งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับ คนสายตาเลือนราง วันที่ 17-22 มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับ คนสายตาเลือนราง วันที่ 17-22 มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับ คนสายตาเลือนราง วันที่ 17-22 มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีได้เข้ามา มีบทบาทในชีวิตของมนุษย์เราทั้งในกิจวัตร ประจำวันและในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้กับงาน ทุกประเภทเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันต่อ สถานการณ์ การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็น องค์ประกอบหนึ่งของทุกคนเพื่อการทำงาน การศึกษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ถือเป็นช่องทางสำคัญที่นำไปสู่การติดต่อสื่อสารที่ มีความกว้างไกลและเป็นแหล่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ซึ่งอำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนสายตาเลือน รางสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ได้

3 หลักการและเหตุผล สมาคมคนสายตาเลือนรางจึงจัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสารเบื้องต้นสำหรับคนสายตาเลือนรางขึ้น โดย ฝึกอบรมตามหลักสูตรอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับ คนตาบอดจำนวน 36 ชั่วโมงของสถาบันคนตา บอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา สมาคมคน ตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมขยายจอภาพและ โปรแกรมอ่านจอภาพ ตลอดจนเรียนรู้หลักการ ทำงานและองค์ประกอบเบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนตาบอดทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1 เรียนรู้ในความเป็นมา องค์ประกอบ และ หลักการทำงานเบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต 2. เรียนรู้และฝึกทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารด้วย อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานผ่านโปรแกรมขยาย จอภาพและโปรแกรมอ่านจอภาพ 3. ประยุกต์ทักษะการใช้งานอินเตอร์เน็ตขั้น พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร และการค้นคว้าสืบ หาข้อมูลที่ต้องการ

5 ผู้พิการทางการเห็นจำนวน 16 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - ไม่มีความพิการอื่นซ้ำซ้อนในระดับที่รุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม - มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ ความ เป็นมา องค์ประกอบ และหลักการทำงานเบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร ด้วยอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานผ่านโปรแกรมขยาย จอภาพและ โปรแกรมอ่านจอภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ ในการใช้งาน อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าสืบหาข้อมูลที่ต้องการ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ นายนวฤกษ์ วงษ์สูง

8

9

10 ความรู้เบื้องต้น ความเป็นมา และการเตรียมอุปกรณ์เพื่อการ เชื่อมต่อ Internet

11

12 การใช้งาน Internet Explorer (Version 7) ร่วมกับ โปรแกรมอ่านจอภาพ

13 โครงสร้างของ Web และการเข้าถึง

14

15 การใช้งาน Search Engine

16

17 การใช้งาน E-mail ผ่าน Web Mail

18

19 การใช้งานโปรแกรม Outlook

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น สำหรับ คนสายตาเลือนราง วันที่ 17-22 มกราคม 2555 ณ ห้อง 107 วิทยาลัย ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google