งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลเมืองสตูล

2 การประชุมร่วมทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหารเทศบาล

3 1.แผนงานเฝ้าระวังสินค้า
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 1.การอบรมแกนนำเฝ้าระวังสินค้า และบริการ ภัยผู้บริโภค 2.เฝ้าระวังร้านชำ - สินค้าหมดอายุ - เครื่องสำอางต้องห้าม - ผลิตภัณฑ์เติมไอโอดีน - การจำหน่ายยา 3.เฝ้าระวังร้านอาหาร - การเติมสารไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ - ติดป้ายราคา สารปนเปื้อนในอาหาร จุลินทรีย์ในร้านอาหาร 05/04/60

4 แผนงานเฝ้าระวังสินค้า
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 4.สรุปผลการตรวจสอบเฝ้าระวัง 20,000 บาท 5.มอบป้ายร้านชำคุณภาพ 6.การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 05/04/60

5 2. แผนงานรับเรื่องร้องเรียน
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 1.การอบรมแกนนำ/ศูนย์เรื่อง -วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ที่มีประสิทธิภาพ 2.การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ตู้แดงรับเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฯรับเรื่องร้องเรียน แบบฟอร์ม 3.รับเรื่องร้องเรียนผ่านการประชุม - อสม. - แกนนำชุมชน - ประชาสัมพันธ์ 05/04/60

6 3.แผนงานการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่าย
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 1.การอบรมความรู้เรื่อง กฎหมาย และสิทธิผู้บริโภค - แกนนนำชุมชน ผู้บริโภค - แกนนำศูนย์ฯ 2.สร้างแกนนำเยาวชน ผู้บริโภคแถวสอง 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน คบ.ในเขตพื้นที่ อ.บางขัน 3 วัน 2 คืน 05/04/60

7 4.แผนงานการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 1.จัดทำแผ่นพับ 2 ภาษา - แนะนำ บทบาท ช่องทางติดต่อ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค - การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ - ข้อมูลเตือนภัยผู้บริโภค 25,000 บาท 2.กระจายเสียงตามสายของชุมชน/เทศบาล/ 15,000 บาท 3.ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม - คณะกรรมการชุมชน - อสม เครือข่าย สูงอายุ - ผู้ปกครองนักเรียน อย.น้อย 4.จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ - แนะนำศูนย์ฯ 05/04/60

8 แผนงานการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 5.ออกบูตท์แนะนำศูนย์ฯในงานสำคัญ เทศบาลพบประชาชน / - สาธิตชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร - แผ่นพับ ความรู้ - แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - สินค้า โชว์ห่วย (มีปัญหา)รับแลกไข่ - ไวนิลแนะนำศูนย์ฯ 20,000 บาท (สจรส.มอ. สนับสนุน) 05/04/60

9 4.แผนงานการจัดการข้อมูล
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 1.ฐานข้อมูล ร้านค้าของชำ ผู้ประกอบการ ภายในเทศบาล(ประมวลจากแผนที่เดินดิน) 30,000 บาท 2. จัดทำศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค 3.ข้อมูลสถานการณ์ผู้บริโภค - สถิติเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน - จากการลงเฝ้าระวังสินค้าและ - สถานการณ์ผู้บริโภคจากการไปรับฟังความคิดเห็น - รายชื่อ เบอร์ติดต่อหน่วยงานด้าน คบ./สมาชิกของศูนย์ 4.จัดหาหนังสือ วารสารสำหรับผู้บริโภค 10,000 บาท 5.การอบรมแกนนำจัดการข้อมูล 05/04/60


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google