งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม ทีฆนขสูตร ทีฆนข สูตร • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ โสดาบัน • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม ทีฆนขสูตร ทีฆนข สูตร • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ โสดาบัน • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม ทีฆนขสูตร

3 ทีฆนข สูตร • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ โสดาบัน • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ โสดาบัน ผล • การละทิฏฐิ • การละกาย • การละเวทนา • การละทิฏฐิ • การละกาย • การละเวทนา เนื้อห า

4 วิธีการปฏิบัติในทีฆนขสูตร ละทิฐิ ละกาย ละเวทนา พิจารณาเห็น โทษของการ ยึดทิฐิทั้งของ ตน และของ ผู้อื่น พิจารณาว่ากายเป็น ที่ประชุมของธาตุสี่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เป็นตน ละความ พอใจในกาย เยื่อใย ในกาย ความอยู่ใน อำนาจของกาย พิจารณาว่ากายเป็น ที่ประชุมของธาตุสี่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เป็นตน ละความ พอใจในกาย เยื่อใย ในกาย ความอยู่ใน อำนาจของกาย พิจารณาความไม่ เที่ยงของเวทนา เพราะเกิดจากการ ปรุงแต่ง ไม่เที่ยง ไม่เป็นตน พิจารณาความไม่ เที่ยงของเวทนา เพราะเกิดจากการ ปรุงแต่ง ไม่เที่ยง ไม่เป็นตน วจีสังขาร กาย สังขาร จิตต สังขาร ปล่อยวาง ปล่อยวาง เหลือแต่รู้ ว่าง บริสุทธิ์

5 ภิกษุผู้มีจิตพ้นแล้ว อย่างนี้ ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่ง กับใครๆ โวหารใดที่ชาวโลก พูดกัน ก็พูดไปตามโวหาร นั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ


ดาวน์โหลด ppt พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม ทีฆนขสูตร ทีฆนข สูตร • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ โสดาบัน • พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล • ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google