งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในพันธสัญญาเดิม ความเจ็บป่วยเป็น ประสบการณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ ความอ่อนแอ และขณะเดียวกัน ก็มี ความเข้าใจว่าการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ บาปอย่างล้ำลึก บรรดาประกาศกได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในพันธสัญญาเดิม ความเจ็บป่วยเป็น ประสบการณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ ความอ่อนแอ และขณะเดียวกัน ก็มี ความเข้าใจว่าการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ บาปอย่างล้ำลึก บรรดาประกาศกได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในพันธสัญญาเดิม ความเจ็บป่วยเป็น ประสบการณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ ความอ่อนแอ และขณะเดียวกัน ก็มี ความเข้าใจว่าการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ บาปอย่างล้ำลึก บรรดาประกาศกได้ หยั่งเห็นว่า การเจ็บป่วยมีคุณค่าของ การไถ่กู้สำหรับบาปของตนเอง และ ของผู้อื่น ดังนั้น เรายอมรับการเจ็บป่วย ต่อหน้าพระเป็นเจ้า ซึ่งเราต้องวอนขอ การเยียวยาจากพระองค์

3 ความ สงสารของพระเยซูเจ้าต่อคน เจ็บป่วย และการที่ทรงรักษาพวกเขา จำนวนมาก ให้หายจากความเจ็บป่วยนั้น เป็น เครื่องหมายที่ชัดเจนว่า พระอาณา จักรของพระ เป็นเจ้าได้มาถึงพร้อมกับ พระองค์ แล้ว ดังนั้น เป็นชัยชนะเหนือ บาป เหนือ ความทุกข์ทรมานและเหนือความตาย ด้วยพระทรมานและการสิ้นพระชนม์

4 เนื่องจากพระศาสนจักร ได้รับพระบัญชา จากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ บำบัดรักษาผู้ป่วย พระศาสนจักรจึงมีหน้าที่ที่จะ ทำให้เป็นจริง ด้วยการเอาใจใส่ผู้เจ็บป่วย และอธิษฐานขอ ความช่วยเหลือควบคู่กันไป เหนือสิ่งอื่นใด พระศาสนจักรได้รับศีล ศักดิ์สิทธิ์พิเศษนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย

5 ผู้ที่สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ได้ คือ คริสตชนทุกคนที่รู้สึกว่าตนเองใกล้จะ สิ้นใจ เพราะการเจ็บป่วย หรือชราภาพ คริสตชน คนเดียวกันนี้อาจจะรับศีล ศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ได้อีกหลายครั้ง หากเห็น ว่าอาการทรุดหนักลงเพราะ ความ เจ็บป่วย

6 พระสงฆ์เท่านั้น ( พระสังฆราช หรือพระสงฆ์ ) เป็น ผู้โปรดศีล ศักดิ์สิทธิ์ประการนี้

7 การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้ ที่ขาดมิได้คือ การเจิมด้วยน้ำมันที่ได้รับ การเสกจากพระสังฆราช เจิมลงหน้าผากและมือ ทั้งสองข้างของผู้ป่วย ( จารีตโรมัน ) หรือส่วน อื่นๆของร่างกาย ( ใน จารีตอื่นๆ ) พร้อมด้วย การภาวนาของพระสงฆ์ วอนขอพระหรรษทาน พิเศษของศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการนี้

8 ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้โปรดประทาน หรรษทานพิเศษ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเป็น หนึ่งเดียวกับพระมหาทรมานของพระ คริสตเจ้าให้กระชับยิ่งขึ้น เพื่อผลบุญ ของผู้ป่วยเองและของพระศาสนจักร ทั้งมวลให้ความบรรเทาใจ สันติ และ ความกล้าหาญแก่เขา พร้อมทั้งการ อภัยบาปแก่เขาในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ สามารถที่จะแก้บาปได้

9 ศีลเสบียงคืออะไร ศีลเสบียง คือ ศีลมหาสนิทที่ผู้ใกล้จะ จากชีวิตนี้รับและเพื่อเป็นการเตรียมตัวเขา ในการเดินทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ การรับศีล มหาสนิทในพระกายและพระโลหิตของ พระคริสตเจ้าผู้สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระ ชนมชีพ จึงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนิรันดร และพลังแห่งการกลับคืนชีพในขณะที่ กำลังผ่านโลกนี้ไปหาพระบิดา

10 มีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 ประการ คือ ศีลบวชและ ศีลสมรส ที่โปรดประทานพระหรรษทาน พิเศษสำหรับการแพร่ธรรมในพระศาสนจักร เพื่อรับใช้และเสริมสร้างประชากรของพระ เป็นเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองช่วยให้ วิธีการพิเศษสร้างความ สัมพันธ์ของพระศาสนจักร และความรอดพ้นของผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt ในพันธสัญญาเดิม ความเจ็บป่วยเป็น ประสบการณ์ที่เป็นเครื่องหมายของ ความอ่อนแอ และขณะเดียวกัน ก็มี ความเข้าใจว่าการเจ็บป่วยสัมพันธ์กับ บาปอย่างล้ำลึก บรรดาประกาศกได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google