งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 1 การเรียนรู้ของทีม Team Learning Dr.Pornphan Pumipu DMS. The CSTI of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 1 การเรียนรู้ของทีม Team Learning Dr.Pornphan Pumipu DMS. The CSTI of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 1 การเรียนรู้ของทีม Team Learning Dr.Pornphan Pumipu DMS. The CSTI of Thailand

3 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 2 วินัยการเรียนรู้ร่วมกันของทีม  คือ กระบวนการพัฒ นา ขีด ความสามารถ ของทีมในการ สร้างสรรค์ ผลงานตามที่ สมาชิกต้องการ และมีแรง ปรารถนา ร่วมกัน  เป็นวินัยเสริมต่อ วินัยแชร์ วิสัยทัศน์ และ การเป็น นาย ตัวเอง

4 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิก มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคิดของสมาชิก มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู้และ ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และ ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น

5 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 4 มิติของการเรียนรู้ร่วมกันของทีม  มิติที่ 1 ทีมต้องคิดปัญหาที่ซับซ้อนให้ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ทีมต้องเรียนรู้ ศักยภาพของสมาชิกทีม และใช้ ศักยภาพของคนในทีมอย่างเต็มที่  มิติที่ 2 ทีมมีการกระทำที่ประสานกันและ การกระทำที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยความสัมพันธ์นั้นต้องให้ความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ทีมต้องใช้บทบาทของสมาชิกทีมเอื้อต่อ ทีมอื่น

6 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 5 ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันในทีม - การรวมพลังสมาชิกใน ทีม - การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ ต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิด การสนทนา (Dialogue).- มีการอภิปรายร่วมกัน อย่างเปิดเผย - การนำวิสัยทัศน์ของแต่ ละคนมา แลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนกัน - หาข้อสรุปเพื่อเกิด กิจกรรมร่วมกัน ใช้การสนทนา อภิปรายร่วมกัน เป้าหมายองค์กร การซักถาม สะท้อนความคิด ความเชื่อฝังใจ

7 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 6 ประโยชน์จาการเรียนรู้ของทีม  สามารถเข้าใจคุณสมบัติของทีมที่มี การเรียนรู้ และนำไปใช้ในการ ทำงานเป็นทีม (Characteristics of a learning team )  ทีมสามารถพัฒนาทักษะได้อย่าง รวดเร็ว หากได้รับการแนะนำ จากผู้ มีความรู้เฉพาะด้านจากภายนอก (The Team facilitator)  ทีมจะสร้างกฎพื้นฐานเพื่อใช้ในการ กำกับสนทนาระหว่างกันภายในทีม (Ground rules learning)

8 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 7 กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ร่วมกัน 5 รูปแบบ 1. การฝึกปฏิบัติระหว่างการทำงาน (On-the- job Training) 2. การเข้าร่วมงานในโครงการต่างๆ (Cross- Functional Team ) เน้นการพัฒนากิจกรรมคุณค่า (Value Activities) เน้นการพัฒนากิจกรรมคุณค่า (Value Activities) 3. การมีระบบพี่เลี้ยง (Supervision,Coaching) 4. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-study) 5. การเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม (Class,Workshop) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

9 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 8 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)  ทุกคนในองค์กร มีการ เรียนรู้ร่วมกันในการ สร้างจิตสำนึกด้านการ รักษาคุณภาพของการ ทำงานปละมีการ พัฒนาแก้ไข ตลอดเวลา  มีการนำเอาสิ่งที่เรียนรู้ มา ทั้งปัจจุบัน / อดีต มา ประยุกต์ใช้กับงานโดย ใช้เทคนิคการเสวนา และประชุมกลุ่ม  มีการกระตุ้นเตือนให้ ทุกคนเข้าใจใน วิธีการเรียนรู้ทั้ง 5  มีการหลีกเลี่ยงที่จะ ตำหนิกัน ทุกคนเปิด ใจและซื่อสัตย์ต่อกัน ในการอภิปรายถึง สาเหตุในแต่ละจุด ของงาน จนได้ ข้อสรุป

10 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 9 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ต่อ  บุคลากรได้รับการ มอบหมายให้ทำ กิจกรรม หรือแก้ปัญหา อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ทีมงาน และเอื้ออำนาจ มีโครงสร้างทีมงานที่ ชัดเจน นำไปสู่การ ปรับเปลี่ยน (Transforming)  มีระดับการเรียนรู้ ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ  มีระดับความท้าทายที่ แตกต่างกันในแต่ละดับ ตำแหน่งเพื่อสร้างการ จูงใจให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ร่วมกัน

11 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 10 การสร้างระดับการเรียนรู้ที่ท้าทาย 4 ขั้น 1. ข้อมูลใหม่หรืออุปกรณ์ ใหม่ ๆ 1. ข้อมูลใหม่หรืออุปกรณ์ ใหม่ ๆ 2. ภาระหน้าที่ใหม่ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อน 2. ภาระหน้าที่ใหม่ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อน กล่าวโดยสรุป การ พัฒนาองค์กรเพื่อ กล่าวโดยสรุป การ พัฒนาองค์กรเพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องปรับ กลยุทธ์การ บริหารให้มีพลานุภาพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องปรับ กลยุทธ์การ บริหารให้มีพลานุภาพ 3. ระบบบริหารใหม่ เช่น นำระบบ TQM หรือรี เอ็นจิเนียริ่งมาใช้ปฏิบัติ ซึ่งมีผลกระทบต่อคน ในองค์กร ตั้งแต่รัดับ หัวหน้าขึ้นไป 4. New Paradigm การ จัดโครงสร้างและระบบ บริหารใหม่ที่เป็น สิ่งท้าทายเพื่อ สนองตอบต่อกลยุทธ์

12 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 11 กิจกรรมการสร้างทีมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน . ทุกคนต้องลืมภาพ ฝังใจที่เคยเห็น คิด ว่าสมาชิกของทีมมี ความสามารถอะไร แต่อดีต  สนทนา ถาม แต่ละ คนในทีมว่าเขามี ความสามารถ อะไรบ้างที่ต้องการ ทำเพื่อสมาชิกทีมที่ ไม่เคยทำมาก่อน  ทุกคนอภิปราย ร่วมกันเพื่อหา ข้อสรุปและมอบ บทบาทหน้าที่  แต่ละคนต้องมี บทบาทที่แตกต่างไป จากอดีต  ดำเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งตาม บทบาทที่กำหนด ของทีม  ข้อสัญญา ทุกคน ต้องเชื่อมั่นว่า บทบาทแต่ละคนที่ มอบหมายไปนั้น เขา ทำได้แน่นอน โดย อคติ และลบภาพฝัง ใจที่เคยมีต่อสมาชิก

13 Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 12 กิจกรรมการสนทนา Dialog ถาม - ตอบ  ให้สนทนาปัญหาการ ทำงานร่วมกันปัจจุบันที่ คิดว่ายุ่งยากใจที่สุดที่ ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง คนละ 1 ปัญหา โดย เปลี่ยนกันเล่า  ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ ไม่โต้แย้ง ขัดจังหวะ การพูด  ผู้เล่าถาม ถ้าเป็นท่าน จะทำอย่างไร  เปลี่ยนกันเล่า เปลี่ยน กันถาม  การสนทนาจะเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน  การฟังซึ่งกันและกันจะ ส่งไปถึงส่วนลึกของ หัวใจ และสนับสนุน การตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt Pornphan pumipu The CSTI of Thailand 1 การเรียนรู้ของทีม Team Learning Dr.Pornphan Pumipu DMS. The CSTI of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google