งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และประเมินผล

2 การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อบริการงานด้านต่างๆ
DATACENTER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อบริการงานด้านต่างๆ Datacenter zone VM Server zone สำหรับจัดการงานและรองรับข้อมูลจากหน่วยบริการที่ส่งมายัง สสจ. รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ กลับไปยังหน่วยบริการ - MIS http Server (Web MIS) MIS database server (Report Server) - Summary Application server

3 ระบบคลังข้อมูล Data Center
หน่วยงานภายนอก internet HOSxP(รพ.ทุกแห่ง) Web Service / App Data Center สสจ.กพ. internet HOSxP-PCU(หน่วยปฐมภูมิ ทุกแห่ง) Data gateway

4 DATACENTER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Datacenter ZONE BMS Datacenter หน่วยบริการ Gateway Server Database Server IBM System Storage Database Replicate

5 DATACENTER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ใช้ระบบ BMS Datacenter หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้า Datacenter 140 แห่ง

6 TOT Leaseline 8/8 Mbps >>> 40/40 Mbps
Gateway Ram 44 GB. Database Ram 120 GB.

7 มีปัญหาประมวลผลใช้เวลานานมาก

8 118.174.30.202:9999 url เข้าระบบ intraweb report รพ.สต. :
ใส่ Username = รหัสหน่วยบริการ Password = pcuรหัสหน่วยบริการ โรงพยาบาล : ใส่ Username = รหัสหน่วยบริการ Password = hosรหัสหน่วยบริการ

9 118.174.30.202:9999 url เข้าระบบ intraweb report กลุ่มงาน/งาน username
Password โรคไม่ติดต่อ ncd ncd2012 คุมคุมโรค cd cd2012 ส่งเสริมสุขภาพ pp pp2012 ประกันสุขภาพ nhso nhso2012 คบส. kbs kbs2012 ยุทธศาสตร์ plan plan2012 พัฒนาคุณภาพ dq dq2012

10 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS
ในการเข้าใช้ระบบ MIS การตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว จึงใช้การประมวลผลข้อมูล เพื่อทำ Summary ดึงข้อมูลมาเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า แล้วจึงมานำเสนอผ่านระบบ MIS

11 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS
การประมวลผลข้อมูล เพื่อทำ summary ได้พัฒนาโปรแกรม เพื่อประมวล ผลจาก Datacenter โดยเมื่อประมวลผลแล้ว จะเก็บข้อมูลไว้ใน Server อีกตัว DATACENTER Summary Report Processing & Scheduler Web Server & MIS SUMMARY SERVER

12 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS
การกำหนดเวลาประมวลผล

13

14

15 จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ข้อมูล ประชากร

16 ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ

17 ประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุเพิ่มเติม
0-1 ปี 0-2 ปี ต่ำกว่า 3 ปี 3-5 ปี 6-12 ปี 15 ปีขึ้นไป 15-19 ปี 15-34 ปี 30-60 ปี 30-70 ปี 35-59 ปี 65 ปีขึ้นไป ปฐมวัย 0-5 ปี วัยเรียน 5-14 ปี วัยรุ่น ปี วัยทำงาน ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

18 Data Center ข้อมูลประชากร Vmware Server แฟ้ม Person HOSxP-PCU รพ.สต.
SUMMARY SERVER แฟ้ม Person Web Server & MIS Data Center HOSxP-PCU รพ.สต. แฟ้ม Person HOSxP รพ. ข้อมูลประชากร

19 ปัญหาความซ้ำซ้อนข้อมูลประชากร
60,000 36,969 28 พ.ย.56

20 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน/งาน สสจ.กพ จัดทำคำนิยามและประสานงานทำความเข้าใจกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง

21 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน/งาน สสจ.กพ จัดทำคำนิยามและประสานงานทำความเข้าใจกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด

22 ผลงานตามตัวชี้วัด

23 118 ตัวชี้วัด MIS 49 ตัวชี้วัด

24

25

26

27 P4P สปสช. ปี 2556 QOF สปสช. ปี 2557

28 - รายงานความต้องการ ของกลุ่มงาน/งาน - การตรวจราชการ

29

30 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน/งาน สสจ.กพ จัดทำคำนิยามและประสานงานทำความเข้าใจกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด ชี้แจงและตรวจสอบความถูกต้องกับ System Managerและ Data Admin ของ CUP / Training

31 Node 5 Node 1 Node 3 Node 4 Node 2 พรานกระต่าย โกสัมพีนคร ลานกระบือ
กำแพงเพชร ไทรงาม ทุ่งโพธิ์ทะเล ทรายทองวัฒนา คลองลาน Node 3 Node 4 คลองขลุง บึงสามัคคี Node 2 ขาณุวรลักษบุรี ปางศิลาทอง

32 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน/งาน สสจ.กพ จัดทำคำนิยามและประสานงานทำความเข้าใจกับ จนท.ที่เกี่ยวข้อง งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด ชี้แจงและตรวจสอบความถูกต้องกับ System Managerและ Data Admin ของ CUP / Training System Manager/Data Admin ชี้แจงทำความเข้าใจ ติดตามสนับสนุนช่วยเหลือ หน่วยบริการในเครือข่าย

33 Web conference ระบบประชุมทางไกล TRUE 25 Users TOT Fiber 2U
ความเร็ว 20/3 Mbps

34 Framework การส่งข้อมูล
รพ.สต./PCU สสจ. Provis / Data Center 21 แฟ้ม 21 แฟ้ม 21 แฟ้ม สนย. 21 แฟ้ม ตรวจสอบเบื้องต้น OP/PP_Package โรงพยาบาล OP/PP_Package Rep Statement 21 แฟ้ม

35 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google