งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดทำโดย นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดทำโดย นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดทำโดย นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

3

4

5 ความหมาย KM Knowledge Management

6 นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ ความหมายของคำว่า “ การจัดการความรู้ ” ไว้ คือ สำหรับนัก ปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อ การบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป พร้อมๆ กัน ได้แก่ 1. บรรลุเป้าหมายของงาน 2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนา องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ 4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่ คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ ทำงาน

7 พรธิดา วิเชียรปัญญา กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทำ ตลอดจน ประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้ หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของ แหล่งข้อมูลที่ บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดย อาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

8 อ. บดินทร์ วิจารณ์ การจัดการความรู้ (KM) สิ่งสำคัญ มันอยู่ที่การลงมือปฏิบัติให้ได้ ใช้ ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ ได้

9 การจัดการความรู้คืออะไร การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม องค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัด กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มา พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

10 โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

11 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลใน การทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็น ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด ออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์ อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะใน การทำงาน งานฝีมือ หรือการคิด เชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม

12 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย ลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และ บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

13

14

15 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการจัดการ ความรู้

16 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ มีดังนี้ 1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ทางธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 2. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ใหม่ ๆ 3. เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

17 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ได้ 8 ประการ ดังนี้ 1. ป้องกันความรู้สูญหาย 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 3. ความสามารถในการปรับตัวและมี ความยืดหยุ่น 4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน 5. การพัฒนาทรัพย์สิน 6. การยกระดับผลิตภัณฑ์ 7. การบริหารลูกค้า 8. การลงทุนทางทรัพยากร มนุษย์

18 องค์ประกอบสำคัญของการจัดการ เรียนรู้

19 1. คน 2. เทคโนโลยี 3. กระบวนการจัดการ ความรู้

20 1. “ คน ” ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำ ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.“ เทคโนโลยี ” เป็นเครื่องมือ เพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่าง ง่าย และรวดเร็วขึ้น 3. “ กระบวนการความรู้ ” นั้น เป็น การบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จาก แหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการ ปรับปรุง และนวัตกรรม

21

22 การจัดการความรู้ที่ดีเริ่มด้วย สัมมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็น เครื่องมือเพื่อบรรลุความสำเร็จและความ มั่นคงในระยะยาว การจัดทีมริเริ่มดำเนินการ การฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และ ดำเนินการต่อเนื่อง การจัดการระบบการจัดการความรู้

23 คนสำคัญที่ดำเนินการจัดการ ความรู้

24 1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) 2. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer, CKO) 3. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator, KF) 4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) 5. คุณประสาน (Network Manager)

25 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ตัวอย่างแผนผังอิชิคะวะ แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) หรือ แผงผังก้างปลา ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) ส่วนกลางลำตัว (Knowledge Sharing - KS) ส่วนหาง (Knowledge Assets - KA)

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) จัดทำโดย นายสมชาย วัฒนผลินธร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google