งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงานตาม นโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- MES) บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงานตาม นโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- MES) บนเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงานตาม นโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- MES) บนเว็บไซต์ http://210.1.20.51

2 สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน 1. การสื่อสาร 1. การสื่อสาร 2. การคิด 2. การคิด 3. การ แก้ปัญหา 3. การ แก้ปัญหา 4. การใช้ ทักษะชีวิต 4. การใช้ ทักษะชีวิต 5. การใช้ เทคโนโลยี 5. การใช้ เทคโนโลยี

3 จุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.1 – ม.6 จะเน้น ทักษะชีวิต

4 ความหมายของทักษะ ชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลที่ จัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัว ในสังคมปัจจุบัน  เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว ในอนาคต

5 สพฐ. ให้รายงานในระบบ e-MES 1. รายงานบริการ ICT นักเรียน ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 2. รายงานความสามารถ ICT นักเรียน ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553 3. รายงานอ่านออกเขียน ได้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2553

6 สพฐ. ให้รายงานในระบบ e- MES ( ต่อ ) 4. รายงานรับโอนเงินเรียน ฟรีฯ 15 ปี ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 5. รายงานจ่ายค่า เครื่องแบบ - อุปกรณ์ ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 6. รายงานการคัดเลือก หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1

7 สพฐ. ให้รายงานในระบบ e-MES ( ต่อ ) 7. การจัดซื้อหนังสือ เรียน 100% ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 8. การจัดซื้อหนังสือ เรียน 30% ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ภาค เรียนที่ 1

8 รายการที่ 1 – 6 - รายงานภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 - รายงานภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 รายการที่ 7 – 8 - รายงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 - รายงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 * กรณีโรงเรียนที่รายงานแล้ว แต่รายงานข้อมูลยังไม่ ครบถ้วน ให้ตรวจสอบอีก ครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt การติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงานตาม นโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- MES) บนเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google