งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ในยุคดิจิตอล : แนวคิดใหม่ของการสร้างความสามารถ ทางการแข่งขัน ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ในยุคดิจิตอล : แนวคิดใหม่ของการสร้างความสามารถ ทางการแข่งขัน ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ในยุคดิจิตอล : แนวคิดใหม่ของการสร้างความสามารถ ทางการแข่งขัน ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แรงผลักดันหลักในการ เปลี่ยนแปลง ตลาด และ ลูกค้า ตลาด และ ลูกค้า อุตสาหกรรม และ การแข่งขัน อุตสาหกรรม และ การแข่งขัน ข้อมูล ความต้องการที่ ซับซ้อน ทางเลือก ข้อมูล ความต้องการที่ ซับซ้อน ทางเลือก ขอบเขต ระดับ การ คาดการณ์ ขอบเขต ระดับ การ คาดการณ์

3 อุตสาหกรรมและการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไป คู่แข่งขันปัจจุบัน Borderl ess จำนวน มาก การลอก เลียน Suppliers ลูกค้า คู่แข่งขันรายใหม่ สินค้าทดแทน ลดตัวกลาง ทางเลือก ของ Suppliers การสกัดกั้น เพิ่มช่องทาง การเรียนรู้จาก คู่แข่งเดิม ความต้องการ หลากหลาย การ เปรียบเทียบ Switching Cost ข้อมู ล ทางเ ลือก

4 ตลาด และ ลูกค้า อุตสาหกรรม และ การแข่งขัน กลยุทธ์ ความโปร่งใส การเปรียบเทียบ ความโดดเด่น นวัตกรรม ความ สร้างสรรค์ กลยุทธ์การแข่งขันด้าน การตลาดรูปแบบใหม่

5 House-Shaped Marketing Strategies

6 กลยุทธ์การแข่งขันด้านตลาด รูปแบบใหม่ E-Product Strategy Demand-driven Demand-driven Customization Customization One-to-One Strategy One-to-One Strategy

7 กลยุทธ์การแข่งขันด้านตลาด รูปแบบใหม่ E-Pricing Strategy ความถูกต้องเที่ยงตรง ความถูกต้องเที่ยงตรง การปรับราคาให้ เหมาะสม การปรับราคาให้ เหมาะสม การเจาะกลุ่มลูกค้าอย่าง ชัดเจน การเจาะกลุ่มลูกค้าอย่าง ชัดเจน

8 E-Pricing Strategy เพดานราคา พื้นราคา

9 กลยุทธ์การแข่งขันด้านตลาด รูปแบบใหม่ E-Place Strategies Distribution Distribution Logistic Management Logistic Management

10 กลยุทธ์การแข่งขันด้านตลาด รูปแบบใหม่ E-Communication Strategy Buzz (Viral) Strategies Buzz (Viral) Strategies Individual Communication Individual Communication

11 กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจดั้งเดิม ในยุคดิจิตอล ผสมผสาน พันธมิตรธุรกิจ

12 กลยุทธ์ในยุคดิจิตอล The Beginning or End of New Economy ?

13


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ในยุคดิจิตอล : แนวคิดใหม่ของการสร้างความสามารถ ทางการแข่งขัน ดร. ธีรยุส วัฒนาศุภโชค รองประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google