งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553
ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553 นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ตรวจราชการจังหวัดยโสธร นางมลุลี แสนใจ ตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางไฉไล ช่างดำ ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวละออ จันสุตะ ตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

2 ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553
ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553 นางประไพ เจริญผล ตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสิรภัทร สาระรักษ์ ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร นางสิริพินท์ สิริพงษ์โสภาพงษ์ ตรวจราชการจังหวัดนครพนม

3 ตัวชี้วัดกรมอนามัยประจำปี 2553
นร.ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ได้รับบริการตรวจฟัน นร.ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณสุข (HAS) ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมตามเป้าหมายที่กำหนด สถานีอนามัยมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณสุข (HAS) วัดมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณสุข (HAS)

4 ตัวชี้วัดกรมอนามัยประจำปี 2553
ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารโรงอาหาร/โรงครัว โรงพยาบาลในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดี (3 ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว)


ดาวน์โหลด ppt ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google