งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ของทีม Team Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ของทีม Team Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ของทีม Team Learning
Dr.Pornphan Pumipu DMS. The CSTI of Thailand Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

2 วินัยการเรียนรู้ร่วมกันของทีม
คือกระบวนการพัฒนา ขีดความสามารถของทีมในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่สมาชิกต้องการ และมีแรงปรารถนาร่วมกัน เป็นวินัยเสริมต่อวินัยแชร์วิสัยทัศน์ และการเป็น นายตัวเอง Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

3 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิก มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

4 มิติของการเรียนรู้ร่วมกันของทีม
มิติที่ 1 ทีมต้องคิดปัญหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ทีมต้องเรียนรู้ศักยภาพของสมาชิกทีม และใช้ศักยภาพของคนในทีมอย่างเต็มที่ มิติที่ 2 ทีมมีการกระทำที่ประสานกันและการกระทำที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยความสัมพันธ์นั้นต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทีมต้องใช้บทบาทของสมาชิกทีมเอื้อต่อทีมอื่น Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

5 ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทีม
ใช้การสนทนา อภิปรายร่วมกัน เป้าหมายองค์กร การซักถาม สะท้อนความคิด ความเชื่อฝังใจ -การรวมพลังสมาชิกในทีม -การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ ต่อเนื่องกระตุ้นให้เกิด การสนทนา (Dialogue) .-มีการอภิปรายร่วมกันอย่างเปิดเผย - การนำวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมา แลกเปลี่ยนกัน - หาข้อสรุปเพื่อเกิดกิจกรรมร่วมกัน Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

6 ประโยชน์จาการเรียนรู้ของทีม
สามารถเข้าใจคุณสมบัติของทีมที่มีการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการทำงานเป็นทีม (Characteristics of a learning team ) ทีมสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการแนะนำ จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านจากภายนอก (The Team facilitator) ทีมจะสร้างกฎพื้นฐานเพื่อใช้ในการกำกับสนทนาระหว่างกันภายในทีม (Ground rules learning) Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

7 กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 5 รูปแบบ
1.การฝึกปฏิบัติระหว่างการทำงาน (On-the-job Training) 2.การเข้าร่วมงานในโครงการต่างๆ (Cross-Functional Team ) เน้นการพัฒนากิจกรรมคุณค่า (Value Activities) 3.การมีระบบพี่เลี้ยง (Supervision,Coaching) 4.การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-study) 5.การเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม (Class,Workshop) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

8 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
ทุกคนในองค์กร มีการเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาคุณภาพของการทำงานปละมีการพัฒนาแก้ไขตลอดเวลา มีการนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มา ทั้งปัจจุบัน/อดีต มาประยุกต์ใช้กับงานโดยใช้เทคนิคการเสวนา และประชุมกลุ่ม มีการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเข้าใจในวิธีการเรียนรู้ทั้ง 5 มีการหลีกเลี่ยงที่จะตำหนิกัน ทุกคนเปิดใจและซื่อสัตย์ต่อกันในการอภิปรายถึงสาเหตุในแต่ละจุดของงาน จนได้ข้อสรุป Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

9 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ต่อ
บุคลากรได้รับการมอบหมายให้ทำกิจกรรม หรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยทีมงาน และเอื้ออำนาจ มีโครงสร้างทีมงานที่ชัดเจน นำไปสู่การปรับเปลี่ยน(Transforming) มีระดับการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ มีระดับความท้าทายที่แตกต่างกันในแต่ละดับตำแหน่งเพื่อสร้างการจูงใจให้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

10 การสร้างระดับการเรียนรู้ที่ท้าทาย 4 ขั้น
1. ข้อมูลใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ 2. ภาระหน้าที่ใหม่ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อน กล่าวโดยสรุป การพัฒนาองค์กรเพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องปรับ กลยุทธ์การบริหารให้มีพลานุภาพ 3.ระบบบริหารใหม่ เช่นนำระบบ TQM หรือรีเอ็นจิเนียริ่งมาใช้ปฏิบัติ ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในองค์กร ตั้งแต่รัดับหัวหน้าขึ้นไป 4. New Paradigm การจัดโครงสร้างและระบบบริหารใหม่ที่เป็น สิ่งท้าทายเพื่อสนองตอบต่อกลยุทธ์ Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

11 กิจกรรมการสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
.ทุกคนต้องลืมภาพฝังใจที่เคยเห็น คิดว่าสมาชิกของทีมมีความสามารถอะไรแต่อดีต สนทนา ถาม แต่ละคนในทีมว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างที่ต้องการทำเพื่อสมาชิกทีมที่ไม่เคยทำมาก่อน ทุกคนอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปและมอบบทบาทหน้าที่ แต่ละคนต้องมีบทบาทที่แตกต่างไปจากอดีต ดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามบทบาทที่กำหนดของทีม ข้อสัญญา ทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าบทบาทแต่ละคนที่มอบหมายไปนั้น เขาทำได้แน่นอน โดยอคติ และลบภาพฝังใจที่เคยมีต่อสมาชิก Pornphan pumipu The CSTI of Thailand

12 กิจกรรมการสนทนา Dialog ถาม-ตอบ
ให้สนทนาปัญหาการทำงานร่วมกันปัจจุบันที่คิดว่ายุ่งยากใจที่สุดที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง คนละ 1 ปัญหา โดยเปลี่ยนกันเล่า ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ ไม่โต้แย้ง ขัดจังหวะการพูด ผู้เล่าถาม ถ้าเป็นท่านจะทำอย่างไร เปลี่ยนกันเล่า เปลี่ยนกันถาม การสนทนาจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การฟังซึ่งกันและกันจะส่งไปถึงส่วนลึกของหัวใจ และสนับสนุนการตัดสินใจ Pornphan pumipu The CSTI of Thailand


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ของทีม Team Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google