งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

17/9/2001Excellence Training Institution1 กระบวนการวางแผน (Planning Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "17/9/2001Excellence Training Institution1 กระบวนการวางแผน (Planning Process)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 17/9/2001Excellence Training Institution1 กระบวนการวางแผน (Planning Process)

3 17/9/2001Excellence Training Institution2 วงจรการวางแผน 2. การปฏิบัติตามแผน 1. การวางแผน 3. การติดตาม ควบคุม และประเมินผล

4 17/9/2001Excellence Training Institution3 ขั้นตอนการกำหนดแผน การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ และ ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม การกำหนดกิจกรรม และลำดับการ ปฏิบัติโดยละเอียด ในแนวทางการ ปฏิบัตินั้น การกำหนดวิธีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล

5 17/9/2001Excellence Training Institution4 การศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ สถานการณ์ของการปฏิบัติทั่วไปใน หน่วยงานและใน ความรับผิดชอบ ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คน, วัสดุ, เงิน, สถานที่, เวลา

6 17/9/2001Excellence Training Institution5 การกำหนดกิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด ไว้คืออะไร สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้นและที่ จะเปลี่ยนไปใน อนาคตอันใกล้นี้เป็น อย่างไร จะต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุ เป้าหมายที่ต้องการ จะใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรอะไร เท่าใด

7 17/9/2001Excellence Training Institution6 การปฏิบัติตามแผน อำนวยการ สั่งการ และแบ่งงาน มอบหมายกันเป็นสัดส่วน ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ สื่อสาร หรือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ แผน เข้าใจ ประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ผู้บริหารต้องแสดงออกซึ่งอำนาจ หน้าที่ ความเป็นผู้นำ ความ รับผิดชอบ

8 17/9/2001Excellence Training Institution7 สาเหตุที่แผนงานไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่ถูกต้องตาม แผนที่กำหนดไว้ วินิจฉัยข้อมูลผิดพลาด ไม่ทราบข้อมูลต่างๆ เพียงพอ ในขณะกำหนดแผน เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ คาดการณ์ไว้ วัตถุประสงค์ที่วางไว้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เป้าหมายต้องเปลี่ยน

9 17/9/2001Excellence Training Institution8 สาเหตุที่แผนงานไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย ( ต่อ ) ผู้บริหารขาดความรู้ ความสามารถ ในกระบวนการบริหาร ผู้บริหารขาดทัศนคติที่ดีต่อการ วางแผน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ยอมรับ และไม่ เข้าใจรายละเอียด ของแผน กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ไม่ถูกต้อง

10 17/9/2001Excellence Training Institution9 สาเหตุความล้มเหลวของ องค์กร Poor Planning Poor Executing Poor Management Poor Concept อ. มานิต รัตน สุวรรณ

11 17/9/2001Excellence Training Institution10 ประเภทของแผน แผนหลัก (Master Plan) และ แผนรอง (Supplementary or Operational Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) แผนกลวิธี (Tactical Plan) และ แผนโครงการหรือปฏิบัติการ (Project or Operational Plan)

12 17/9/2001Excellence Training Institution11 ประเภทของแผน ( ต่อ ) แผนนโยบาย (Policy Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และ แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ( แผนชาติ ) แผนพัฒนาฯ ระดับกระทรวง ( แผนกระทรวง ) แผนพัฒนาฯ ระดับกรม ( แผนกรม ) แผนพัฒนาฯ ระดับจังหวัด ( แผน จังหวัด ) แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว

13 17/9/2001Excellence Training Institution12

14 17/9/2001Excellence Training Institution13 การบริหารงานโดย วัตถุประสงค์ (Management by Objectives-MBO) หมายถึง การบริหารที่ใช้ วัตถุประสงค์ของงานเป็นหลักนำ แนวทางปฏิบัติ ( แผนงาน ) และใน ขณะเดียวกัน ก็เป็นความพยายามที่ จะให้ผู้ปฏิบัติงานได้กำหนด เป้าหมาย แผนงานด้วยตนเอง รวมไปถึงการปฏิบัติตามแผน การ ติดตาม การควบคุม และ ประเมินผลแผนงานด้วยตัว ผู้ปฏิบัติงานเองทั้งหมด

15 17/9/2001Excellence Training Institution14 องค์ประกอบของ MBO เป้าหมาย แผนงาน กำหนดโดย ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารเห็นชอบ ให้อิสระผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผน ควรสังเกต และติดตามงาน ด้วยระบบ และวิธีการที่ได้ ตกลงกันไว้ อาจเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และแนะนำ ได้ตามสมควร เป็นการลดการควบคุมของผู้บริหาร และ ฝึกลูกน้องให้รู้จักงานและความ รับผิดชอบ

16 17/9/2001Excellence Training Institution15 องค์ประกอบของ MBO ( ต่อ ) ประสานความต้องการของบุคคล เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน สร้างสัมพันธภาพที่ดี จูงใจ

17 17/9/2001Excellence Training Institution16 Four major activities of MBO Setting goals Develop action plans Reviewing progress Appraising overall performance


ดาวน์โหลด ppt 17/9/2001Excellence Training Institution1 กระบวนการวางแผน (Planning Process)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google