งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์ ห่าน ตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง

2 การประเมิน สถานการณ์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างหลากหลาย อาจทำ ให้เกิดช่องว่างของการพัฒนา (Development Gaps) ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ภาคเศรษฐกิจการ ส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การธนาคาร 8 วิชาชีพที่เคลื่อนไหวเสรี บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 การเตรียมความพร้อมของ กรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้า ทายใหม่ในหลายด้าน - ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non-traditional Security Issue) - การบริหารงานทะเบียนราษฎร - การจัดการความขัดแย้งและอำนวยความเป็นธรรม - การค้าและการติดต่อชายแดน - การประกอบอาชีพของประชาชน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4 การเตรียมความพร้อมของ กรมการปกครอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการปกครองจะเกิดความท้า ทายใหม่ในหลายด้าน ( ต่อ ) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน - การสื่อสารสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในพื้นที่ - ภาษาต่างประเทศ - การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ 1. การก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน ณ วิทยาลัยการ ปกครอง 2. การฝึกอบรมบุคลากร 3. ศูนย์ฝึกอบรมทางทะเบียน 4. การขับเคลื่อนแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคม อาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community) 5. โครงการ People to People Connectivity บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6 แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA Master Plan on ASEAN Community) การจัดการ พื้นที่ชายแดน การเชื่อมโยง ฐานข้อมูลฯ การรักษาความ มั่นคงและความ สงบเรียบร้อย พัฒนาด่าน / อำนวยความสะดวก การค้า / การผ่านแดนบุคคล / กฎระเบียบ / เชื่อมโยงภาคประชาชน People to People รับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบ ใหม่ / อำนวยความเป็นธรรม / กฏ ระเบียบ / บุคลากร / บูรณาการ ระดับพื้นที่ เชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร / ทะเบียนทั่วไป / ฐานข้อมูลบุคคล / กฎระเบียบ / National Single Window AEC ASCC APSC AEC APSC AEC APSC การสร้าง ความ ตระหนักรู้ การวางระบบและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ องค์กร บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7 บทสรุป : การเตรียมตัวของ ข้าราชการฝ่ายปกครอง 1. เตรียมความพร้อม ตัวเรา – พื้นที่ – งานใน หน้าที่ – พี่น้องประชาชน 2. รู้เขา รู้เรา / แสวงโอกาส / แสวงความร่วมมือ 3. รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม รอบคอบ บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองกับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของข้าราชการ ฝ่ายปกครองกับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ฝ่ายบริหารงานปกครอง โดย นายศิริพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google