งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บเพจและ เว็บไซต์ webpage website. เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ ถือเป็น องค์ประกอบทั้งหมดของ เว็บไซต์ เนื่องจากเมื่อเข้า ไปในเว็บแล้วสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บเพจและ เว็บไซต์ webpage website. เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ ถือเป็น องค์ประกอบทั้งหมดของ เว็บไซต์ เนื่องจากเมื่อเข้า ไปในเว็บแล้วสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บเพจและ เว็บไซต์ webpage website

2 เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ ถือเป็น องค์ประกอบทั้งหมดของ เว็บไซต์ เนื่องจากเมื่อเข้า ไปในเว็บแล้วสารสนเทศ หรือข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ สืบค้นก็คือหน้าของ เอกสารที่ปรากฏบน จอคอมพิวเตอร์ ซึ่ง รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้

3 เว็บไซต์ (Web site) เว็บไซต์ เป็นตำแหน่งที่อยู่ ของผู้ที่มีเว็บเพจเป็นของตัวเอง บนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งได้จาก การลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่า พื้นที่บนระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวม เว็บเพจจำนวนมากหลายหน้าใน เรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน

4 เว็บเพจ (Web page) คือหน้าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เช่น ข้อมูลแนะนำตัวเองบนเน็ต เป็นต้น โดยที่ข้อมูลที่แสดง เป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่นำเสนอสามารถ เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ อื่นที่ จะให้ข้อมูลนั้นๆ ในระดับลึก ลงไปได้เรื่อยๆ

5 สรุป 1. ภาพรวมของเรื่องคือ เว็บไซต์ - ต้องนำขึ้นอินเตอร์เน็ตให้ เรียบร้อยมีที่อยู่เป็นของตนเอง - ขึ้นต้นด้วย http:// จบด้วย นามสกุล. ต่าง ๆ 2. ในเว็บไซต์มีเว็บเพจหลาย ๆ หน้าเป็นส่วนประกอบ 3. เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาหน้าที่ สวยสุดคือ Homepage ดังนั้น หน้าที่มีไว้รับแขกคือหน้าแรก

6 โครงสร้าง เว็บฯ

7 1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนรวบรวมข้อมูล 2. การออกแบบ (Design) ลง มือวาด 3. การพัฒนา (Development) ใช้โปรแกรม 4. การติดตั้ง (Publishing) นำ ขึ้นเว็บ 5. การบำรุงรักษา (Maintenance) ติดตามดูผล

8 ชนิดของเว็บเพจ - เว็บเพจแบบหน้าเดียว (Single page) หรือแบบสั้น (Short page) - เว็บเพจแบบแถบเลื่อน (Scroll page) หรือแบบยาว (Long page)

9 โครงสร้างเว็บโดยพื้นฐานจะ มี 2 ลักษณะคือ 1. โครงสร้างเว็บแบบตื้น เป็นโครงสร้างเว็บในลักษณะ ที่มีการเชื่อมโยงจากหน้า แรกหรือหน้าที่หลักไปยัง เนื้อหาโดยตรง โดยไม่มี เว็บเพจที่เป็นเนื้อหา เชื่อมโยงต่อไปอีกมากนัก

10 โฮมเ พจ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์ เนื้อ หา เว็บไ ซต์

11 2. โครงสร้างเว็บแบบ ลึก เป็นโครงสร้างที่มี การเชื่อมโยง ต่อเนื่องกันไปในเนื้อหา เดียวกันโดยตลอดหลาย ๆ เว็บ เนื่องจากมีเนื้อหา มากและเป็นลำดับ ต่อเนื่อง ทำให้ โครงสร้างของเว็บต้อง ลงลึกไปเรื่อย ๆ

12 โฮมเ พจ หัวเรื่อง เว็บไซต์ หัวเรื่อง เว็บไซต์ หัวเรื่อง เว็บไซต์ หัวเรื่อง เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์ เนื้อหา เว็บไซต์

13 โครงสร้างหน้าเว็บ Header detail Footer Menu

14 องค์ประกอบที่ควรมีในเว็บเพจ องค์ประกอบทั่วไป 1. ชื่อของเว็บเพจ (Title) 2. ประวัติและรูปภาพผู้จัดทำ (Profile/Picture) 3. การเชื่อมโยงภายในและภายนอก เว็บ (Links) 4. วัน / เวลาที่สร้างเว็บ (Date/Time) 5. ผู้จัดทำเว็บ : (created by) 6. การสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) 7. การติดต่อผู้จัดทำเว็บ (contract /e-mail) 8. สถานที่ติดต่อของเว็บ (Address)

15 องค์ประกอบพิเศษ 1. สมุดเยี่ยม (Guest book) 2. ฝากข้อความ (Web board) 3. กระดานข่าว (Bulletin Board) 4. กระทู้ 5. แบบสำรวจ (Web poll) 6. จำนวนผู้เข้าชม (Counter) 7. ห้องสนทนา (Chat Room)

16 แบบทดสอบหน่วยที่ 2 - ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้าง เว็บไซต์ของนักเรียนเองโดยให้ เลือกเว็บไซต์ตามหัวข้อที่ชื่น ชอบ โดยบรรยายตามหลักการ ออกแบบและวาดโครงสร้างให้ เหมาะสมที่สุด - ออกแบบด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ อะไรก็ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน โครงสร้าง และส่วนออกแบบ ส่ง ที่ puibuble@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt เว็บเพจและ เว็บไซต์ webpage website. เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ เว็บไซต์ เว็บเพจและ โฮมเพจ ถือเป็น องค์ประกอบทั้งหมดของ เว็บไซต์ เนื่องจากเมื่อเข้า ไปในเว็บแล้วสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google