งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บเพจและเว็บไซต์ webpage website

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บเพจและเว็บไซต์ webpage website"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บเพจและเว็บไซต์ webpage website

2 เว็บไซต์ เว็บเพจและโฮมเพจ
เว็บไซต์ เว็บเพจและโฮมเพจ ถือเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เนื่องจากเมื่อเข้าไปในเว็บแล้วสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสืบค้นก็คือหน้าของเอกสารที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

3 เว็บไซต์ (Web site) เว็บไซต์ เป็นตำแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเว็บเพจเป็นของตัวเองบนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งได้จากการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่าพื้นที่บนระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจจำนวนมากหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน

4 เว็บเพจ (Web page) คือหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ เช่น ข้อมูลแนะนำตัวเองบนเน็ตเป็นต้น โดยที่ข้อมูลที่แสดงเป็นได้ทั้งข้อความ เสียงภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลที่นำเสนอสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ อื่นที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ ในระดับลึกลงไปได้เรื่อยๆ

5 สรุป 1. ภาพรวมของเรื่องคือ เว็บไซต์ ต้องนำขึ้นอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อยมีที่อยู่เป็นของตนเอง - ขึ้นต้นด้วย จบด้วย นามสกุล . ต่าง ๆ 2. ในเว็บไซต์มีเว็บเพจหลาย ๆ หน้าเป็นส่วนประกอบ 3. เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาหน้าที่สวยสุดคือ Homepage ดังนั้นหน้าที่มีไว้รับแขกคือหน้าแรก

6 โครงสร้างเว็บฯ

7 1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนรวบรวมข้อมูล 2. การออกแบบ (Design) ลงมือวาด 3. การพัฒนา(Development) ใช้โปรแกรม 4. การติดตั้ง (Publishing) นำขึ้นเว็บ 5. การบำรุงรักษา (Maintenance) ติดตามดูผล

8 ชนิดของเว็บเพจ -  เว็บเพจแบบหน้าเดียว (Single page) หรือแบบสั้น (Short page) -  เว็บเพจแบบแถบเลื่อน (Scroll page) หรือแบบยาว (Long page)

9 โครงสร้างเว็บโดยพื้นฐานจะมี 2 ลักษณะคือ
1. โครงสร้างเว็บแบบตื้น เป็นโครงสร้างเว็บในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงจากหน้าแรกหรือหน้าที่หลักไปยังเนื้อหาโดยตรง โดยไม่มีเว็บเพจที่เป็นเนื้อหาเชื่อมโยงต่อไปอีกมากนัก

10 โฮมเพจ เนื้อหา เว็บไซต์

11 2. โครงสร้างเว็บแบบลึก เป็นโครงสร้างที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปในเนื้อหาเดียวกันโดยตลอดหลาย ๆ เว็บ เนื่องจากมีเนื้อหามากและเป็นลำดับต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างของเว็บต้องลงลึกไปเรื่อย ๆ

12 โฮมเพจ หัวเรื่อง เว็บไซต์ เนื้อหา

13 โครงสร้างหน้าเว็บ Header Menu detail Footer

14 องค์ประกอบที่ควรมีในเว็บเพจ
 องค์ประกอบทั่วไป 1.       ชื่อของเว็บเพจ (Title) 2.       ประวัติและรูปภาพผู้จัดทำ (Profile/Picture) 3.       การเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บ (Links) 4.       วัน/เวลาที่สร้างเว็บ (Date/Time) 5.       ผู้จัดทำเว็บ : (created by) 6.       การสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) 7.      การติดต่อผู้จัดทำเว็บ (contract / ) 8.    สถานที่ติดต่อของเว็บ (Address)

15 องค์ประกอบพิเศษ 1.       สมุดเยี่ยม (Guest book) 2.       ฝากข้อความ (Web board) 3.       กระดานข่าว (Bulletin Board) 4.       กระทู้ 5.       แบบสำรวจ (Web poll) 6.       จำนวนผู้เข้าชม (Counter) 7.       ห้องสนทนา (Chat Room)

16 แบบทดสอบหน่วยที่ 2 - ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ของนักเรียนเองโดยให้เลือกเว็บไซต์ตามหัวข้อที่ชื่นชอบ โดยบรรยายตามหลักการออกแบบและวาดโครงสร้างให้เหมาะสมที่สุด -ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะไรก็ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโครงสร้าง และส่วนออกแบบ ส่งที่


ดาวน์โหลด ppt เว็บเพจและเว็บไซต์ webpage website

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google