งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ห้องกรณิกา ๒

2 กิจกรรม บรรยาย โรคทางจิตเวชเด็กและการดูแลช่วยแหลือสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วิทยากร อ.รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ส สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

3 สาเหตุการเกิดโรค อาการที่พบ วิธีการรักษา การดูช่วยเหลือโดยครู และผู้ปกครอง และการปรับพฤติกรรม เบื้องต้น โรคสมาธิสั้น ADHD เด็กที่มีปัญหาการเรียน จากระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ (MR) เด็กที่มีปัญหาการเรียน การเรียนรู้ (LD) เด็กออทิสติก

4 กิจกรรม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ร่วมอภิปราย ๑. อ.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ ประธานสาขา การศึกษาประถมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒. นายณัฐวุฒิ สายเปีย ผช.จพง.พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ต้าน ๓. อ. อังคณา แสงอรุณ ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลบางระกำเมืองใหม่ ๔. อ. อำภา เขียวแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลแม่ระมาด ผู้ดำเนินการอภิปราย นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

5 แนวทางการดำเนินงานและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ - การให้ความสำคัญของผู้บริหาร - มีการกำหนดมาตรฐานจากส่วนกลาง เช่น หลักสูตรการพัฒนาเด็ก ครอบคลุม 4 ด้าน ( ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ - มีการกำหนดเป็นนโยบาย กำหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนระยะสั้นของ อปท. แผนงบประมาณประจำปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี - มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ (ครู อปท. สธ ผู้ปกครอง)

6 แนวทางการดำเนินงานและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ(ต่อ) - วางแผนการดำเนินงาน จากการSWOT กำหนดทิศทางการดำเนินงานในศูนย์ เช่นการเฝ้าระวัง คัดกรองพัฒนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ปกครอง - การพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กในเขตและมีการประสานอย่างต่อเนื่อง - ยึดเด็กเป็นสำคัญ จะต้องพัฒนาให้ เด็ก เก่ง ดี และมีความสุข - การคัดกรองพัฒนาการมีประเมินเด็กอย่างรอบด้านร่วมกับ ครูและผู้ปกครอง

7 การประสานการดำเนินงาน/การเชื่อมโยงงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและผู้ปกครอง
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ - มีหน่วยงานที่รองรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ เพื่อการส่งต่อเด็กไปรับการวินิจฉัยรักษาเช่น รพสต. รพช. ศูนย์การศึกษาพิเศษ - มีระบบการประสานเพื่อสื่อสารเรื่องพัฒนาการเด็กกำหนดแนวทางชัดเจน อย่างเป็นทางการ (ผู้ปกครอง ครู สธ.) - มีกิจกรรมที่สร้างความมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สธ. - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ปกครองเพื่อดำเนินกิจกรรมกับเด็กภายในศูนย์

8 เทคนิค/เคล็ดลับ การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครองและการดูแลร่วมกันในชุมชุน
การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน PDCA การพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อกำหนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานพัฒนาเด็กโดยเริ่มที่การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เน้นการพัฒนาบทบาทของผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาเด็ก มีการกำหนดกิจกรรมโครงการการพัฒนา แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะยาว งบประมาณ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกวด แข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างทีมเพื่อร่วมดำเนินงาน พยุงช่วยเหลือกันระหว่างศูนย์ เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไปพร้อมกันทั้งอำเภอ พร้อมกัน

9 ยกมือ ยิ้มแย้ม หยิบยื่น ยกย่อง บทเพลง นิทาน การสร้างพฤติกรรมที่ดี
สวัสดี ยกมือ ยิ้มแย้ม หยิบยื่น ยกย่อง บทเพลง นิทาน การสร้างพฤติกรรมที่ดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google