งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีส่วนร่วมใน การเสนอแนว ทางแก้ไขปัญหา การถ่ายโอน ภารกิจ จากกรม ชลประทาน สู่ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีส่วนร่วมใน การเสนอแนว ทางแก้ไขปัญหา การถ่ายโอน ภารกิจ จากกรม ชลประทาน สู่ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีส่วนร่วมใน การเสนอแนว ทางแก้ไขปัญหา การถ่ายโอน ภารกิจ จากกรม ชลประทาน สู่ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น

2 1 คุณบุญต่อ ไชยพานิช ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 2 คุณสมชาย วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม บริหาร 3 คุณประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานพิจิตร 4 คุณฉัตรชัย ทองปอนด์ หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา โครงการ สำนักชลประทานที่ 3

3 ร่วมเสนอความ คิดเห็น 1 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างไร บ้าง 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 3 วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาทำ อย่างไร ได้ผลอย่างไร 4 ในอนาคต อยากจะดำเนินการ แก้ไขปัญหาอย่างไร

4 1 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างไร บ้าง 1 ประหยัดงบประมาณท้องถิ่น 2 มีพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมาก ขึ้น

5 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบ ปัญหาหรืออุปสรรค ในการดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.1 ไม่มีเงินงบประมาณบริหาร โครงการ ที่ได้รับมา การแก้ไขที่ผ่านมา - ปรับปรุง ซ่อมแซม เท่าที่ทำได้ ตาม ความสามารถของท้องถิ่น แนวทางแก้ไขในอนาคต - ส่งมอบภารกิจพร้อมงบประมาณบริหาร - ของบประมาณจาก อบจ. โดยประสาน กับ สจ. ในพื้นที่ - รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองพิจารณางบประมาณ ตามลำดับความสำคัญของปัญหา - รีบจัดทำโครงการ ซ่อมแซมให้พื้นที่นั้น ๆ ประกอบการพิจารณา

6 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.2 ราษฎรในพื้นที่เกิดความ ขัดแย้ง แย้งผลประโยชน์ ในการ ประกอบอาชีพ ( น้ำ ) การแก้ไขที่ผ่านมา - แก้ไขเฉพาะหน้า - ผู้นำชุมชนไกล่เกลี่ย แนวทางแก้ไขในอนาคต - จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร มีการ ลงมติและสักขีพยานร่วมกัน เป็นราย ลักษณ์อักษร

7 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.3 ขาดแบบประกอบการขอตั้ง ประมาณการซ่อมแซม ปรับปรุง การแก้ไขที่ผ่านมา - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้ สามารถทำงานได้ แนวทางแก้ไขในอนาคต - จัดทำหนังสือมาทางชลประทาน - ทำเองจากสภาพความเป็น จริง - ขอแบบและสัญญาจ้างในการ ส่งมอบด้วย

8 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.4 ออกแบบไม่ตรงกับความ ต้องของพื้นที่ หรือสภาพภูมิ ประเทศ การแก้ไขที่ผ่านมา - ขอปรับปรุงโครงการจากทาง ชลประทาน แนวทางแก้ไขในอนาคต - เข้ามาร่วมรับความคิดเห็น จากทางชุมชน

9 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.5 ปรับปรุงแบบก่อสร้างไม่ได้ การแก้ไขที่ผ่านมา แนวทางแก้ไขในอนาคต - ทำหนังสือร้องขอมาทาง หน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ - ขอแบบและสัญญาจ้างใน การส่งมอบด้วย

10 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.6 สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมี การก่อสร้าง ( ไม่ตรงตามที่สำรวจไว้ ) การแก้ไขที่ผ่านมา - ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดย ไม่ กระทบกระเทือน จากสิ่งก่อสร้าง เดิม แนวทางแก้ไขในอนาคต - ให้ทางชลประทานดำเนินการ แก้ไข - สำรวจก่อนก่อสร้างอีกครั้ง

11 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.7 เครื่องกว้านเป็นแบบมือ หมุน ทำให้การเปิดปิดลำบาก การแก้ไขที่ผ่านมา - ใช้เครื่องทุ่นแรงจาก เครื่องยนต์เล็ก แนวทางแก้ไขในอนาคต - ปรับปรุงโดยใช้มอเตอร์หมุน ( ไฟฟ้า )

12 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.8 มีวัชพืชมาติดประตูน้ำ ตอนฤดูฝน การแก้ไขที่ผ่านมา - ใช้แรงงานคน ถ้าไม่ไหว ใช้ รถแม็คโคร แนวทางแก้ไขในอนาคต - มีการวางแผนในการกำจัด วัชพืช

13 2 หลังจากรับโอนภารกิจแล้ว ท้องถิ่นพบปัญหาหรืออุปสรรค ใน การดำเนินการ อย่างไรบ้าง 2.9 ขาดงบประมาณในการ ดูแลรักษาทางชลประทาน การแก้ไขที่ผ่านมา - ของบจาก อบจ., อบต., กรมชลประทาน แนวทางแก้ไขในอนาคต - มีการวางแผนในการซ่อมแซม / ปรับปรุง ไว้ ล่วงหน้า - โอนพร้อมบุคลากรและ งบประมาณ

14 ข้อเสนอแนะ - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปหากลุ่มใหญ่


ดาวน์โหลด ppt การมีส่วนร่วมใน การเสนอแนว ทางแก้ไขปัญหา การถ่ายโอน ภารกิจ จากกรม ชลประทาน สู่ องค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google