งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปี งบประมาณ 2553 นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ตรวจ ราชการจังหวัดยโสธร นางมลุลี แสนใจตรวจ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางไฉไล ช่างดำ ตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปี งบประมาณ 2553 นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ตรวจ ราชการจังหวัดยโสธร นางมลุลี แสนใจตรวจ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางไฉไล ช่างดำ ตรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปี งบประมาณ 2553 นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ตรวจ ราชการจังหวัดยโสธร นางมลุลี แสนใจตรวจ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางไฉไล ช่างดำ ตรวจ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวละออ จันสุตะตรวจ ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

2 นางประไพ เจริญผลตรวจราชการ จังหวัดมุกดาหาร นางสิรภัทร สาระรักษ์ตรวจราชการ จังหวัดสกลนคร นางสิริพินท์ สิริพงษ์โสภาพงษ์ ตรวจ ราชการจังหวัดนครพนม ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปี งบประมาณ 2553

3 ตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปี 2553 นร. ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ได้รับบริการ ตรวจฟัน นร. ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับบริการเคลือบ หลุมร่องฟัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) มีส้วมผ่าน เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณสุข (HAS) ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมตาม เป้าหมายที่กำหนด สถานีอนามัยมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณสุข (HAS) วัดมีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วม สาธารณสุข (HAS)

4 ตัวชี้วัดกรมอนามัย ประจำปี 2553 ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวได้ มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทย สุขภาพดี ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวได้ มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทย สุขภาพดี ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหารโรง อาหาร / โรงครัว โรงพยาบาลในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหารโรง อาหาร / โรงครัว โรงพยาบาลในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มาตรฐาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่า ซื้อระดับดี (3 ดาว ) และระดับดีมาก (5 ดาว ) ตลาดประเภทที่ 1 ได้มาตรฐานตลาดสดน่า ซื้อระดับดี (3 ดาว ) และระดับดีมาก (5 ดาว )


ดาวน์โหลด ppt ผู้แทนกรมอนามัย ตรวจราชการประจำปี งบประมาณ 2553 นางภัทรภร เอี่ยมอุตมะ ตรวจ ราชการจังหวัดยโสธร นางมลุลี แสนใจตรวจ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางไฉไล ช่างดำ ตรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google