งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มผลผลิตตนเอง Personal Productivity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มผลผลิตตนเอง Personal Productivity"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มผลผลิตตนเอง Personal Productivity

2 การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
การเพิ่มผลผลิต คือ การเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” “Today will be better than yesterday”

3 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking, PositiveLife) เริ่มต้นที่ทัศนคติหรือความคิด ความคิด กำหนดพฤติกรรม พฤติกรรม กำหนดชะตากรรม เลือกความคิด ก็เลือกชีวิต เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

4 จิตสำนึกเรื่องความสูญเปล่า
สาเหตุการสูญเปล่า สูญเปล่าจากคน สูญเปล่าจากกระบวนการ สูญเปล่าจากข้อมูล/การสื่อสาร

5 เริ่มสำรวจความสูญเสียที่อยู่รอบตัวเรา
ย้ายบ่อย คอยนาน สต๊อกบาน งานผิด ผลิตเกิน เดินเอื้อมหัน ขั้นตอนไร้ค่า ไม่ค้นหาศักยภาพ

6 เพิ่มประสิทธภาพและความสำเร็จในการทำงาน ด้วย
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต บริหารเวลา ปรับกรอบความคิดการทำงานแบบมืออาชีพ มีอิทธิบาท 4 ฉันทะ ความยินดีพอใจในงาน รักในจุดมุ่งหมายของงาน วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร ไม่ล้มเลิกก่อนทำสำเร็จ จิตตะ ความมีใจจดจ่อ เอาใจใส่กับการทำงานเสมอ วิมังสา ใช้ปัญญาไตร่ตรอง สอดส่องในเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ

7 5 ขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดวัน เดือน ปี วางแผน ตอกย้ำทุกเช้าเย็น ลงมือทำทันที


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มผลผลิตตนเอง Personal Productivity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google