งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คุณบุญต่อ ไชยพานิช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 2 คุณสมชาย วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 3 คุณประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คุณบุญต่อ ไชยพานิช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 2 คุณสมชาย วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 3 คุณประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การถ่ายโอนภารกิจ จากกรมชลประทาน สู่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

2 1 คุณบุญต่อ ไชยพานิช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 2 คุณสมชาย วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 3 คุณประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร 4 คุณฉัตรชัย ทองปอนด์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาโครงการ สำนักชลประทานที่ 3

3 1 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
ร่วมเสนอความคิดเห็น 1 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 3 วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาทำอย่างไร ได้ผลอย่างไร 4 ในอนาคต อยากจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

4 1 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
1 ประหยัดงบประมาณท้องถิ่น 2 มีพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

5 2.1 ไม่มีเงินงบประมาณบริหารโครงการ ที่ได้รับมา การแก้ไขที่ผ่านมา
2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.1 ไม่มีเงินงบประมาณบริหารโครงการ ที่ได้รับมา การแก้ไขที่ผ่านมา - ปรับปรุง ซ่อมแซม เท่าที่ทำได้ ตามความสามารถของท้องถิ่น แนวทางแก้ไขในอนาคต - ส่งมอบภารกิจพร้อมงบประมาณบริหาร - ของบประมาณจาก อบจ. โดยประสานกับ สจ. ในพื้นที่ - รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณ ตามลำดับความสำคัญของปัญหา - รีบจัดทำโครงการ ซ่อมแซมให้พื้นที่นั้น ๆ ประกอบการพิจารณา

6 - ผู้นำชุมชนไกล่เกลี่ย แนวทางแก้ไขในอนาคต
2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.2 ราษฎรในพื้นที่เกิดความขัดแย้ง แย้งผลประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ (น้ำ) การแก้ไขที่ผ่านมา - แก้ไขเฉพาะหน้า - ผู้นำชุมชนไกล่เกลี่ย แนวทางแก้ไขในอนาคต - จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร มีการลงมติและสักขีพยานร่วมกัน เป็นรายลักษณ์อักษร

7 2.3 ขาดแบบประกอบการขอตั้งประมาณการซ่อมแซม ปรับปรุง
2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.3 ขาดแบบประกอบการขอตั้งประมาณการซ่อมแซม ปรับปรุง การแก้ไขที่ผ่านมา - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้สามารถทำงานได้ แนวทางแก้ไขในอนาคต - จัดทำหนังสือมาทางชลประทาน - ทำเองจากสภาพความเป็นจริง - ขอแบบและสัญญาจ้างในการส่งมอบด้วย

8 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง
2.4 ออกแบบไม่ตรงกับความต้องของพื้นที่ หรือสภาพภูมิประเทศ การแก้ไขที่ผ่านมา - ขอปรับปรุงโครงการจากทางชลประทาน แนวทางแก้ไขในอนาคต - เข้ามาร่วมรับความคิดเห็นจากทางชุมชน

9 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง
2.5 ปรับปรุงแบบก่อสร้างไม่ได้ การแก้ไขที่ผ่านมา แนวทางแก้ไขในอนาคต - ทำหนังสือร้องขอมาทางหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ - ขอแบบและสัญญาจ้างในการส่งมอบด้วย

10 2.6 สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการก่อสร้าง(ไม่ตรงตามที่สำรวจไว้ )
2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.6 สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการก่อสร้าง(ไม่ตรงตามที่สำรวจไว้ ) การแก้ไขที่ผ่านมา - ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ กระทบกระเทือน จากสิ่งก่อสร้างเดิม แนวทางแก้ไขในอนาคต - ให้ทางชลประทานดำเนินการแก้ไข - สำรวจก่อนก่อสร้างอีกครั้ง

11 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง
2.7 เครื่องกว้านเป็นแบบมือหมุน ทำให้การเปิดปิดลำบาก การแก้ไขที่ผ่านมา - ใช้เครื่องทุ่นแรงจากเครื่องยนต์เล็ก แนวทางแก้ไขในอนาคต - ปรับปรุงโดยใช้มอเตอร์หมุน (ไฟฟ้า)

12 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง
2.8 มีวัชพืชมาติดประตูน้ำ ตอนฤดูฝน การแก้ไขที่ผ่านมา - ใช้แรงงานคน ถ้าไม่ไหว ใช้รถแม็คโคร แนวทางแก้ไขในอนาคต - มีการวางแผนในการกำจัดวัชพืช

13 2.9 ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาทางชลประทาน การแก้ไขที่ผ่านมา
2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.9 ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาทางชลประทาน การแก้ไขที่ผ่านมา - ของบจาก อบจ. , อบต. , กรมชลประทาน แนวทางแก้ไขในอนาคต - มีการวางแผนในการซ่อมแซม / ปรับปรุง ไว้ ล่วงหน้า - โอนพร้อมบุคลากรและงบประมาณ

14 ข้อเสนอแนะ - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปหากลุ่มใหญ่


ดาวน์โหลด ppt 1 คุณบุญต่อ ไชยพานิช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 2 คุณสมชาย วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร 3 คุณประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google