งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOG O แนวปฏิบัติใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยาลัยการ สาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOG O แนวปฏิบัติใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยาลัยการ สาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOG O แนวปฏิบัติใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยาลัยการ สาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ขอนแก่น

2 www.themegallery. com LOGO SCPKK.QA การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ 1. คณะกรรมการอำนวยการ 2. คณะกรรมการดำเนินงาน และ 3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและ วิจัย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ เป็นคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและประธาน หลักสูตรโดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่าย สนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 1. กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาให้เป็นไปตามแผน 3. ควบคุมกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามแผน คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวแทนจาก ทุกฝ่าย / หลักสูตรมีหน้าที่ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับให้สอดคล้อง เหมาะสม 3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 4. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาและแจ้งให้ทุกฝ่าย / หลักสูตร รับทราบ และปฏิบัติ 5. จัดระบบรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการประเมิน 6. จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 7. ประเมินแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย / หลักสูตร ว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางการเสริมจุดแข็งและพัฒนา จุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแผนต่อคณะ กรรมการบริหาร

3 www.themegallery. com LOGO 8. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา กับฝ่ายและหลักสูตรที่รับผิดชอบ 9. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานภายนอก 10. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย 11. รายงานความคืบหน้าของการประกันคุณภาพ การศึกษา ต่อคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อมีการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ตัวแทนจากฝ่าย / หลักสูตรของวิทยาลัย ที่ได้รับการอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ 1. จัดทำแผนประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย 2. กำหนดขั้นตอนการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ ภายในของฝ่าย / หน่วยที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมผู้ประเมินภายในของวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการ ประเมิน 4. ชี้แจง แนะนำการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแก่ ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้จัดทำรายงานการ ประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งจัดทำ แบบฟอร์ม ตัวอย่างการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทั้งของ แต่ละตัวบ่งชี้และรายงานภาพรวมของวิทยาลัย 5. ดำเนินการประเมินคุณภาพตามแผนที่กำหนด 6. สรุปและรายงานผลการประเมินต่อผู้รับการประเมินด้วย วาจา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนางาน ประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 7. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังการประเมิน SCPKK.QA

4 www.themegallery. com LOGO SCPKK.QA แต่งตั้งฝ่ายงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัย จัดทำรายงานประเมินตนเอง ประเมินคุณภาพภายใน ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ไม่ผ่านผ่าน พัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ คณะกรรมการ ดำเนินการ คณะกรรม ดำเนินงาน คณะกรรมการ ประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt LOG O แนวปฏิบัติใน การ ดำเนินงาน ประกัน คุณภาพ การศึกษา วิทยาลัยการ สาธารณสุข สิรินธร จังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google