งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม
ทีฆนขสูตร

2 ทีฆนขสูตร ผล เนื้อหา พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล
ทีฆนขปริพาชกสำเร็จพระโสดาบัน เนื้อหา การละทิฏฐิ การละกาย การละเวทนา

3 วิธีการปฏิบัติในทีฆนขสูตร
วจีสังขาร กายสังขาร จิตตสังขาร พิจารณาเห็นโทษของการยึดทิฐิทั้งของตน และของผู้อื่น พิจารณาว่ากายเป็นที่ประชุมของธาตุสี่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่เป็นตน ละความพอใจในกาย เยื่อใยในกาย ความอยู่ในอำนาจของกาย พิจารณาความไม่เที่ยงของเวทนา เพราะเกิดจากการปรุงแต่ง ไม่เที่ยง ไม่เป็นตน ละทิฐิ ละกาย ละเวทนา ปล่อยวาง เหลือแต่รู้ ว่าง บริสุทธิ์ ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง

4 ภิกษุผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้ ย่อมไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนั้น แต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ


ดาวน์โหลด ppt พุทธวิธีการปฏิบัติธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google