งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2550

2 2 –Structure will be formalized in upcoming Electricity Act –Clear separation of regulatory and operating roles to protect public interests –Regulatory body to be established along with the enactment of the Electricity Act, which will Oversee new generation bidding process Coordinate long-term system adequacy planning Approving body for PDP, Grid Code and tariff mechanisms Issuer of licenses and enforcer of industry regulations Interim regulator will perform these functions before the enactment of the Electricity Act –Accounting unbundling between generation and transmission and between distribution and retail Unbundling for regulatory monitoring purposes only Provide clear standard cost structures to maximize transparency and efficiency –System operator (SO) is to be ring-fenced within EGAT transmission for regulatory monitoring purposes MEA INT’L PEA IPPs / SPPs End User Generation Transmission End users Distribution Regulator EGAT Generation EGAT Transmission Single Buyer (SB) System operator ESB modelKey features ESB Model EGAT is the central entity in the Enhanced Single Buyer model

3 3 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าคืออะไร ? แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า คือ แผนการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังผลิต เพิ่มขึ้นในระบบไฟฟ้า ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อ สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอ สำหรับอนาคต 10-15 ปี ข้างหน้า

4 4 1.เพื่อให้ได้แผนที่มีต้นทุนในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าต่ำสุด 2.เพื่อให้การผลิตพลังงานไฟฟ้ามีคุณภาพและ ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 3.มีการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม ที่กำหนด วัตถุประสงค์ในการวางแผน

5 5 ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผน 1.นโยบายพลังงานของประเทศ 2.ข้อมูลระบบกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน 3.ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว 4.ข้อมูลเชื้อเพลิง 5.กำหนดปลดโรงไฟฟ้า 6.โรงไฟฟ้าชนิดต่างๆที่นำมาพิจารณาเป็น ทางเลือก เพื่อบรรจุในแผน 7.ข้อกำหนดทางด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 8.ข้อมูลอื่น ที่ใช้ประกอบการวางแผน

6 6 นโยบายพลังงานของประเทศ -รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน -รับซื้อไฟฟ้าจาก SPP, VSPP -กระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

7 สถานภาพ ระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน

8 8 กฟผ. 15,794.6 MW 58 % IPP,SPP,VSPP,ต่างประเทศ 11,312.6 MW 42 % กำลังผลิตไฟฟ้า (แยกตามประเภทผู้ผลิต) รวมกำลังผลิตติดตั้ง ณ มกราคม 2550 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549) กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำสุด (ปี 2549) 27,107.2 27,107.2 เมกะวัตต์ 21,064.0เมกะวัตต์ 22.1%

9 9 กำลังผลิตไฟฟ้า (แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า) รับซื้อจากมาเลเซีย 300 MW 1 % พลังความร้อนร่วม 12,797 MW 47 % พลังน้ำ 3,764 MW 14 % พลังความร้อน 9,264 MW 34 % กังหันแก๊สและเครื่องยนต์ดีเซล 982 MW 4 % รวมกำลังผลิตติดตั้ง ณ มกราคม 2550 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2549) กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำสุด (ปี 2549) 27,107.2 27,107.2 เมกะวัตต์ 21,064.0เมกะวัตต์ 22.1%

10 10 กฟผ. 67,441 ล้านหน่วย 47.5% IPP,SPP,VSPP, ต่างประเทศ 74,540 ล้านหน่วย 52.5 % การผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2549 (แยกตามประเภทผู้ผลิต) รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 141,980 141,980 ล้านหน่วย

11 11 ก๊าซธรรมชาติ 66.2% พลังน้ำ 7.4% ลิกไนต์ 12.4% รับซื้อไฟฟ้า จากมาเลเซีย 1.7% น้ำมันเตา 7.4% ถ่านหินนำเข้า 3.8% น้ำมันดีเซล 0.1% พลังงานทดแทน 1.0% การผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี 2549 (แยกตามประเภทเชื้อเพลิง) รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 141,980 141,980 ล้านหน่วย

12 12 ตัวแทนหน่วยงานราชการ - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน - คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน - สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตัวแทนผู้ใช้ไฟฟ้า - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ผลิตไฟฟ้า - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - การไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ - นายเทียนไชย จงพีร์เพียร - นายวิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายพรชัย รุจิประภา) ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (นายวีระพล จิรประดิษฐกุล) รองประธานฯ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขานุการและผู้ช่วย คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

13 13 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับไฟฟ้า –การอนุรักษ์พลังงาน –การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน/ หมุนเวียน สมมติฐานในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

14 14 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้พลังงานไฟฟ้า 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 8.24 8.55 8.99 9.24 5.90 -1.37 -10.51 4.43 4.64 1.79 5.22 6.04 13.40 11.25 12.49 11.76 9.15 6.39 -2.41 0.28 7.80 5.41 4.35 7.70 1.63 1.32 1.39 1.27 1.55 -4.66 0.23 0.06 1.68 3.02 0.83 1.28 ปี อัตราการขยายตัว (%) GDPการใช้พลังงานไฟฟ้า Elasticity

15 15 การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย ธุรกิจธุรกิจ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม อื่นๆอื่นๆ TotalConsumptionTotalConsumptionการสูญเสียในระบบจำหน่ายการสูญเสียในระบบจำหน่ายความต้องการไฟฟ้าในระบบจำหน่ายความต้องการไฟฟ้าในระบบจำหน่าย Station Services &ความสูญเสียในระบบส่ง &ความสูญเสียในระบบส่ง ไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำกลับไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำกลับ ความต้องการไฟฟ้า ของระบบ กฟผ. ความต้องการไฟฟ้า ลูกค้าตรงของกฟผลูกค้าตรงของกฟผ กฟน และ กฟภ กฟผกฟผ

16 16 ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) แบบจำลอง - บ้านอยู่อาศัย - ธุรกิจและอุตสาหกรรม - อื่นๆ ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) ภาพรวมวิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ค่าพยากรณ์ พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) kW ข้อมูลต่างๆ ค่าพยากรณ์ พลังงานไฟฟ้า (Energy) kWh

17 17 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ชุด มกราคม 2550 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว

18 18 เมกะวัตต์ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ชุด มกราคม 2550 ปี 2550 – 2554 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1,412 เมกะวัตต์ ปี 2555 – 2559 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1,903 เมกะวัตต์ ปี 2560 – 2564 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,315 เมกะวัตต์ 1,444 1,268 1,411 1,434 1,686 1,759 1,832 2,066 2,170 2,179 2,233 2,287 2,401 2,476 ความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี 1,503

19 19 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 700 MW โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1,000 MW โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 700 MW โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 230 MW โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าที่นำมาพิจารณาเป็นทางเลือก

20 20 ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 1) สปป.ลาว ปัจจุบันรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาวได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายการรับ ซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาวจาก 3,000 MW เป็น 5,000 MW ปัจจุบัน กฟผ. มีสัญญารับซื้อแล้ว จำนวน 1,857 MW (เทิน-หินบุน ห้วยเฮาะ น้ำเทิน 2 และน้ำงึม2) 2) จีน ปัจจุบันรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนได้มีการลงนาม MOU 3,000 MW 3) พม่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่าได้มีการลงนาม MOU 1,500 MW ข้อมูลใช้ประกอบการวางแผน

21 21 0123456789101112131415161718192021222324 เวลา (นาฬิกา) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 เมกะวัตต์ BASE LOAD PLANT INTERMEDATE LOAD PLANT PEAK LOAD PLANT การผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละวัน

22 22 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส พลังงานไฟฟ้าที่ได้ 36 หน่วย พลังงานใน เชื้อเพลิง 100 หน่วย ~ พลังงานสูญเสียในการผลิต 6 หน่วย อากาศ พลังงานในไอเสีย 58 หน่วย ประสิทธิภาพ ประมาณ 36%

23 23 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประสิทธิภาพ ประมาณ 34% BFW (Boiler Feed Water)  อากาศ พลังงานใน เชื้อเพลิง 100 หน่วย พลังงานไฟฟ้าที่ได้ 34 หน่วย พลังงานสูญเสียในการผลิต 6 หน่วย พลังงานสูญเสียในห้องต้ม ไอน้ำ 12 หน่วย พลังงานในไอน้ำ 88 หน่วย พลังงานสูญเสีย ใน Condensor 12 หน่วย เครื่องจัก รไอน้ำ

24 24 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  ~ กังหัน แก๊ส HRSG (Heat Recovery Steam Generator) ประสิทธิภาพรวม ประมาณ 53% พลังงานสูญเสีย ใน Condensor 23 หน่วย พลังงานสูญเสียในการผลิต 12 หน่วย พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จากกังหันแก๊ส 36 หน่วย พลังงานไฟฟ้าที่ได้ จากเครื่องจักรไอน้ำ 17 หน่วย พลังงานใน เชื้อเพลิง 100 หน่วย พลังงาน สูญเสีย ใน HRSG 12 หน่วย เครื่องจัก รไอน้ำ

25 เทคโนโลยี่การผลิตไฟฟ้า ชนิดเชื้อเพลิง ระยะเวลาที่ใช้ก่อสร้าง ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเลือกประเภทและขนาดของโรงไฟฟ้า

26 26 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (4 x 150 ) + (6 x 300) MW โรงไฟฟ้าบางปะกง (2 x 550 ) + (2 x 600 ) MW โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (2 x 200 ) + (3 x 310 ) MW โรงไฟฟ้าฐาน (พลังความร้อน)

27 27 โรงไฟฟ้าบางปะกง (2 x 238.3) + (2 x 307) + (1 x 700) MW โรงไฟฟ้าวังน้อย (2 x 651 ) + (1 x 729) MW โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (1 x 335 ) + (1 x 623 ) + ( 1 X 700 ) MW โรงไฟฟ้าปานกลาง(พลังความร้อนร่วม)

28 28 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สสุราษฎร์ธานี (2x122 MW) โรงไฟฟ้า PEAKING ( กังหันแก๊ส )

29 29 เขื่อนภูมิพล (6 x 76.3) + (1 x 115) + (1 x 171) MW เขื่อนสิริกิติ์ (4 x 125 ) MW เขื่อนลำตะคอง (2 x 250) MW เขื่อนปากมูล (4 x 34 ) MW โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

30 30 พลังลม : แหลมพรหมเทพ 0.2 MW พลังแสงอาทิตย์ : ผาบ่อง 0.5 MW พลังความร้อนใต้พิภพ : ฝาง 0.3 MW โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

31 31 เอกชนรายใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน จำกัด ซื้อไฟฟ้าจากเอกชน บริษัทผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เอกชนรายเล็ก โรงไฟฟ้า ทีแอลพี โคเจน จำกัด

32 32 Theun Hinboon (214 MW) Houay Ho (126 MW) HVDC : EGAT - TNB 300 MW สปป.ลาว มาเลเซีย ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

33 33 ระดับความมั่นคง (Reliability) ของระบบผลิตไฟฟ้า ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนในปัจจุบัน กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 การรับซื้อไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้าจาก SPP เพิ่ม 1,700 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2555 – 2563 จากที่รับซื้อไว้เดิม 2,300 เมกะวัตต์ ให้ ครบ 4,000 เมกะวัตต์ ตามนโนบายรัฐ รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงปี 2554 – 2564 ประมาณร้อยละ 20 ของความต้องการไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

34 34 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (%) = (กำลังผลิตพึ่งได้ – ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด) x 100 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด Reserve Margin

35 35 EQUIVALENT LOAD (MW) ระยะเวลา (%) LOLP (%) 100 ENERGY NOT SERVED 0 ORIGINAL LDC EQUIVALENT LDC กำลังผลิตติดตั้ง Energy Not Served and LOLP

36 36 เงินลงทุนลบด้วยมูลค่าซาก (Salvage Value) ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อไฟดับ ค่าใช้จ่ายที่พิจารณาในแผนฯ

37 37 กำลังผลิตสำรอง ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรวม Outage Cost + Social Cost ค่าก่อสร้าง + ค่าเชื้อเพลิง + O&M ค่าใช้จ่ายและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

38 38 Future Demand & Supply ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มปีละ 5-6% คาดว่า Demand ประมาณ 35,500 MW ในปี 2558 (2015) เพิ่มจาก ปัจจุบัน 14,000 MW ต้องมีโรงไฟฟ้าขนาด 700 MW เข้าระบบปีละ 2-3 เครื่อง ความต้องการเงินลงทุนในกิจการผลิตและส่งไฟฟ้า ระบบผลิต 35,000 – 50,000 ล้านบาท/ปี ระบบส่ง 15,000 – 20,000 ล้านบาท/ปี รวม 50,000 – 70,000 ล้านบาท/ปี

39 39 วิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ลงทุนโรงไฟฟ้า ลงทุนสายส่ง ลงทุนสายจำหน่าย 35,000 ล้านบาท/ปี 15,000 ล้านบาท/ปี 20,000 ล้านบาท/ปี ความต้องการฟ้าเพิ่ม

40 40 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า2550-2554

41 41 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 กำลังผลิต (เมกะวัตต์) 2550 2551 2552 2553 2554 ปี จะนะ CC 746.8 MW ราชบุรีเพาเวอร์ #1-2 2x700 MW พระนครเหนือ CC # 1 723.4 MW พระนครใต้ CC #3 767.6 MW ซื้อจาก สปป.ลาว (NT2)920MW บางปะกง CC # 5 763.3 MW RPS 33 MW ซื้อจาก สปป.ลาว (NNG2) 596.6 MW SPP 20.3 MW กำลังผลิตติดตั้ง กำลังผลิตพึ่งได้ บ.กัลฟ์เพาเวอร์ #1 734 MW บ. BLCP เพาเวอร์ #2 673.25 MW บ.กัลฟ์เพาเวอร์ #2 734 MW SPP 68.0 MW RPS 42.0 MW RPS 65.7 MW ความต้องการพลังไฟฟ้า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด + 15% กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง กำลังผลิตและความต้องการไฟฟ้าช่วง พ.ศ. 2550-2554

42 42 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ( ปี 2550-2554) ประกอบด้วย  โรงไฟฟ้าของ กฟผ. - ใช้ก๊าซธรรมชาติ 3,001 เมกะวัตต์ - พลังงานทดแทน (RPS) 140.7 เมกะวัตต์  โรงไฟฟ้าของเอกชน - ใช้ก๊าซธรรมชาติ 2,868 เมกะวัตต์ - ใช้ถ่านหิน 673.3 เมกะวัตต์ - พลังงานทดแทน 88.3 เมกะวัตต์  ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน - พลังน้ำ 1,517 เมกะวัตต์

43 43 โครงการ RPS 140.7 เมกะวัตต์ ของ กฟผ. ประกอบด้วย   กฟผ. ดำเนินการเอง จำนวน 81.7 เมกะวัตต์ - พลังน้ำขนาดเล็ก78.70เมกะวัตต์ - พลังงานแสงอาทิตย์1.00เมกะวัตต์ - พลังงานลม2.00เมกะวัตต์   กฟผ. ดำเนินการรับซื้อจากเอกชน จำนวน 59.0 เมกะวัตต์ - พลังงานแสงอาทิตย์ 1.00 เมกะวัตต์ - พลังงานลม 2.00 เมกะวัตต์ - รฟ.ชีวมวล36.00เมกะวัตต์ - รฟ.ขยะ20.00เมกะวัตต์ พลังงานทดแทน (RPS)

44 44 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงช่วง พ.ศ. 2550-2554 ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ ซื้อต่างประเทศ พลังน้ำ น้ำมันเตา+ดีเซล ล้านหน่วย ปี พลังงานทดแทน 67% 78% 72%71% 12% 11% 10% 8% 7% 6% 5%5% 4%4% 3%3% 3%3% 3%3% 6%6% 4%4% 2%2% 1%1%

45 การป้องกันมลภาวะทางอากาศ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ การป้องกันมลภาวะทางอากาศ ขั้นตอน การจัดหา เชื้อเพลิง ขั้นตอน การใช้ อุปกรณ์ ขั้นตอน การผลิตไฟฟ้า กระบวนการกำจัดก๊าซ NO X ในเตาสันดาป ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซ NO X การจัดการเพื่อให้ได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การเฝ้าดูปริมาณก๊าซ SO x, No x และ ขี้เถ้า มาตรการลดปริมาณก๊าซ SO X ใช้เชื้อเพลิงคุณภาพสูง ก๊าซธรรมชาติหรือ LNG น้ำมันเตากำมะถันต่ำ น้ำมันดีเซล ติดตั้งอุปกรณ์ลดปริมาณ ก๊าซ SO X มาตรการลดปริมาณขี้เถ้า ใช้เชื้อเพลิงคุณภาพสูง ก๊าซธรรมชาติหรือ LNG น้ำมันดีเซล ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับขี้เถ้า มาตรการลดปริมาณก๊าซ NO X ใช้เชื้อเพลิงคุณภาพสูง ก๊าซธรรมชาติหรือ LNG น้ำมันดีเซล ปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ เตาสันดาป NO X ต่ำ

46 46  ทรัพยากรพลังงานในประเทศมีจำกัด เนื่องจากเป็นการยากในการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าโดยพึ่งพาเพียง ทรัพยากรภายในประเทศเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีการรับซื้อพลังงานไฟฟ้า จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นทางเลือก ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ทรัพยากรในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ สูงสุดด้วย  การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ใหม่ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่และมีระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ข้อจำกัดในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

47 47  เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ถ่านหิน : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดลงได้ โดย clean coal technology และให้ความรู้ ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน นิวเคลียร์ : การลงทุนสูง / การยอมรับของมวลชน พลังงานทดแทน :ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง / มีปริมาณจำกัด / เทคโนโลยียังไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ พลังน้ำ :ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติ :ทรัพยากรมีจำกัด / ราคาผูกกับราคาน้ำมันซึ่งมี ความผันผวน  การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ค่าไฟฟ้า ความเสี่ยงด้านการเมือง ข้อจำกัดในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

48 ขั้นตอนการขออนุมัติ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

49 ขั้นตอนการขออนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรี แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

50 การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการ คณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงานคณะรัฐมนตรี สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า

51 จบการบรรยายขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การลงทุนในกิจการไฟฟ้าภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google