งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและประเมินผล. การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อ บริการงานด้านต่างๆ DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร Datacenter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและประเมินผล. การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อ บริการงานด้านต่างๆ DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร Datacenter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและประเมินผล

2 การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อ บริการงานด้านต่างๆ DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร Datacenter zoneVM Server zone -- MIS http Server (Web MIS) - MIS database server (Report Server) - Summary Application server สำหรับจัดการงานและ รองรับข้อมูลจากหน่วย บริการที่ส่งมายัง สสจ. รวมถึงการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ กลับไปยังหน่วยบริการ

3 HOSxP-PCU( หน่วยปฐมภูมิ ทุกแห่ง ) Data gateway HOSxP( รพ. ทุก แห่ง ) Web Service / App หน่วยงานภายนอก internet internet Data Center สสจ. กพ.

4 Datacenter ZONE DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร BMS Datacenter Datab ase Replic ate Gate way Serve r Datab ase Serve r IBM System Storage หน่วย บริกา ร

5 ใช้ระบบ BMS Datacenter หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลเข้า Datacenter 140 แห่ง DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

6 TOT Leaseline 8/8 Mbps >>> 40/40 Mbps รพ.TOT Leaseline 4/4 Mbps >>> 10/10 Mbps Gateway Ram 44 GB. Database Ram 120 GB.

7 มีปัญหาประมวลผลใช้เวลานานมาก

8 118.174.30.202:9999 url เข้าระบบ intraweb report รพ. สต. : ใส่ Username = รหัสหน่วยบริการ Password = pcu รหัสหน่วยบริการ โรงพยาบาล : ใส่ Username = รหัสหน่วยบริการ Password = hos รหัสหน่วยบริการ

9 118.174.30.202:9999 url เข้าระบบ intraweb report กลุ่มงาน / งาน usernamePassword โรคไม่ติดต่อ ncdncd2012 คุมคุมโรค cdcd2012 ส่งเสริมสุขภาพ pppp2012 ประกันสุขภาพ nhsonhso2012 คบส. kbskbs2012 ยุทธศาสตร์ planplan2012 พัฒนาคุณภาพ dqdq2012

10 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS การประมวลผลข้อมูลจาก DATACENTER เพื่อนำไปใช้กับ MIS ในการเข้าใช้ระบบ MIS การตอบสนองในการ เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว จึงใช้การประมวลผลข้อมูล เพื่อทำ Summary ดึงข้อมูลมาเตรียมไว้ก่อน ล่วงหน้า แล้วจึงมานำเสนอผ่านระบบ MIS

11 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS การประมวลผลข้อมูลจาก DATACENTER เพื่อนำไปใช้กับ MIS การประมวลผลข้อมูล เพื่อทำ summary ได้ พัฒนาโปรแกรม เพื่อประมวล ผลจาก Datacenter โดยเมื่อประมวลผลแล้ว จะเก็บข้อมูลไว้ใน Server อีกตัว Summary Report Processing & Scheduler DATACENTE R SUMMARY SERVER Web Server & MIS

12 การประมวลผลข้อมูล datacenter ไปสู่ MIS การประมวลผลข้อมูลจาก DATACENTER เพื่อนำไปใช้กับ MIS การกำหนดเวลาประมวลผล

13

14

15 จังห วัด อำเภ อ ตำบ ล หมู่บ้ าน ข้อมูล ประชาก ร ข้อมูล ประชาก ร

16 จังห วัด อำเภ อ ตำบ ล หมู่บ้ าน ประชากร จำแนกตาม กลุ่มอายุ

17 ปฐมวัย 0-5 ปี ประชากรจำแนกตามกลุ่ม อายุเพิ่มเติม วัยเรียน 5-14 ปี วัยรุ่น 15-21 ปี วัยทำงาน 16- 39 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 0-1 ปี 0-2 ปี ต่ำกว่า 3 ปี 3-5 ปี 6-12 ปี 15 ปีขึ้น ไป 15-19 ปี 15-34 ปี 30-60 ปี 30-70 ปี 35-59 ปี 65 ปีขึ้น ไป

18 Data Center แฟ้ม Person SUMMARY SERVER Web Server & MIS Vmware Server แฟ้ม Person HOSxP-PCU รพ. สต. HOSxP รพ. ข้อมูล ประชากร

19 ปัญหาความซ้ำซ้อนข้อมูล ประชากร 60,000 36,969 28 พ. ย.56

20 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน / งาน สสจ. กพ จัดทำคำนิยามและประสานงาน ทำความเข้าใจกับ จนท. ที่เกี่ยวข้อง

21 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน / งาน สสจ. กพ จัดทำคำนิยามและประสานงาน ทำความเข้าใจกับ จนท. ที่เกี่ยวข้อง งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนา โปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด

22 ผลงานตามตัวชี้วัด

23 118 ตัวชี้วัด MIS 49 ตัวชี้วัด

24

25

26

27 P4P สปสช. ปี 2556 QOF สปสช. ปี 2557

28 - รายงานความต้องการ ของกลุ่มงาน / งาน - การตรวจราชการ

29

30 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน / งาน สสจ. กพ จัดทำคำนิยามและประสานงาน ทำความเข้าใจกับ จนท. ที่เกี่ยวข้อง งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนา โปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด ชี้แจงและตรวจสอบความถูกต้องกับ System Manager และ Data Admin ของ CUP / Training ปรึกษา ผู้เชี่ยว ชาญ

31 พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงาม โกสัมพีนคร กำแพงเพชร ทุ่งโพธิ์ทะเล คลองลาน ปางศิลาทอง ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา คลองขลุง Node 1 Node 2 Node 3 Node 4 Node 5

32 แนวทางการพัฒนาระบบ MIS System Manager/Data Admin ชี้แจงทำ ความเข้าใจ ติดตามสนับสนุนช่วยเหลือ หน่วยบริการในเครือข่าย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ + กลุ่มงาน / งาน สสจ. กพ จัดทำคำนิยามและประสานงาน ทำความเข้าใจกับ จนท. ที่เกี่ยวข้อง งาน ICT ร่วมกับคณะทำงานพัฒนา โปรแกรมและระบบฯจัดทำระบบ MIS ตามคำนิยามที่กำหนด ชี้แจงและตรวจสอบความถูกต้องกับ System Manager และ Data Admin ของ CUP / Training

33 Web conference ระบบประชุมทางไกล TRUE 25 Users TOT Fiber 2U ความเร็ว 20/3 Mbps

34 รพ.สต./PCU โรงพยาบาล 21 แฟ้ม สสจ. Provis / Data Center 21 แฟ้ม สนย. 21 แฟ้ม Rep Statement OP/PP_Package 21 แฟ้ม Framework การส่งข้อมูล ตรวจสอบเบื้องต้น

35 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสนับสนุนการวางแผนและประเมินผล. การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย เพื่อ บริการงานด้านต่างๆ DATACENTER สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร Datacenter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google