งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมประจำเดือน สธ. วันที่ 31 สค.53 ห้อง สดถย. วาระ แจ้งเพื่อทราบ 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมประจำเดือน สธ. วันที่ 31 สค.53 ห้อง สดถย. วาระ แจ้งเพื่อทราบ 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมประจำเดือน สธ. วันที่ 31 สค.53 ห้อง สดถย. วาระ แจ้งเพื่อทราบ 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(... กิจกรรม ) 2.1 2.2 3. ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( 1 เรื่อง ) 4. ติดตามงาน (6 KPI) โดย นายนิวัฒน์ ตั้ง กิจเกียรติกุล

2 เรื่องที่ 1 กิจกรรมเดือน กันยายน 2553 1-3 กย. สำรวจสถานการณ์สาร ปนเปื้อนในผักร้านเนื้อย่างเกาหลี 1-3 กย. มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ. เมืองทองธานี 13 กย. อบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูล ด้านสมุนไพร จัดที่ปัญจดารา 90 คน อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. ที่ จ. ชลบุรี รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สค.-23 กย. รุ่นที่ 1 นครราชสีมา 50 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พย.-24 ธค. รุ่นที่ 4 นครราชสีมา 50 คน

3 เรื่องที่ 1 กิจกรรมเดือน กันยายน 2553 3 กย. ให้ผู้ประสงค์จะสอบใบประกอบ โรคศิลปะ สาขาการแพทย์ แผนไทย ภาคทฤษฏี ( สอบใหม่ ) และสอบ ภาคปฏิบัติ ให้มาสอบดังนี้ วันที่ 1 ตค.53 เช้าสอบเวชกรรม ภาคปฏิบัติ และ บ่ายผดุงครรภ์ ภาคปฏิบัติ 2 ตค.53 เช้าสอบเภสัชกรรม ทฤษฏีและบ่ายสอบปฏิบัติ 3 ตค.53 เช้าสอบนวดไทยทฤษฏี และบ่ายสอบปฏิบัต

4 ประเด็นนำเสนอ เดือนนี้ ดู Video การกวดล้าง ยา อาหาร เครื่องสำอางเถื่อน จัดทำ โดย ทีวีไทย

5 เรื่องที่ 4 ข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยจากการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.1 จับผู้ผลิตน้ำปลา ไม่ได้มาตรฐาน โรงงาน วิจิตร ( ฮั่วฮะ ) จ. สมุทรสงคราม มูลค่า 1.5 ล้านบาท (9 สค.53)

6 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์และบริการ สุขภาพ อำเภอ...................... • กลุ่มงานคุ้มครองให้การ สนับสนุน 1. ป้ายศูนย์คุ้มครอง ผู้บริโภคฯอำเภอ 2. เอกสารเผยแพร่ 3. คู่มือการ ปฏิบัติงาน / เอกสาร 4. คู่มือกฎหมาย 5. ฝึกอบรมบุคลากร ด้าน การรวบรวม ประมวลหลักฐาน • สิ่งที่เตรียมเอง เช่น กล้องถ่ายรูป, เครื่อง อัดเสียง, อาวุธป้องกัน ตัว ฯ รับเรื่อง ร้องเรียน ให้คำแนะนำ / ปรึกษา

7

8

9 เรื่องที่ 5 ติดตามงาน ตาม KPI 1. KPI 48 – ศูนย์ คบส. อำเภอ มี 23 อำเภอ 2. KPI 49.1 – การตรวจสถาน ประกอบการ (59%) 3. KPI 49.4-49.8 – อาหาร ปลอดภัย 3.1 ตลาดสด ได้ 81.48 %( เกณฑ์ 80%) 3.2 CFGT ได้ 93.73 % ( เกณฑ์ 85 %) 3.3 โรงครัวโรงพยาบาล ได้ 100 %( เกณฑ์ 100 %) 3.4 สารปนเปื้อน 4 สาร ได้ 78.6 %( เกณฑ์ 70 %)

10 ท่านเห็น อะไร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมประจำเดือน สธ. วันที่ 31 สค.53 ห้อง สดถย. วาระ แจ้งเพื่อทราบ 1. กิจกรรม เดือน กันยายน 2553(...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google