งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info

2 ตามความเห็นของผู้บรรยาย ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ช่วยนำกลุ่มคนหรือนำ “ สังคม ” เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ดี ถูกต้องตามกรอบศีลธรรม ศีลธรรม

3 ผู้นำใน 4 ส่วนหลักที่เยาวชน เกี่ยวข้อง บ้าน : พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย โรงเรียน : ผู้อำนวยการ, ครูใหญ่ ชุมชน : พระสงฆ์, ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, ผู้ว่าราชการ ห้องเรียน : หัวหน้าห้อง

4 ตัวอย่างผู้นำในชุมชน : พระสงฆ์

5 ความสำคัญของผู้นำ หากไม่มีผู้นำจะทำให้คนทำตามใจตนเอง จะดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ เช่น หัวหน้าห้องคอยช่วยคุณครู ดูและและชี้นำไม่ให้เพื่อนร่วมห้องทำผิดกฎระเบียบในห้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการประชุมสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้สงฆ์มารวมกันเพื่อทำการตัดสินปัญหา ความสำเร็จคือ “ การได้ข้อสรุปจากการประชุมสงฆ์ ” เช่น ประเทศไทยมีผู้นำเป็นพระประมุขคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่าง

6 ฆราวาส ประชาชนทั่วไปพระสงฆ์ สามเณร วินัยในบ้าน วินัยในโรงเรียน วินัยจราจร วินัยในสถานที่ต่างๆ กุศลธรรม 10 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2 ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดเท็จ 5. ไม่พูดส่อเสียด 6. ไม่พูดคำหยาบ 7. ไม่พูดเพ้อเจ้อ 8. ไม่โลภอยากได้ของเขา 9. ไม่พยาบาทปองร้าย 10. เห็นชอบตามศีลธรรม ปฏิบัติตามธรรมวินัย ศีล - พระสงฆ์ 227 ข้อ - สามเณร 10 ข้อ - เจริญภาวนาวิปัสสนา - อบรมศีลธรรมให้ประชาชน - จัดอบรมการเจริญวิปัสสนา - นำประชาชนประกอบพิธีทาง ศาสนา - เผยแพร่พระพุทธศาสนา - เป็นแบบอย่างความสงบเย็น ให้สังคม

7

8 - ไม่พูดโกหก - ไม่พูดคำหยาบ - ไม่พูดส่อเสียด - ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ

9 ผู้นำประมุขของชาติ ในหลวงของเราชาวไทย ประเทศไทย  มีผู้นำที่ดี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพลังของแผ่นดิน  ทรงตรัสว่า “ เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” หมายถึง พระองค์ทรงเป็นผู้นำอย่างมีศีลธรรม ทรงนำพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นแบบแผนสมกับเป็น “ ผู้นำที่ดี ”

10 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความเป็นผู้ทรงปริยัติและไม่ทิ้งปฏิบัติ ความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัย ความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ พระสัมมาสัม พุทธเจ้า ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ [ คำสอนของ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ]

11


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทย ควรทราบ Download ใน www.metteyya.info.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google