งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวางแผน (Planning Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวางแผน (Planning Process)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวางแผน (Planning Process)
17/9/2001 Excellence Training Institution

2 Excellence Training Institution
วงจรการวางแผน 1. การวางแผน 2. การปฏิบัติตามแผน 3. การติดตาม ควบคุม และประเมินผล 17/9/2001 Excellence Training Institution

3 Excellence Training Institution
ขั้นตอนการกำหนดแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม การกำหนดกิจกรรม และลำดับการปฏิบัติโดยละเอียด ในแนวทางการปฏิบัตินั้น การกำหนดวิธีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล 17/9/2001 Excellence Training Institution

4 การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์
สถานการณ์ของการปฏิบัติทั่วไปในหน่วยงานและใน ความรับผิดชอบ ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คน, วัสดุ, เงิน, สถานที่, เวลา 17/9/2001 Excellence Training Institution

5 Excellence Training Institution
การกำหนดกิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้คืออะไร สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้นและที่จะเปลี่ยนไปใน อนาคตอันใกล้นี้เป็นอย่างไร จะต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ จะใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรอะไร เท่าใด 17/9/2001 Excellence Training Institution

6 Excellence Training Institution
การปฏิบัติตามแผน อำนวยการ สั่งการ และแบ่งงานมอบหมายกันเป็นสัดส่วน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สื่อสาร หรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผน เข้าใจ ประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ผู้บริหารต้องแสดงออกซึ่งอำนาจหน้าที่ ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ 17/9/2001 Excellence Training Institution

7 สาเหตุที่แผนงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามแผนที่กำหนดไว้ วินิจฉัยข้อมูลผิดพลาด ไม่ทราบข้อมูลต่างๆ เพียงพอในขณะกำหนดแผน เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ วัตถุประสงค์ที่วางไว้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เป้าหมายต้องเปลี่ยน 17/9/2001 Excellence Training Institution

8 สาเหตุที่แผนงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย(ต่อ)
ผู้บริหารขาดความรู้ ความสามารถในกระบวนการบริหาร ผู้บริหารขาดทัศนคติที่ดีต่อการวางแผน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมรับ และไม่ เข้าใจรายละเอียดของแผน กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้อง 17/9/2001 Excellence Training Institution

9 สาเหตุความล้มเหลวขององค์กร
Poor Planning Poor Executing Poor Management Poor Concept อ.มานิต รัตนสุวรรณ 17/9/2001 Excellence Training Institution

10 Excellence Training Institution
ประเภทของแผน แผนหลัก (Master Plan) และแผนรอง (Supplementary or Operational Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) แผนกลวิธี (Tactical Plan) และแผนโครงการหรือปฏิบัติการ (Project or Operational Plan) 17/9/2001 Excellence Training Institution

11 Excellence Training Institution
ประเภทของแผน (ต่อ) แผนนโยบาย (Policy Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Operational Plan) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนชาติ) แผนพัฒนาฯ ระดับกระทรวง (แผนกระทรวง) แผนพัฒนาฯ ระดับกรม (แผนกรม) แผนพัฒนาฯ ระดับจังหวัด (แผนจังหวัด) แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 17/9/2001 Excellence Training Institution

12 Excellence Training Institution
17/9/2001 Excellence Training Institution

13 การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objectives-MBO)
หมายถึง การบริหารที่ใช้วัตถุประสงค์ของงานเป็นหลักนำแนวทางปฏิบัติ (แผนงาน) และในขณะเดียวกัน ก็เป็นความพยายามที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานได้กำหนดเป้าหมาย แผนงานด้วยตนเอง รวมไปถึงการปฏิบัติตามแผน การติดตาม การควบคุม และประเมินผลแผนงานด้วยตัวผู้ปฏิบัติงานเองทั้งหมด 17/9/2001 Excellence Training Institution

14 Excellence Training Institution
องค์ประกอบของ MBO เป้าหมาย แผนงาน กำหนดโดยผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารเห็นชอบ ให้อิสระผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน ควรสังเกต และติดตามงาน ด้วยระบบและวิธีการที่ได้ ตกลงกันไว้ อาจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และแนะนำได้ตามสมควร เป็นการลดการควบคุมของผู้บริหาร และฝึกลูกน้องให้รู้จักงานและความรับผิดชอบ 17/9/2001 Excellence Training Institution

15 องค์ประกอบของ MBO (ต่อ)
ประสานความต้องการของบุคคล เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดี จูงใจ 17/9/2001 Excellence Training Institution

16 Four major activities of MBO
Setting goals Develop action plans Reviewing progress Appraising overall performance 17/9/2001 Excellence Training Institution


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวางแผน (Planning Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google