งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมวิภาค. ธรรมวิภาคเบื้องต้น ธรรมที่มีอุปการะมาก ธรรมคุ้มครองโลก ธรรมที่ทำให้งาม ธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี ธรรมที่ทำให้สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมวิภาค. ธรรมวิภาคเบื้องต้น ธรรมที่มีอุปการะมาก ธรรมคุ้มครองโลก ธรรมที่ทำให้งาม ธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี ธรรมที่ทำให้สำเร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธรรมวิภาค

2 ธรรมวิภาคเบื้องต้น ธรรมที่มีอุปการะมาก ธรรมคุ้มครองโลก ธรรมที่ทำให้งาม ธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี ธรรมที่ทำให้สำเร็จ

3 สติ - สัมปะชัญญะ สติ ความระลึกรู้ เช่น การเขียนตัวหนังสือ สัมปะชัญญะ ความรู้ตัว เช่น การเขียนหนังสือเป็นคำ หรือเป็น ประโยค

4 หิริ - โอตตัปปะ หิริ ความละอายต่อความชั่ว เช่น การที่เราไม่อยากจับน้ำเน่า โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป เช่น การที่เราไม่กล้าเอามือจุ่มน้ำเดือด

5 ขันติ - โสรัจจะ ขันติ ความอดทน อดกลั้น อดทนต่อความลำบากกาย อดทนต่อความลำบากใจ โสรัจจะ ความเสงี่ยม ไม่เสียใจจนเกินไป ไม่ดีใจจนเกินงาม

6 บุพการี - กตัญญูกตเวที บุพการี ผู้ที่ทำคุณให้ก่อน บิดา - มารดา, พระพุทธเจ้า, พระมหากษัตริย์, ครู - อาจารย์ กตัญญูกตเวที ผู้ที่รู้คุณท่านแล้วตอบแทน บุตร - ธิดา, พุทธบริษัท, ประชาชน, ศิษย์

7 อิธธิบาท 4 ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร จิตตะ ความตั้งใจ เอาใจใส่ในสิ่งนั้นๆ วิมังสา ความตรึกตรอง พิจารณา ผู้มีธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมสำเร็จในสิ่งที่ไม่ เหนือกำลัง

8 ผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ย่อมไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า


ดาวน์โหลด ppt ธรรมวิภาค. ธรรมวิภาคเบื้องต้น ธรรมที่มีอุปการะมาก ธรรมคุ้มครองโลก ธรรมที่ทำให้งาม ธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี ธรรมที่ทำให้สำเร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google