งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 ที่ปรึกษา : คุณปิย์วรา ตั้งน้อย ประธาน : คุณธวัลรัตน์ แดง หาญ สมาชิก :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 ที่ปรึกษา : คุณปิย์วรา ตั้งน้อย ประธาน : คุณธวัลรัตน์ แดง หาญ สมาชิก :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 ที่ปรึกษา : คุณปิย์วรา ตั้งน้อย ประธาน : คุณธวัลรัตน์ แดง หาญ สมาชิก :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 6 ขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 อุบลราชธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 นครสวรรค์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 10 เชียงใหม่

2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ - ค้นหาสิ่งดี ๆ ของสมาชิก

3 สมาชิกเสนอหัวข้อ KV 1. แนวทางการประยุกต์ใช้ KM ในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. การทำ KM อย่างมีความสุข 3. การพัฒนานโยบายป้องกัน ควบคุมโรคสู่ อปท. 4. การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การป้องกันควบคุมโรค 5. ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มี ประสิทธิภาพมาตรฐาน 6. การพัฒนาศักยภาพ อปท. ให้มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 7. การพัฒนามาตรฐานป้องกันควบคุมโรค ของ CUP 8. การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันควบคุม โรคที่ได้มาตรฐาน 9. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น

4 KV ที่ได้ ความสุข คือ 1. ความสำเร็จ 2. อยากทำ 3. ได้รางวัล 4. ไม่เป็นภาระ งาน 5. ได้เพื่อน ร่วมงาน KV: การทำ KM อย่างมีความสุข

5 Story Telling

6 Dialogue KV: การทำ KM อย่างมีความสุข

7 ตารางแห่งอิสรภาพ องค์ประกอบที่ 1: จำนวนสมาชิกใน CoP ระดับ 5 จำนวนสมาชิก เพิ่มขึ้น ระดับ 4 จำนวนสมาชิก เท่าเดิม ระดับ 3 จำนวนสมาชิก ลดลง < 20% ระดับ 2 จำนวนสมาชิก ลดลง < 50% ระดับ 1 จำนวนสมาชิก ลดลง > 50% องค์ประกอบที่ 2: จำนวนครั้งของ Knowledge Sharing ระดับ 5 100% ตามแผน ที่ตั้งไว้ ระดับ 480 - 99% ตามแผนที่ตั้งไว้ ระดับ 360- 79% ตามแผนที่ตั้งไว้ ระดับ 240- 59-% ตามแผนที่ตั้ง ไว้ ระดับ 1< 40% ตามแผนที่ตั้งไว้ ปัจจัยและ องค์ประกอบ 12345 1. จำนวน สมาชิกใน CoP 2. จำนวนครั้ง ของ Knowledge Sharing 3. ความพึง พอใจ 4. จำนวนครั้ง ของการ นำไปใช้

8 ช่องว่าง (Gap) ระหว่างระดับที่เป็น เป้าหมายกับระดับปัจจุบัน ระดับ ปัจจัย

9 ปัจจัยที่ 1: จำนวนสมาชิกใน CoP 5 ผู้ใ ห้ 4 เขต 5 3 เขต 6 เขต 7 ผู้รับ 2 เขต 10 1 เขต 8 01234 ความหวัง - ความจริง = ความต้องการ เรียนรู้ คะแนน ความจริง ขั้นบันได GAP

10 การจัดการให้เกิดการ จัดเก็บองค์ความรู้ กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการ จัดการความรู้ การวัดผล ระบุ K. Need 1. วิเคราะห์จาก ทิศทาง / ยุทธศาสตร์ องค์กร 1. ได้ K. Need ครอบคลุม ตาม ยุทธศาสตร์ K. Mapping 1. สำรวจความรู้ ( ที่มี อยู่ / ที่ต้องการ / ที่ ควรมีเพิ่ม ) จาก ผลวิเคราะห์ Competencies  ผู้เชี่ยวชาญ  เอกสาร / คู่มือ / ตำรา /CD  File electronic 1. ทราบความรู้ที่ มีอยู่และส่วน ที่ขาด 2. สามารถจัด หมวดหมู่ได้

11 กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการ จัดการความรู้ การวัดผล กำหนด รูปแบบ 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารูปแบบ หมวดหมู่การเก็บ 2. ตั้งกรรมการจัด / กลั่นกรองความรู้ที่ จัดเก็บ 3. กำหนดเงื่อนไข / หลักเกณฑ์ในการ จัดเก็บ 4. จัดเก็บใน คอมพิวเตอร์ แยก ตามโฟลเดอร์ ( จัด หมวดหมู่ ) 5. ศึกษาดูงาน หน่วยงาน / องค์กร ที่มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลดี 1. ได้รูปแบบ 2. ได้ หลักเกณฑ์ การจัดเก็บ 3. มีกำหนด หน้าที่ผู้ กลั่นกรอง

12 กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการ จัดการความรู้ การวัดผล สร้างระบบ การจัดเก็บ 1. มีฐานความรู้จาก P.S.O. เดิม ( รวม ทุกโรค ) 2. มีระบบการ กลั่นกรองก่อน นำเข้าจัดเก็บ 3. ประกวดวิธีการ จัดเก็บ 4.AAR ทบทวนเป็น ระยะ 1. จำนวน ฐานข้อมูล 2. รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล ที่เป็น มาตรฐาน

13 กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการ จัดการความรู้ การวัดผล ระบบการ เข้าถึง 1. พัฒนา Software เดิม 2. มี link เชื่อมโยง จาก home page ( หาง่าย ) 3. จัดทำทำเนียบ ความรู้ / ผู้เชี่ยวชาญ 4. ประชาสัมพันธ์ 1. ระยะเวลาที่ สามารถเข้าถึง ค้นหาข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน 2. จำนวน ช่องทางที่ เข้าถึง 3. ความพึงพอใจ 4. ได้ทำทำเนียบ ความรู้ สร้าง เครือข่าย 1. ไปกรมฯ 1. จำนวน เครือข่ายที่ สามารถ เชื่อมโยง

14


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 ที่ปรึกษา : คุณปิย์วรา ตั้งน้อย ประธาน : คุณธวัลรัตน์ แดง หาญ สมาชิก :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 นครราชสีมา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google