหมู การเกิดโรคโดยจุลินทรีย การฆาและการยับยั้งการเจริญของ จุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และทางการแพทย์

2 หัวขอวิชา 1. ประวัติและพัฒนาการทางจุลชีววิทยา 2. วิธีการศึกษาทางจุลชีววิทยา 3. จุลินทรียจําพวกตาง ๆ เปรียบเทียบ prokaryote และ eukaryote 4. Fungi และ Actinomycetes 5. ไวรัสและไวรอยด 6. เซลลแบคทีเรีย โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางของเซลลแบคทีเรีย 7. การเจริญและปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญของแบคทีเรีย 8. เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย

3 หัวขอวิชา 9. การจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย 10. พันธุกรรมของแบคทีเรีย 11. การฆาและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 12. การเกิดโรคและภูมิคุมกันโรค 13. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหาร 14. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 15. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับการเกษตร 16. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน์

4 การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จํานวนเปอรเซ็นต การเขาชั้นเรียน 5% สอบกลางภาค 45% สอบปลายภาค 50% 1) ขาดเรียน 1 ครั้ง หัก 1% 2) ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง (เวลาเรียนน้อยกว่า 80%) จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

5 คณะผู้สอน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผศ. ดร. มาลี ศรีสดสุข
ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-311 โทร ต่อ 7653 ผศ. ดร. มาลี ศรีสดสุข ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-305 โทร ต่อ 7664

6 คณะผู้สอน ดร.วิชุพร จันทร์ศรี ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-312
ดร.วิชุพร จันทร์ศรี ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-312 โทร ต่อ 7665 ku.ac.th ดร. เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-310 โทร ต่อ 7668

7 คณะผู้สอน ดร.วีรานุช หลาง ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-308
ดร.วีรานุช หลาง ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-308 โทร ต่อ 7123 ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310 โทร ต่อ 7666

8 คณะผู้สอน ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 3-310
โทร ต่อ 7669 ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310 โทร โทร. 7655

9 คณะผู้สอน ดร.ดวงพร มรกตกาล
ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310โทร โทร. 7652

10


ดาวน์โหลด ppt วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google