งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในชุมชน นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในชุมชน นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในชุมชน นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี วันที่ 19 มีนาคม 2556

2 GOAL เข้าถึง ปลอดภัย เสมอภาค เป็นธรรม

3 3 P ROBLEMS P1 ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์ P2 ปัญหาผู้บริโภคขาดความเข้าใจใน “ หลักการ ของการคุ้มครองผู้บริโภค ” * เข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ * ละทิ้ง นิ่งเฉย ธุระไม่ใช่ ไม่ร้องเรียน * ไม่นิ่งเฉย.... แต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนได้ที่ไหน * ร้องแล้ว..... แต่ไม่มีการแก้ไข หรือแก้ไข ล่าช้า P3 ปัญหาความรุนแรงระดับพื้นที่ อาหาร * 80 % เป็นเรื่องความปลอดภัย ด้านอาหาร โดยเฉพาะ “ น้ำมันทอดซ้ำ ” สาร โพลาร์ * สินค้าหนีภาษีที่ไม่มีคุณภาพ / ไม่ ปลอดภัย * สวยซ่อนเสี่ยง

4 KSF (K EY S UCCESS F ACTORS ) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KSF 1 สคบ. & อย. กับการถ่ายโอน ภารกิจ KSF 2 สมัชชาสุขภาพ KSF 3 นโยบายสาธารณะ KSF 4 กลไกผ่าน 3 setting ของ “ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” & MOU

5 KSF (K EY S UCCESS F ACTORS ) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ( ต่อ ) KSF 4 กลไกผ่าน 3 setting ของ “ สามเหลี่ยมเขยื้อน ภูเขา ” & MOU 4.1 ภาคประชาชนและชุมชน ( มี 3 ฐานะ ) ฐานะที่ 1 ผู้ประกอบการ ฐานะที่ 2 ผู้บริโภค ฐานะที่ 3 นักเรียน ผู้บริโภครุ่นเยาว์ 4.2 ภาครัฐ ( มี 2 ฐานะ ) ฐานะที่ 1 ท้องที่ ( กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน )  เฝ้าระวัง หลัก ความมั่นคงปลอดภัย ฐานะที่ 2 ท้องถิ่น ( อบต., เทศบาล )  เจ้าภาพ หลัก 4.3 ภาควิชาชีพ / วิชาการ ( มี 3 ฐานะ ) ฐานะที่ 1 สาธารณสุข ( หมอ ) ฐานะที่ 2 ศึกษา ( ครู ) ฐานะที่ 3 วัด ( พระ )

6 ขั้นตอนกลไกสำคัญ 1. เน้นกระบวนการทีส่วนร่วมด้วยกลไกสมานฉันท์ 2. ระดมความคิดเห็นเรื่องปัญหาผู้บริโภคที่พบเจอ จริงในพื้นที่ด้วยประสบการณ์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท (Groupping) 2.1 ปัญหาการกินอาหาร (P1) 2.2 ปัญหาการใช้สินค้า (P2) 2.3 ปัญหาจากการใช้บริการ (P3) 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก “ สถานการณ์สำคัญที่ได้ จากข้อ 1 และจากที่นักวิชาการรวบรวมสถิติ เรื่องร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด อุทัยธานี ) o นักวิชาการวิเคราะห์ เสนอทางเลือกและการ แก้ไขปัญหาในรูปแบบของ A) นโยบายสาธารณะ B) การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ เหมาะสม มี MOU เป็น เครื่องมือ

7 จะเกิดกลไกสำคัญที่สุด คือ ? การก่อเกิดนโยบายสาธารณะ ด้าน คบส.  ใช้กลวิธี “ ทำ MOU ระดับจังหวัด ” ( เน้นเนื้อหา “ การมีคณะทำงานด้านการ พัฒนาระบบ คบส. ส. ตำบล ”

8 ขอบเขตงาน ใน MOU 1. การตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ประจำตำบล / เทศบาล / อบต. หน้าที่ ไกล่เกลี่ย / แก้ไขปัญหา 2. การพัฒนาศักยภาพ “ ผู้บริโภค ” หน้าที่ - อบรมเชิงปฏิบัติการและ ฝึกทักษะที่จำเป็น - จัดโครงการ “ ตาสับปะรด คบ ส. ส.” - อบรมคณกรรมการ ฯ - การจัดโครงการเฝ้าระวัง

9 ขอบเขตงาน ใน MOU 3. การพัฒนา / สร้าง / ขยาย “ เครือข่าย ” คบส. ส. หน้าที่ - ยกระดับ อสม. คบส.  สภา อสม. คบส. - จัดตั้งชมรม คบส. ส. - จัดทำสมัชชาผู้บริโภค 4. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน คบส. ตำบล


ดาวน์โหลด ppt อบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในชุมชน นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google