งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มผลผลิต ตนเอง Personal Productivity. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  การเพิ่มผลผลิต คือ การเปลี่ยนวิธี คิด ปรับวิธีการทำงานอย่าง สร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มผลผลิต ตนเอง Personal Productivity. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  การเพิ่มผลผลิต คือ การเปลี่ยนวิธี คิด ปรับวิธีการทำงานอย่าง สร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มผลผลิต ตนเอง Personal Productivity

2 การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  การเพิ่มผลผลิต คือ การเปลี่ยนวิธี คิด ปรับวิธีการทำงานอย่าง สร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้วยการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง “ เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ” “Today will be better than yesterday”

3 แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้าน เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดการเพิ่มผลผลิตด้าน เศรษฐกิจและสังคม คิดบวก ชีวิตบวก (Positive Thinking, PositiveLife) เริ่มต้นที่ทัศนคติหรือความคิด เริ่มต้นที่ทัศนคติหรือความคิด ความคิด กำหนดพฤติกรรม ความคิด กำหนดพฤติกรรม พฤติกรรม กำหนดชะตากรรม พฤติกรรม กำหนดชะตากรรม เลือกความคิด ก็ เลือกชีวิต เลือกความคิด ก็ เลือกชีวิต เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

4 จิตสำนึกเรื่องความสูญเปล่า สาเหตุการสูญเปล่า  สูญเปล่าจากคน  สูญเปล่าจากกระบวนการ  สูญเปล่าจากข้อมูล / การสื่อสาร

5 เริ่มสำรวจความสูญเสียที่อยู่ รอบตัวเรา  ย้ายบ่อย  คอยนาน  สต๊อกบาน  งานผิด  ผลิตเกิน  เดินเอื้อมหัน  ขั้นตอนไร้ค่า  ไม่ค้นหาศักยภาพ

6 เพิ่มประสิทธภาพและความสำเร็จ ในการทำงาน ด้วย  5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต  บริหารเวลา  ปรับกรอบความคิดการทำงานแบบ มืออาชีพ  มีอิทธิบาท 4  ฉันทะ ความยินดีพอใจในงาน รักใน จุดมุ่งหมายของงาน  วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร ไม่ล้มเลิก ก่อนทำสำเร็จ  จิตตะ ความมีใจจดจ่อ เอาใจใส่กับการ ทำงานเสมอ  วิมังสา ใช้ปัญญาไตร่ตรอง สอดส่องใน เหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ

7 5 ขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมาย  กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  กำหนดวัน เดือน ปี  วางแผน  ตอกย้ำทุกเช้าเย็น  ลงมือทำทันที


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มผลผลิต ตนเอง Personal Productivity. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  การเพิ่มผลผลิต คือ การเปลี่ยนวิธี คิด ปรับวิธีการทำงานอย่าง สร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google