งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบงาน คุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบงาน คุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบงาน คุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

2 การประชุมร่วมทำความเข้าใจกับคณะ ผู้บริหารเทศบาล

3 09/10/573 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 1. การอบรมแกนนำเฝ้าระวังสินค้า และบริการ ภัยผู้บริโภค 2. เฝ้าระวังร้านชำ - สินค้าหมดอายุ - เครื่องสำอางต้องห้าม - ผลิตภัณฑ์เติมไอโอดีน - การจำหน่ายยา 3. เฝ้าระวังร้านอาหาร - การเติมสารไอโอดีนใน ผลิตภัณฑ์ - ติดป้ายราคา - สารปนเปื้อนในอาหาร - จุลินทรีย์ในร้านอาหาร 1. แผนงานเฝ้าระวังสินค้า

4 09/10/574 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 4. สรุปผลการตรวจสอบเฝ้าระวัง 20,000 บาท 5. มอบป้ายร้านชำคุณภาพ 6. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แผนงานเฝ้าระวังสินค้า

5 09/10/575 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 1. การอบรมแกนนำ / ศูนย์เรื่อง - วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ที่ มีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - ตู้แดงรับเรื่อง - การจัดตั้งศูนย์ฯรับเรื่องร้องเรียน - แบบฟอร์ม 3. รับเรื่องร้องเรียนผ่านการประชุม - อสม. - แกนนำชุมชน - ประชาสัมพันธ์ 2. แผนงานรับเรื่องร้องเรียน

6 09/10/576 กิจกรรมผู้รับผิดชอ บ งบประมาณ 1. การอบรมความรู้เรื่อง กฎหมาย และ สิทธิผู้บริโภค - แกนนนำชุมชน ผู้บริโภค - แกนนำศูนย์ฯ 2. สร้างแกนนำเยาวชน ผู้บริโภคแถว สอง 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน คบ. ใน เขตพื้นที่ อ. บางขัน 3 วัน 2 คืน 3. แผนงานการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่าย

7 09/10/577 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 1. จัดทำแผ่นพับ 2 ภาษา - แนะนำ บทบาท ช่องทางติดต่อ ศูนย์ พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ - ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค 25,000 บาท 2. กระจายเสียงตามสายของชุมชน / เทศบาล / 15,000 บาท 3. ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม - คณะกรรมการชุมชน - อสม. - เครือข่าย สูงอายุ - ผู้ปกครองนักเรียน - อย. น้อย 4. จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ - แนะนำศูนย์ฯ 15,000 บาท 4. แผนงานการประชาสัมพันธ์

8 09/10/578 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 5. ออกบูตท์แนะนำศูนย์ฯในงานสำคัญ เทศบาลพบประชาชน /...................... - สาธิตชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร - แผ่นพับ ความรู้ - แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - สินค้า โชว์ห่วย ( มีปัญหา ) รับแลกไข่ - ไวนิลแนะนำศูนย์ฯ 20,000 บาท ( สจรส. มอ. สนับสนุน ) แผนงานการประชาสัมพันธ์

9 09/10/579 กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ 1. ฐานข้อมูล ร้านค้าของชำ ผู้ประกอบการ ภายในเทศบาล ( ประมวลจากแผนที่เดินดิน ) 30,000 บาท 2. จัดทำศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค 3. ข้อมูลสถานการณ์ผู้บริโภค - สถิติเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน - จากการลงเฝ้าระวังสินค้าและ - สถานการณ์ผู้บริโภคจากการไปรับฟังความ คิดเห็น - รายชื่อ เบอร์ติดต่อหน่วยงานด้าน คบ./ สมาชิกของศูนย์ 4. จัดหาหนังสือ วารสารสำหรับผู้บริโภค 10,000 บาท 5. การอบรมแกนนำจัดการข้อมูล 4. แผนงานการจัดการข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบงาน คุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google