งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Walailak Hall of Fame โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Walailak Hall of Fame โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Walailak Hall of Fame โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการประวัติศาสตร์คำบอกเล่า จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำหนังสือประวัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้จัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยรวบรวมเนื้อหาจากการ ศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เป็นปูชนีย์วลัยลักษณ์ และปูชนียาจารย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีความสำคัญต่อ มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและจากบุคลากรของ มหาวิทยาลัยในบทบาทที่เคยบริหารงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในยุคบุกเบิก จำนวน 18 คน เรียกว่า ปูชนีย์วลัยลักษณ์ และกลุ่มอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่เริ่ม ปฏิบัติงานในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว เช่น ลาออก เกษียณอายุ จำนวน 18 คน เรียกว่า ปูชนียาจารย์

3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกร้องเพื่อให้มี มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ถือเป็นการพลิกฟื้นพื้นที่ สู่เมืองมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยในยุคก่อตั้งเป็นช่วงเวลา ของการระดมแรงกาย แรงใจ และพลังความคิด เพื่อผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้ภารกิจต่าง ๆ สามารถปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นได้ ก็ด้วยความ ร่วมมือ ร่วมใจ และความทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในอย่าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคคลภายนอก ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นการจัดเก็บประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและแนวคิดของบุคคลเหล่านี้ เป็น สิ่งที่มีค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และรูปแบบของฐานข้อมูลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของ การจัดเก็บ และเผยแพร่

4 โดยรวบรวมเนื้อหาจากการศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มี ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในช่วงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปูชนีย์วลัยลักษณ์ ที่เป็นผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนสำคัญและ ได้ทุ่มเทเวลา กำลังใจ กำลังกายที่มีต่อการบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปูชนียาจารย์ นั้น จะเป็นกลุ่มของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีส่วน ต่อการก่อตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยจนก้าวไกล เติบโตได้เช่นที่เป็นปัจจุบัน

5 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก “ ปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์ ” นั้น จะพิจารณา จากผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็น “ ปูชนีย์วลัยลักษณ์ ” นั้น จะต้อง 1. เป็นผู้บริหารหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนสำคัญและได้ทุ่มเทเวลา กำลังใจ กำลังกายที่มีต่อการบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัย 2. จาก “ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ” ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาทหลักในการดำเนินการ เรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยที่นครศรีธรรมราช

6 “ปูชนียาจารย์” นั้น จะต้อง ๑.เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการบุกเบิกหรือก่อตั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงบุกเบิกของมหาวิทยาลัย ๓. กรณีที่ออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมิได้เกษียณอายุการทำงาน ต้อง เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานานกว่า ๕ ปี หรือ ๔. เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานตามวาระ

7 1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลจากประวัติศาสตร์คำบอกเล่าจากบุคคลที่มี ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาจากการประวัติศาสตร์คำบอกเล่า สำหรับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8 1. ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อกลุ่มบุคคลปูชนีย์วลัยลักษณ์ และปูชนียาจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 36 คน ปูชนีย์วลัยลักษณ์ จำนวน 18 คน ปูชนียาจารย์ จำนวน 18 คน

9

10

11 2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3. สืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่อยู่ / สถานที่ทำงาน พร้อมนัดวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์สะดวก

12 4. นัดวันสัมภาษณ์ พร้อมบันทึกเสียงคำสัมภาษณ์ บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน์

13 5. ดำเนินการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ พร้อมบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการสัมภาษณ์ และบันทึกภาพนิ่งของผู้ให้ สัมภาษณ์ เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำหนังสือประวัติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์และฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์

14 6. ถอดเทปจากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด 7. สรุปคำสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ระบุ 8. ออกแบบฐานข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ฐานข้อมูลย่อย คือ  ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์  ฐานข้อมูลปูชนียาจารย์

15 9. ออกแบบค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูล ดังนี้ 9.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น ได้แก่  กำหนดกลุ่มข้อมูล  ไฟล์ข้อมูลประกอบ  ตำแหน่ง 9.2 ข้อมูลผู้ใช้ แยกตามระดับสิทธิ์ในการเข้าถึง และการเพิ่ม และแก้ไขข้อมูล

16

17 9.3 รายการข้อมูล - ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ลำดับ : ชื่อ - นามสกุล : รหัสพนักงาน : ภาพถ่าย : วันเกิด : วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : ตำแหน่งที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : คำสำคัญ : ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ปี เดือน วัน) : ประวัติการศึกษา : ประวัติการทำงาน : บทบาทต่อมหาวิทยาลัย :

18

19 9.3 รายการข้อมูล ( ต่อ ) - ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผลงานที่ประทับใจ : แนวคิดหรือปรัชญาที่ใช้ในการทำงาน : ความประทับใจความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การตัดสินใจมาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : อนาคตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : อื่น ๆ :

20

21 - ไฟล์ประกอบ ได้แก่ -ภาพประกอบ -วีดิทัศน์ประกอบ -เอกสารประกอบ

22 9.4 การออกแบบสำหรับการสืบค้น สำหรับการค้นหาแบบละเอียด โดยการ - สืบค้นจากกลุ่มข้อมูล ชื่อและนามสกุล และคำสำคัญ - สืบค้นจากกลุ่มปูชนีย์วลัยลักษณ์ - สืบค้นจากกลุ่มปูชนียาจารย์ - สืบค้นจากชื่อบุคคล

23 10. เพิ่มข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่กำหนด 11. สืบค้นข้อมูลตามที่ได้ออกแบบ 11. เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ

24 ผลที่ได้จากการสืบค้นนั้น มีรายละเอียดดังนี้ - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สืบค้น - มีภาพประกอบ เอกสารประกอบ และวิดีโอประกอบ สำหรับวีดิโอนั้น จะเป็น การเลือกคำพูดที่กินใจ - หากตอนไหนที่เอ่ยถึงบุคคลในฐานข้อมูล หรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมต่อไปยังบุคคล หรือเว็บไซต์นั้นได้ทันที (hyperlink) - มีภาพประกอบที่เกี่ยวข้องแทรกในเนื้อหา - มีการอ้างอิงเนื้อหา หากนำเนื้อหามาจากแหล่งอื่น

25 ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม ประวัติ ผลงาน และแนวคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการผลักดัน ก่อตั้ง บุกเบิก และพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติการก่อตั้งที่ ใช้เวลาระยะยาวนานในการเรียกร้อง กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เป็นช่องทางในการเผยแพร่เกียรติคุณในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ และสื่อ เคลื่อนไหว เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านี้ ซึ่ง เปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุญคุณและควรยกย่องและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ตลอดไป และสามารถจัดทำฐานข้อมูลในลักษณะนี้ได้อีก เช่น ฐานข้อมูลบุคคลที่เกษียณอายุ ทำเนียบนามผู้บริหาร เป็นต้น

26 ฐานข้อมูลปูชนีย์วลัยลักษณ์ ปูชนียาจารย์ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติ ผลงาน และแนวคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการผลักดัน ก่อตั้ง บุกเบิกและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติการก่อตั้งที่ใช้เวลาระยะ ยาวนานในการเรียกร้อง กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นช่องทางใน การเผยแพร่เกียรติคุณในรูปแบบของเนื้อหา รูปภาพ และสื่อเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเปรียบเสมือนบุคคลที่มีบุญคุณ และควรยกย่องและอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตลอดไป

27


ดาวน์โหลด ppt Walailak Hall of Fame โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google