งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาอำเภอ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาอำเภอ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาอำเภอ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการ ปกครอง ชั้น ๔ วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ นายศิริพงษ์ ห่าน ตระกูลอธิบดี กรมการปกครอง

2 ความคืบหน้าการ ปรับปรุงตำแหน่ง นายอำเภออำนวยการ สูง กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กรมการปกครอง การผลักดันเพิ่มกรอบตำแหน่งข้าราชการระดับชำนาญพิเศษ การปรับปรุงตำแหน่งนายอำเภออำนวยการสูง ดำเนินการดูแล เรื่องสิทธิ ผลประโยชน์ และสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิ ผลประโยชน์ เกี่ยวกับเครื่องราชฯ ชั้นยศ ประกาศเกียรติคุณ

3 การเตรียมความพร้อมและ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การดำเนินการเกี่ยวกับ การเรียกร้อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า ราชการจังหวัด การสร้างกลไกที่เป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหว สร้างเครือข่ายจากองค์กรต่างๆ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกับแนวคิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

4 การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ และการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ การสนับสนุน ยานพาหนะให้กับ ภูมิภาค ๑ ) รถตู้ จำนวน ๑๔ คัน ๒ ) รถกระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑๓๐ คัน ๓ ) รถกระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓๖ คัน

5 การเตรียมพร้อม และสนับสนุน การเลือกตั้ง การตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ งานทะเบียน การทุจริตเกี่ยวกับการแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยการประสานและให้ความร่วมมือ

6 การฝึกอบรม / สัมมนา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗

7 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การมอบนโยบายการ ปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาอำเภอ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google