งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับทุก ท่าน WELCOME ! No 1. การบรรยายความรู้ มุมมองใหม่ กับการทำงานส่งเสริมเคหกิจ เกษตร วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับทุก ท่าน WELCOME ! No 1. การบรรยายความรู้ มุมมองใหม่ กับการทำงานส่งเสริมเคหกิจ เกษตร วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับทุก ท่าน WELCOME ! No 1

2 การบรรยายความรู้ มุมมองใหม่ กับการทำงานส่งเสริมเคหกิจ เกษตร วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ. เมืองฯ จ. สุ ราษฎร์ธานี No 2

3 โดย อุบลวรรณ อารย พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การ สำนักพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร No 3

4 ความคาดหวังของผู้จัด & วัตถุประสงค์ของการบรรยาย ความรู้ No 4

5 เพื่อให้เกิด ประโยชน์...  กับตัวท่าน  หน่วยงานของท่าน  กรมส่งเสริมการเกษตร ของเรา  และเกษตรกรไทย ของเรา No 5

6 ๑ ชั่วโมงทอง VS การเรียนรู้เชิง ประสบการณ์ ( Experiential Learning cycle ) No 6

7 ๑. ทำ ๔. ใช้ ๒. คิด ๓. สรุป No 7

8 วัตถุประสงค์การ เรียนรู้

9 มุมมองเรื่องที่ ๑ การได้เปรียบในเชิง แข่งขันของทุก องค์กร No 8

10  ประสิทธิภาพ  คุณภาพ  นวัตกรรม  การตอบสนอง ลูกค้า No 9

11 พนักงาน บุคลากร หรือ สมาชิกใน องค์กร No 10

12 มุมมองเรื่องที่ ๒ มิติใหม่ของการ ทำงาน ส่งเสริมเคหกิจ เกษตร No 11

13  มุ่งเน้นผลงานที่เกิดขึ้นกับ เกษตรกร และชุมชน  เปลี่ยนจุดเน้นการทำงานมุ่งที่ “ คน ”  เสริมสร้างพลังชุมชน เน้น การพึ่งตนเอง  นักส่งเสริมเคหกิจเกษตรต้อง คม ชัด ลึก และทำงานอย่างมืออาชีพ ( ต. ย. ดี ๆ ) No 12

14  ต้องบริหารจัดการเรื่องเวลา และเรียง ลำดับความสำคัญของงาน ให้ดี  เน้นผลงานที่เป็นรูปธรรม และ เกิดจาก การบริหารจัดการทรัพยากร ในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ  นักส่งเสริมเคหกิจเกษตรต้อง เสริมสร้าง ขีดความสามารถและพัฒนา ตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา No 13

15 เวลาเปลี่ยน สถานการณ์ เปลี่ยน สภาพแวดล้อมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน นักส่งเสริมเคหกิจเกษตร ต้อง update ตนเองให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา No 14

16 มุมมองเรื่องที่ ๓ กระบวนทัศน์ใหม่ในการ ดำเนินงาน ส่งเสริมเคหกิจเกษตร No 15

17  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่าง เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และ ชุมชน  เปิดโอกาสให้เกษตรกรและ ชุมชนริเริ่ม เรียนรู้และทดลองทำด้วย ตนเอง เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง กระตุ้น ชี้แนะ ให้คำปรึกษา ( เกษตรกร ตัดสินใจเอง ) No 16

18  เน้นการทำงานในลักษณะภาคี เครือข่าย หาแนวร่วมพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใน ลักษณะ การหาทางออกของปัญหา ร่วมกัน  เน้นที่การลงทุนด้วยปัญญา มากกว่าลงทุน ด้วยปัจจัยการผลิต No 17

19 มุมมองเรื่องที่ ๔ เคล็ดลับการดำเนินงาน ส่งเสริมเคหกิจเกษตรให้ ประสบผลสำเร็จ No 18

20  ทำงานอย่างไรให้ได้ใจเกษตรกร ๑. ทัศนคติและการมอง เกษตรกร ๒. การทำงานด้วยจิตวิญญาณ และ อุดมการณ์ของนักส่งเสริม การเกษตร ๓. กระบวนการทำงานส่งเสริม การเกษตร แบบ คม ชัด และลึก และ อย่างมืออาชีพ ๔. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการ ทำงาน No 19

21  เคล็ดลับการสอนงานน้องใหม่ แบบรบให้ชนะ ๑. ต้องมีงาน / ภารกิจเป็น องค์ประกอบ สำคัญของการสอนงาน ๒. มีความพร้อมทั้งผู้เรียนและ ผู้สอน ๓. นำหลักการ ป. จ. ว. มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ No 20

22 ๔. นำหลักการเรียนรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อย่างได้ผลดี และต้องมี การสรุปบทเรียน ที่ได้รับจากการสอนงานทุก ครั้ง ๕. ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งผู้เรียน และผู้สอน มิฉะนั้นอาจไม่ ประสบผลสำเร็จ หรือสูญเสียความสัมพันธ์ อันดีไป No 21

23 มุมมองเรื่องที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ในงานส่งเสริมเคหกิจ เกษตรโดยใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์แบบ ออนไลน์ No 22

24 ทำความรู้จักกับ เว็บไซต์ www.HRDThailand.org และ www.facebook.com/ HRDTha iland No 23

25 กรณีตัวอย่าง การศึกษารูปแบบวิธีการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน งานส่งเสริมการเกษตร โดย ใช้ระบบติวเตอร์ ( ขยายผล และมองหาติว เตอร์คนใหม่ ) No 24

26 สะท้อนผลการเรียนรู้ และ สรุปบทเรียน เพื่อนำสู่การ ประยุกต์ใช้ No 25

27 ขอบคุณ และ สวัสดี No 26


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับทุก ท่าน WELCOME ! No 1. การบรรยายความรู้ มุมมองใหม่ กับการทำงานส่งเสริมเคหกิจ เกษตร วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕. ๐๐ – ๑๖. ๐๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google