งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ อสม. การจัดการความรู้ อสม. กับ กับ งาน คบ. ในระดับชุมชน งาน คบ. ในระดับชุมชน ระยะที่ 2 ระยะที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2

3 การจัดการความรู้ การจัดการความรู้
เป็นผู้นำเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ของชุมชนอย่างยั่งยืน KS KV KA

4 การจัดการความรู้ การจัดการความรู้
1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาองค์ความรู้ 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน/ทำประชาคม 4. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 5. การวางแผนแบบบูรณาการ 6. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ KS KV KA

5 การจัดการความรู้ การจัดการความรู้
KS KA KV

6 เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริบท บริบท คุณคง สระทองอ้อม คุณคง สระทองอ้อม เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดูแลประชากร 15 หลังคาเรือน/10 หมู่บ้าน ปี 2542 ถูกชักชวนเป็น อสม. และได้เป็นรองประธานฯ ปี จัดการเรื่อง “ไข้เลือดออก” ปี 2548 ได้เข้ามาทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจร้านค้า ตลาดนัด การบริโภค ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

7 สร้างเครือข่าย อสม. ในเขต ต.สุรศักดิ์ 37 คน
กระบวนการ กระบวนการ สร้างเครือข่าย อสม. ในเขต ต.สุรศักดิ์ 37 คน ตรวจสารปนเปื้อนทุก 6 เดือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สอ. และเทศบาล (ปัจจุบัน อสม. สามารถไปตรวจได้เอง) เริ่มแรกแอบไปซื้อเอาไปตรวจ ต่อมาเริ่มมีเครือข่ายจึง จัดรถ 2 คันประกาศในหมู่บ้าน ตั้งโต๊ะตรวจในตลาด โดยไม่แจ้งเจ้าของตลาด

8 ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร “อาหารปลอดภัย” เคล็ดลับความสำเร็จ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร “อาหารปลอดภัย” เคล็ดลับความสำเร็จ การแสดงบทบาทชัดเจนว่าเราเป็น อสม. การทำตัวกลมกลืนและการทำงานเป็นทีม มอบ “เกียรติบัตร” ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้มาตรฐาน ทำงานอย่างมีความสุข

9

10 คุณบานเย็น เหลืองอ่อน คุณบานเย็น เหลืองอ่อน
บริบท บริบท คุณบานเย็น เหลืองอ่อน คุณบานเย็น เหลืองอ่อน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีร้านขายของชำ อาหารปรุงสำเร็จ รวม 4 ร้าน เดิมเป็นกรรมการหมู่บ้าน ปรึกษาหมออนามัย ทำอย่างไรให้ได้ร้านค้าปลอดภัย ปัจจุบัน เป็นสมาชิก อบต.เกาะจันทร์

11 ศึกษาสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการคุ้มครองผู้บริโภค
กระบวนการ กระบวนการ ศึกษาสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดตั้งทีมคุ้มครองผู้บริโภค จำแนกตามความสามารถ การตรวจร้านอาหาร อาหารปรุงสำเร็จ ตรวจเชื้อแบคทีเรีย ภาชนะบรรจุ อาหารพร้อมบริโภค ดูวันผลิต/หมดอายุ, อย. อาหารสด ตรวจสารปนเปื้อน

12 “อาหารปลอดภัย” และประชาชนรู้จักวิธีการเลือกซื้อ เคล็ดลับความสำเร็จ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ “อาหารปลอดภัย” และประชาชนรู้จักวิธีการเลือกซื้อ เคล็ดลับความสำเร็จ การให้ความรู้แก่ประชาชน ใช้จิตวิทยาโน้มน้าว ในการขอความร่วมมือผู้ค้า ทำงานเป็นทีม และหาคนมีความสามารถเป็นแกนนำ พื้นฐานของ อสม. ช่วยผลักดันไปสู่การเมืองท้องถิ่น

13

14 การจัดการความรู้ การจัดการความรู้
1. การสร้างเครือข่าย 2. การพัฒนาองค์ความรู้ 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน/ทำประชาคม 4. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 5. การวางแผนแบบบูรณาการ 6. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ KS KV KA

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google