งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน
ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน

2 ความหมาย (What) ครูแกนนำ หมายถึง ข้าราชการครูในโรงเรียนดีศรีตำบล
ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครูด้วยกัน เสนอชื่อหรือให้การยอมรับ ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

3 ในโรงเรียนดี ศรีตำบลแต่ละโรงเรียน
ควรมี การคัดเลือกครูแกนนำให้ได้ จำนวน ๓ ท่าน โดย ท่านแรก ทำหน้าที่เป็นแกนหลัก ท่านที่สองและสาม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย

4 ความสำคัญ (Why) ความสำเร็จของการพัฒนาศีลธรรมทั้งในโรงเรียนและในชุมชนจึงต้องอาศัยครูแกนนำเป็นสำคัญ เป็นผู้ทำหน้าที่การประสานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาศีลธรรมประจำตำบล เนื่องด้วยคณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นผู้ที่นำเอาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลไปปฏิบัติ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบลพิจารณารายละเอียดในการดำเนินงานการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น จัดตั้งคณะทำงาน ทีมติดตามประเมินผล จัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

5 การคัดเลือก ให้คณะครูแต่ละโรงเรียนประชุมหารือ คัดเลือกครูที่จะได้รับเกียรติให้เป็นครูแกนนำ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

6 ให้ครูแต่ละท่านเสนอชื่อครู ๓ ท่าน โดยเขียนใส่กระดาษ แล้วส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูอาวุโสเป็นผู้รวบรวม ทำการแจงนับรายชื่อครูแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เรียงลำดับรายชื่อครูตามจำนวนผู้เสนอชื่อจากมากที่สุด ให้ครูที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดและเจ้าตัวสมัครใจ เป็นครูแกนนำของโรงเรียน ให้ครูที่ได้คะแนนรองลงมา ๒ ท่าน และเจ้าตัวสมัครใจ เป็นครูแกนนำผู้ช่วย

7 บทบาทหน้าที่ (How) ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบล รับผิดชอบในการประสานงานดูแลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาศีลธรรมในโรงเรียนดีศรีตำบล ได้แก่ โครงการเด็กดีศรีตำบล โครงการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รับผิดชอบในการประสานงานดูแลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาศีลธรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบลมอบหมาย

8 การพัฒนา หลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูแกนนำแล้ว จะได้รับโอกาสในการพัฒนา การปฏิบัติธรรมพิเศษ การอบรมการทำหน้าที่ของครูแกนนำ

9 รายละเอียดภารกิจของครูแกนนำ
ในโครงการต่าง ๆ จะได้กำหนด หรือระบุไว้ในโครงการนั้น ๆ ให้ชัดเจนว่า ครูแกนนำต้องทำอะไรบ้าง จะได้นำเสนอต่อไปในการอบรมครูแกนนำ


ดาวน์โหลด ppt ผู้เป็นแกนบุญของชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google