งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องกรณิกา ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องกรณิกา ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องกรณิกา ๒

2 วิทยากร อ. รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยา คลินิกชำนาญการพิเศษ ส สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กิจกรรม บรรยาย โรคทางจิตเวช เด็กและการดูแลช่วยแหลือสำหรับ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 โรคสมาธิสั้น ADHD เด็กที่มีปัญหาการ เรียน จากระดับสติปัญญา ต่ำกว่าเกณฑ์ (MR) เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาการ เรียน การเรียนรู้ (LD) สาเหตุการเกิดโรค อาการที่พบ วิธีการรักษา การดูช่วยเหลือโดยครู และ ผู้ปกครอง และการปรับพฤติกรรม เบื้องต้น

4 ผู้ ร่วมอภิปราย ๑. อ. สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ ประธานสาขา การศึกษา ประถมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒. นายณัฐวุฒิ สายเปีย ผช. จพง. พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ต้าน ๓. อ. อังคณา แสงอรุณ ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลบาง ระกำเมืองใหม่ ๔. อ. อำภา เขียวแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบล แม่ระมาด ผู้ดำเนินการอภิปราย นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กิจกรรม อภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ - การให้ความสำคัญของผู้บริหาร - มีการกำหนดมาตรฐานจากส่วนกลาง เช่น หลักสูตรการพัฒนาเด็ก ครอบคลุม 4 ด้าน ( ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - มีการกำหนดเป็นนโยบาย กำหนดแผน ยุทธศาสตร์ แผนระยะสั้นของ อปท. แผน งบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี - มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ( ครู อปท. สธ ผู้ปกครอง ) แนวทางการดำเนินงานและส่งเสริม พัฒนาการเด็ก

6 แนวทางการดำเนินงานและส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ( ต่อ ) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ ( ต่อ ) - วางแผนการดำเนินงาน จากการ SWOT กำหนดทิศทางการดำเนินงานในศูนย์ เช่นการ เฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการ การจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ปกครอง - การพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์อย่าง ต่อเนื่อง เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กในเขตและ มีการประสานอย่างต่อเนื่อง - ยึดเด็กเป็นสำคัญ จะต้องพัฒนาให้ เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข - การคัดกรองพัฒนาการมีประเมินเด็กอย่าง รอบด้านร่วมกับ ครูและผู้ปกครอง

7 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ - มีหน่วยงานที่รองรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เพื่อการ ส่งต่อเด็กไปรับการวินิจฉัยรักษาเช่น รพสต. รพช. ศูนย์การศึกษาพิเศษ - มีระบบการประสานเพื่อสื่อสารเรื่องพัฒนาการเด็ก กำหนดแนวทางชัดเจน อย่างเป็นทางการ ( ผู้ปกครอง ครู สธ.) - มีกิจกรรมที่สร้างความมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สธ. - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ปกครองเพื่อดำเนินกิจกรรมกับเด็กภายใน ศูนย์ การประสานการดำเนินงาน / การ เชื่อมโยงงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ ผู้ปกครอง

8 - การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงรูปแบบ การดำเนินงาน PDCA - การพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อกำหน ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานพัฒนาเด็กโดยเริ่มที่ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก - เน้นการพัฒนาบทบาทของผู้ปกครองให้มีส่วน ร่วมดำเนินการพัฒนาเด็ก - มีการกำหนดกิจกรรมโครงการการพัฒนา แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะยาว งบประมาณ - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกวด แข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - การสร้างทีมเพื่อร่วมดำเนินงาน พยุงช่วยเหลือ กันระหว่างศูนย์ เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไปพร้อม กันทั้งอำเภอ เทคนิค / เคล็ดลับ การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองและการดูแล ร่วมกันในชุมชุน

9 ยกมือ ยิ้มแย้ม หยิบยื่น ยกย่อง บทเพลง นิทาน การสร้างพฤติกรรมที่ดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องกรณิกา ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google