งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน จาก ภายนอก รอบสาม ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน จาก ภายนอก รอบสาม ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน จาก ภายนอก รอบสาม ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

2 กิจกรรมสำคัญ ๑. ผลิตเอกสาร / ประชุมชี้แจงผู้บริหาร สถานศึกษาเรื่อง - กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพฯ พ. ศ. ๒๕๕๓ - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพฯ ( ๑๖ ก. พ. ๒๕๕๔ มี ๑๕ มฐ. ๖๕ ตบช ) และวิธีการ - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพฯ ( ๑๕ พ. ย. ๒๕๔๘ มี ๑๘ มฐ. ๘๔ ตบช ) - คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ) - สถานศึกษาส่ง SAR ภายในวันที่ ๕ พ. ค. ๕๔

3 ๒. แต่งตั้ง / ประชุมคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบทบทวนฯ เรื่อง - ติดตามตรวจสอบสถานศึกษา ๑๑ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ พ. ค. ๕๔ - ติดตามตรวจสอบสถานศึกษา ๑๓๗ แห่ง ภายในเดือน ก. ค. ๕๔ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ ประกันคุณภาพฯ ( ๑๕ พ. ย. ๒๕๔๘ มี ๑๘ มฐ ๘๔ ตบช ) - ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในฯโดยใช้ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพฯ พ. ศ. ๒๕๕๓ และ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพฯ ( ๑๖ ก. พ. ๒๕๕๔ มี ๑๕ มฐ ๖๕ ตบช ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

4 ๓.นิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย ศน. ที่ รับผิดชอบโรงเรียนโดยตรง และ เป็นทีม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ๔. ฟังผลการประเมินคุณภาพรอบสาม จาก สมศ. แล้วนำผลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุง คุณภาพ ๕. ประชุมสัมมนาและกำหนดแผนการพัฒนา คุณภาพโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การประเมิน จาก ภายนอก รอบสาม ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google