งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยผลักดันต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยผลักดันต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยผลักดันต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง การเติบโตทางเศรษฐกิจและใช้ไฟฟ้า ของประเทศ

3 ปัญหาโลกร้อน สิ่งแวดล้อม มลภาวะ ความรู้ / ความเข้าใจ ด้านการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การตัดสินใจ กระบวนการหาข้อยุติ NIMBY การสื่อสารข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ความไว้เนื้อเชื่อใจ การตอบแทน / เยียวยา วิถีชีวิต ประเด็นสำคัญในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ การเมือง

4 สถานภาพปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

5 สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าปี 2554 กฟผ. 14,998.1 MW 47.7% IPP 12,081.7 MW 38.4% SPP 2,182.3 MW 6.9% สายส่งเชื่อมโยง มาเลเซีย 300.0 MW 1.0% สปป. ลาว 1,884.6 MW 6.0% (แยกตามความเป็นเจ้าของ) ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (24 พฤษภาคม 2554) 23,900.2 เมกะวัตต์ กำลังผลิตตามสัญญารวม (ณ 31 ธันวาคม 2554),446.7 เมกะวัตต์ 31,446.7 เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 158,963* ล้านหน่วย หมายเหตุ * ค่าเบื้องต้น

6 ก๊าซธรรมชาติ 67 % ดีเซล 0.02% มาเลเซีย 0.1% พลังงานหมุนเวียน 13% ในประเทศ 7% พลังน้ำ5% ชีวมวล2% อื่นๆ0.01% สปป. ลาว 6% พลังน้ำ6% ลิกไนต์ 11% น้ำมันเตา 1% ถ่านหินนำเข้า 8% พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 158,963* ล้านหน่วย สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปี 2554 หมายเหตุ * ค่าเบื้องต้น

7 สัดส่วนการจำหน่ายไฟฟ้าปี 2554 กฟภ. 68% กฟน. 30% ลูกค้าตรง 2% รวมพลังงานไฟฟ้าที่ กฟผ. จำหน่าย 154,770* 154,770* ล้านหน่วย หมายเหตุ * ค่าเบื้องต้น

8 อุตสาหกรรม 46% ธุรกิจ 16% บ้านอยู่อาศัย 22% อื่น ๆ 6% กิจการขนาดเล็ก 10% สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในประเทศปี 2554 (แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า)

9 2134567 1. บางปะกง 2. แม่เมาะ 3. พระนครใต้ 4. วังน้อย 5.น้ำพอง โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 6. พระนครเหนือ 7. แม่ฮ่องสอน 8. กระบี่ 9. จะนะ 1.เขื่อนภูมิพล 2.เขื่อนสิริกิติ์ 3.เขื่อนศรีนครินทร์ 4.เขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ 5.เขื่อนรัชชประภา 6.เขื่อนปากมูล 7.เขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าของ กฟผ. (31 ธันวาคม 2554)

10 ปี พ.ศ.กำลังผลิตสำรอง (%)* 255516.0 255618.4 255717.7 255816.4 255924.3 256021.4 256119.6 256218.7 256318.1 256417.8 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองตามแผน PDP 2010 : ปรับปรุงครั้งที่ 3* * มติ กพช. 8 มิ.ย.55, ครม. เห็นชอบ 19 มิ.ย.55 * หากสามารถดำเนินการพัฒนาได้ตามแผน

11 รฟ.ถ่านหินสะอาด รฟ.ก๊าซธรรมชาติ รฟ.นิวเคลียร์ รฟ.กังหันแก๊ส โคเจนเนอเรชั่น (SPP / VSPP) พลังงานหมุนเวียน (SPP, VSPP, EGAT) ซื้อต่างประเทศ 7,740 (10โรง) 18,400 (23โรง) 4,000 ( 4โรง) - 8,264 / 55 4,433 10,982 4,400 ( 6โรง) 25,451 (29โรง) 2,000 ( 2โรง) 750 ( 3โรง) 6,374 / 102 9,481 6,572 PDP2010 Rev2 หน่วย : MW PDP2010 Rev3 กำลังผลิตสิ้นปี 2554 กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ กำลังผลิตที่ปลดออก กำลังผลิตไฟฟ้าสิ้นปี 2573 32,744 53,874 - 17,061 69,557 32,395 55,130 -16,839 70,686 จำนวนโรงไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่ปี 2555 - 2573 กำลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี 2555-2573 ภาพรวมแผนPDP2010 Rev3 (ช่วงปี 2555 – 2573)

12 ราคาค่าไฟรวมทุกประเภท บาท/หน่วย

13 ตารางแสดงต้นทุนค่าก่อสร้างและการผลิตไฟฟ้า จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ลำดับ ประเภทโรงไฟฟ้า (แยกตามเชื้อเพลิง) ต้นทุนค่าก่อสร้าง (เหรียญสหรัฐ/ กิโลวัตต์) ราคาต้นทุนการ ผลิต (บาท/หน่วย) 1.ก๊าซธรรมชาติ25.213.20 2.ถ่านหินนำเข้า53.832.36 3.นิวเคลียร์107.292.30 4.น้ำมันดีเซล15.2711.16 5.ลมN/A5-6 6.แสงอาทิตย์N/A8-98-9 7.ชีวมวลN/A2.8-3.5 ข้อมูล ณ ปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาท/เหรียญสหรัฐ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยผลักดันต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  สาธารณูปโภคพื้นฐาน  คุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google