งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KV KS KA เป็นผู้นำเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้ความพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KV KS KA เป็นผู้นำเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้ความพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 KV KS KA เป็นผู้นำเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้ความพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน ของชุมชนอย่างยั่งยืน

4 KA KS KV 1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาองค์ความรู้ 3. การมีส่วนร่วมของ ชุมชน / ทำประชาคม 4. การพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร 5. การวางแผนแบบบูรณา การ 6. การบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบ

5 KV KS KA

6 เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้าน / กรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแลประชากร 15 หลังคาเรือน /10 หมู่บ้าน ปี 2542 ปี 2542 ถูกชักชวนเป็น อสม. และได้ เป็นรองประธานฯ ปี 2545-46 ไข้เลือดออก ปี 2545-46 จัดการเรื่อง “ ไข้เลือดออก ” ปี 2548 ปี 2548 ได้เข้ามาทำงานด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจร้านค้า ตลาดนัด การบริโภค ยา / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7 เครือข่าย อสม. สร้างเครือข่าย อสม. ในเขต ต. สุร ศักดิ์ 37 คน ตรวจสารปนเปื้อน ตรวจสารปนเปื้อนทุก 6 เดือน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สอ. และเทศบาล ( ปัจจุบัน อสม. สามารถ ไปตรวจได้เอง ) เริ่มแรกแอบไปซื้อเอาไปตรวจ ต่อมา เริ่มมีเครือข่ายจึง ตั้งโต๊ะ ตรวจ จัดรถ 2 คันประกาศในหมู่บ้าน ตั้งโต๊ะ ตรวจในตลาด โดยไม่แจ้งเจ้าของตลาด

8 ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร “ อาหาร ปลอดภัย ” เคล็ดลับความสำเร็จ บทบาทชัดเจน การแสดงบทบาทชัดเจนว่าเราเป็น อสม. กลมกลืนทำงาน เป็นทีม การทำตัวกลมกลืนและการทำงาน เป็นทีม เกียรติบัตร มอบ “ เกียรติบัตร ” ให้พ่อค้าแม่ค้า ที่ได้มาตรฐาน ความสุข ทำงานอย่างมีความสุข

9

10 เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีร้านขายของชำ อาหารปรุงสำเร็จ รวม 4 ร้าน เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหมออนามัย ทำอย่างไรให้ได้ ร้านค้าปลอดภัย ปัจจุบัน เป็นสมาชิก อบต. เกาะจันทร์

11 ศึกษาสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการคุ้มครอง ผู้บริโภค ทีมคุ้มครองผู้บริโภค จัดตั้งทีมคุ้มครองผู้บริโภค จำแนกตาม ความสามารถ การตรวจร้านอาหาร อาหารปรุงสำเร็จ อาหารปรุงสำเร็จ ตรวจเชื้อ แบคทีเรีย ภาชนะบรรจุ อาหารพร้อมบริโภค อาหารพร้อมบริโภค ดูวันผลิต / หมดอายุ, อย. อาหารสด อาหารสด ตรวจสารปนเปื้อน

12 อาหารปลอดภัย “ อาหารปลอดภัย ” และประชาชนรู้จัก วิธีการเลือกซื้อ เคล็ดลับความสำเร็จ ความรู้ การให้ความรู้แก่ประชาชน จิตวิทยาโน้มน้าว ใช้จิตวิทยาโน้มน้าว ในการขอ ความร่วมมือผู้ค้า ทีม ทำงานเป็นทีม และหาคนมี ความสามารถเป็นแกนนำ พื้นฐานของ อสม. ช่วยผลักดันไปสู่ การเมืองท้องถิ่น

13

14 KA KS KV 1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาองค์ความรู้ 3. การมีส่วนร่วมของ ชุมชน / ทำประชาคม 4. การพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร 5. การวางแผนแบบบูรณา การ 6. การบริหารจัดการอย่าง เป็นระบบ

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt KV KS KA เป็นผู้นำเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้ความพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google