งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology 01419211 จํานวน 3 หนวยกิต (3-0) เนื้อหาของวิชาประกอบดวยหลักการทาง จุลชีววิทยา จุลินทรีย จําพวกตาง ๆ โครงสร้างและหนาที่ของโครงสรางของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology 01419211 จํานวน 3 หนวยกิต (3-0) เนื้อหาของวิชาประกอบดวยหลักการทาง จุลชีววิทยา จุลินทรีย จําพวกตาง ๆ โครงสร้างและหนาที่ของโครงสรางของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology 01419211 จํานวน 3 หนวยกิต (3-0) เนื้อหาของวิชาประกอบดวยหลักการทาง จุลชีววิทยา จุลินทรีย จําพวกตาง ๆ โครงสร้างและหนาที่ของโครงสรางของ เซลล จุลินทรีย การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การจัดหมวดหมู การเกิดโรคโดย จุลินทรีย การฆาและการยับยั้งการเจริญ ของ จุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียทาง การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และทาง การแพทย์

2 หัวขอวิชา 1. ประวัติและพัฒนาการทางจุลชีววิทยา 2. วิธีการศึกษาทางจุลชีววิทยา 3. จุลินทรียจําพวกตาง ๆ เปรียบเทียบ prokaryote และ eukaryote 4. Fungi และ Actinomycetes 5. ไวรัสและไวรอยด 6. เซลลแบคทีเรีย โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางของเซลลแบคทีเรีย 7. การเจริญและปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญของแบคทีเรีย 8. เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย

3 หัวขอวิชา 9. การจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย 10. พันธุกรรมของแบคทีเรีย 11. การฆาและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 12. การเกิดโรคและภูมิคุมกันโรค 13. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหาร 14. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 15. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับการเกษตร 16. จุลชีววิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน์

4 จํานวนเปอรเซ็นต การเขาชั้นเรียน 5% สอบกลางภาค 45% สอบปลายภาค 50% การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 1) ขาดเรียน 1 ครั้ง หัก 1% 2) ขาดเรียนเกิน 5 ครั้ง ( เวลาเรียนน้อย กว่า 80%) จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

5 รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-311 โทร. 3600-4 ต่อ 7653 e-mail : jureerat.c@ku.ac.th คณะผู้สอน ผศ. ดร. มาลี ศรีสด สุข ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-305 โทร. 3600-4 ต่อ 7664 e-mail : faasmls@ku.ac.th

6 ดร. วิชุพร จันทร์ศรี ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-312 โทร. 3600-4 ต่อ 7665 e-mail : faasvpj@ ku.ac.th ดร. เพิ่มพงษ์ ศรี ประเสริฐศักดิ์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 4-310 โทร. 3600-4 ต่อ 7668 e-mail : rdipps@ku.ac.th คณะผู้สอน

7 ดร. วีรานุช หลาง ห้องพัก ศวท. ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 3-308 โทร. 3600-4 ต่อ 7123 e-mail : faaswnp@ku.ac.th ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310 โทร. 3600-4 ต่อ 7666 e-mail : sutticha.n@ku.ac.th คณะผู้สอน

8 ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 3-310 โทร. 3600-4 ต่อ 7669 e-mail : chor19@yahoo.com ดร. สุทธิเดช ปรีชารัมย์ ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310 โทร. 3600-4 โทร. 7655 e-mail : faasstd@ku.ac.th คณะผู้สอน

9 ดร. ดวงพร มรกตกาล ห้องพัก ศวท. ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 4-310 โทร. 3600-4 โทร. 7652 e-mail : faasdpm@ku.ac.th คณะผู้สอน

10


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป General Microbiology 01419211 จํานวน 3 หนวยกิต (3-0) เนื้อหาของวิชาประกอบดวยหลักการทาง จุลชีววิทยา จุลินทรีย จําพวกตาง ๆ โครงสร้างและหนาที่ของโครงสรางของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google