งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดย สำนักงาน ก่อสร้าง 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดย สำนักงาน ก่อสร้าง 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดย สำนักงาน ก่อสร้าง 3

2 ประเด็นสำหรับการ นำเสนอ 2. สภาพปัญหา 2. สภาพปัญหา 1. ลักษณะ โครงการ 1. ลักษณะ โครงการ 3. การแก้ไข ปัญหา 3. การแก้ไข ปัญหา 4. แนวทางการ ดำเนินการต่อไป 4. แนวทางการ ดำเนินการต่อไป 2

3 3 พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านหนองบึง 12,602 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านตับเต่า 6,015 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาบัว 4,618 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาขาม 2,700 ไร่ พื้นที่ ชลประทาน บริเวณ ปตร. บ้านนาคู่ 25,248 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. น้ำก่ำ ตอนล่าง 72,00 ไร่ พื้นที่ชลประทาน บริเวณ ปตร. ห้วยแคน 2,500 ไร่ พื้นที่ชลประทานของ พพ. เดิม 39,317 ไร่ ( ก่อสร้างเสร็จแล้ว ) พื้นที่ชลประทานของ กรมฯ 125,683 ไร่ 1. ลักษณะ โครงการ 1. ลักษณะ โครงการ

4 1. ปัญหาที่ดิน 2. ปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ยินยอม ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ เปลี่ยนแปลง 2. สภาพปัญหา 2. สภาพปัญหา 4. ปัญหางบประมาณในการ ก่อสร้าง

5 Company Logo 1. ปัญหาที่ดิน - ราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ - ราคาค่าชดเชยที่ดินไม่เป็น ธรรม - การปลูกพืชเพื่อหวังค่า ทดแทน

6 2. ปัญหาราษฎรคัดค้านไม่ ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้าง - ราษฎรไม่ได้รับประโยชน์ใน การก่อสร้าง - ราษฎรขาดความรู้ความ เข้าใจ

7 Company Logo 3. ปัญหาสภาพภูมิประเทศ เปลี่ยนแปลง - มีการขยายตัวของชุมชน - มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการ ใช้พื้นที่

8 4. ปัญหางบประมาณในการ ก่อสร้าง - ไม่ได้รับงบประมาณตาม แผนงาน

9 6 จัดประชุมชี้แจงราษฎร 5 3. การแก้ไข ปัญหา 3. การแก้ไข ปัญหา

10 จัดประชุมชี้แจงราษฎร

11 - ประชุมชี้แจงราษฎร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ แก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหา - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 4. แนวทางการ ดำเนินการต่อไป 4. แนวทางการ ดำเนินการต่อไป

12 ขอขอบคุณ สำนักงานก่อสร้าง 3


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาอุปสรรค โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ก่ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดย สำนักงาน ก่อสร้าง 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google