งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าระบบด้วย URL: portal.bopp-obec.info/obec57 คลิก”เข้าสู่ระบบ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าระบบด้วย URL: portal.bopp-obec.info/obec57 คลิก”เข้าสู่ระบบ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบ Data ManagementCenter:DMC

2 เข้าระบบด้วย URL: portal.bopp-obec.info/obec57 คลิก”เข้าสู่ระบบ”

3 ใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดิม

4 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

5 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทุกรายการ แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

6 ไปที่เมนูทะเบียนนักเรียน
ตรวจสอบนักเรียนในทะเบียนนักเรียนโดยการใส่ในช่องปีการศึกษาเป็น 2556 ถ้าพบ รายชื่อนักเรียนแสดงว่ายังทำข้อมูลไม่เสร็จในรอบสิ้นปีหรือเลือกรอดำเนินการไว้ ให้ทำการเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษาซึ่งอยู่ในเมนูโรงเรียนให้เรียบร้อย ถ้านักเรียนอยู่ในปี 2557 หมดทุกคน (ไม่มีค้างปี 2556) ให้ตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนที่ทำเลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบ ผิดในรอบสิ้นปี โดยแก้ไข ดังนี้ เลื่อนชั้นผิดให้ไปแก้ไขชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง ซ้ำชั้นผิด ให้ไปแก้ชั้นเรียนในทะเบียนให้ถูกต้อง ทำจบออกผิด แต่จริง ๆ แล้วนักเรียนยังเรียนอยู่ให้ย้ายเข้ามาเองทีละคนไม่มีการกู้ข้อมูลให้ย้อนหลัง แก้ไขห้องเรียน(สำหรับนักเรียนที่เลื่อนชั้นแล้วต้องเปลี่ยนห้อง) ได้ในเมนูทะเบียนนักเรียน

7 เลือกชั้นเรียนที่จะทำการแก้ไข คลิกค้นหา

8 คลิกเลือกรายชื่อนักเรียนคนที่จะทำการแก้ไข

9 เลือก “ปรับปรุง” แล้วทำการแก้ไข

10 แก้ไขชั้นเรียนให้ถูกต้องแล้ว “บันทึก”

11 ให้ทำการย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน
ให้ทำการย้ายเข้าหรือเพิ่มนักเรียน ***กรณีย้ายเข้านักเรียน ให้ไปที่เมนูย้ายเข้า

12 คลิกเลือก +ย้ายเข้านร.

13 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วทำการบันทึก

14 กรณีเพิ่มนักเรียนใหม่ ไปที่เมนู “เพิ่มนักเรียน”

15 คลิก +เพิ่มนักเรียน

16 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วบันทึก

17 บันทึกรายการที่อยู่ของนักเรียน

18 บันทึกรายละเอียดนักเรียน

19 บันทึกสุขภาพนักเรียน

20 บันทึกรายการครอบครัว

21 กรณีเลือกความด้อยโอกาสเป็น “เด็กยากจน” ต้องระบุรายได้ของผู้ปกครองด้วย โดยไปที่เมนูครอบครัว

22 ให้ใส่รายได้ของบิดาและมารดา

23 ตรวจสอบความพิการของนักเรียนที่เมนู ”ปรับปรุงข้อมูล” เนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูลไม่ตรงกับที่ศึกษานิเทศก์เก็บข้อมูล

24 ปรับปรุงน้ำหนัก/ส่วนสูงของนักเรียนทุกคน

25 เลือกนักเรียนทีละชั้นเรียนแล้วคลิกค้นหา

26 บันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของนักเรียนทุกคนทุกชั้น

27 ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลโดยไปที่เมนู “นักเรียนแยกชั้น/เพศ”

28 ตรวจสอบข้อมูลถ้าช่องใดเป็นสีแดงหมายถึงข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจะปรากฏเมนู”ยืนยัน”

29 ห้ามไม่ให้นำเด็กที่ไม่มีตัวมาลงทะเบียนเด็ดขาด
ในกรณีที่ไม่มีตัวนักเรียนอยู่ในโรงเรียน ห้ามมิให้นำมาลงทะเบียนโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเด็กที่มีอยู่ในทะเบียนเดิมแต่ไม่มีตัวให้จำหน่ายหรือย้ายออก (ไม่เกี่ยวกับทะเบียนโรงเรียน) กรณีถ้ามีการซ้ำซ้อนเกิดขึ้น สพฐ.จะตัดรายชื่อนักเรียนคนนั้นทันทีทั้ง 2 โรงเรียน โดยจะไม่นำมาจัดสรรงบประมาณให้ นักเรียนที่ไม่มีเลข 13 หลัก (ติด G) ให้ส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการ มีตัวตนของนักเรียน เช่น ทะเบียนบ้าน หรือรายงานผลการเรียน กรณีเด็กยากจน ถ้าไม่ระบุรายได้ของผู้ปกครองจะไม่นำมาจัดสรรงบประมาณ

30 ให้เจ้าหน้าที่ปริ้นรายชื่อนักเรียนทุกชั้นส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบว่านักเรียนตามรายชื่อยังมีตัวอยู่หรือไม่ โดยไปที่เมนู”ทะเบียนนักเรียน” เลือกชั้นเรียนแล้วคลิก “ค้นหา” ทำการปริ้นรายชื่อนักเรียน

31 แจ้งปิดระบบ สพฐ.จะดำเนินการปิดระบบในวันที่ 20 มิถุนายน เวลา น. เพื่อนำข้อมูลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี และอื่น ๆ ให้ ร.ร.ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เพื่อเขตฯจะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ทุกโรงเรียนได้ หากโรงเรียนดำเนินการในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2557 อาจจะเจอปัญหา (Server Busy)คือ serverไม่ว่าง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ทำให้การดำเนินการช้าและไม่ทันกำหนดเวลา

32 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ขั้นที่ การดำเนินงาน ระยะเวลา 1
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ระบบ Data Management Center: DMC (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.57) 1 – 20 มิ.ย.57 2 บันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMIS) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (จัดทำข้อมูล 2 ครั้ง คือ มิ.ย.และ ต.ค.) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 1 – 30 มิ.ย.57 3 ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน ภายใน 30 ส.ค.57 4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ในโรงเรียนปัจจุบัน 5 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนเสียชีวิต นักเรียนซ้ำซ้อนทางระบบ DMC (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.57) 1-20 พ.ย.57 6 บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาด้วยระบบ Data Management Center: DMC 1- 20 เม.ย.58

33 เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์สำหรับติดต่อ
สพฐ. ติดต่อคุณนพกิจ หมายเลขโทรศัพท์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ติดต่อ วลัญช์จุฑา ณ บางช้าง หมายเลขโทรศัพท์ คู่มือในการดำเนินการทั้งหมดจะวางไว้ที่เว็บไซต์ของ สพป.รบ.2

34 เข้าเว็บไซต์เขต http://www.rb2.go.th

35 เลือก “กลุ่มนโยบายและแผน”

36 เลือก”งานข้อมูลสารสนเทศ”

37 คู่มือจะวางไว้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt เข้าระบบด้วย URL: portal.bopp-obec.info/obec57 คลิก”เข้าสู่ระบบ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google