งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของ ชุมชน. ครูแกนนำ หมายถึง  ข้าราชการครูในโรงเรียนดีศรี ตำบล  ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครู ด้วยกัน เสนอชื่อหรือให้การยอมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของ ชุมชน. ครูแกนนำ หมายถึง  ข้าราชการครูในโรงเรียนดีศรี ตำบล  ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครู ด้วยกัน เสนอชื่อหรือให้การยอมรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของ ชุมชน

2 ครูแกนนำ หมายถึง  ข้าราชการครูในโรงเรียนดีศรี ตำบล  ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครู ด้วยกัน เสนอชื่อหรือให้การยอมรับ  ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ความหมาย (What)

3  ในโรงเรียนดี ศรีตำบลแต่ละ โรงเรียน ควรมี การคัดเลือกครูแกนนำให้ ได้ จำนวน ๓ ท่าน โดย  ท่านแรก ทำหน้าที่เป็นแกน หลัก  ท่านที่สองและสาม ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วย

4 ความสำเร็จของการพัฒนาศีลธรรมทั้งในโรงเรียนและ ในชุมชนจึงต้องอาศัยครูแกนนำเป็นสำคัญ  เป็นผู้ทำหน้าที่การประสานในฐานะเลขานุการของ คณะกรรมการ พัฒนาศีลธรรมประจำตำบล เนื่องด้วย คณะกรรมการมาจากภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นผู้ที่นำเอาโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบลไปปฏิบัติ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมี ประสิทธิภาพ  เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำตำบลพิจารณา รายละเอียดในการดำเนินงานการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น จัดตั้งคณะทำงาน ทีมติดตามประเมินผล จัดหา งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ความสำคัญ (Why)

5 ให้คณะครูแต่ละโรงเรียน ประชุมหารือ คัดเลือกครูที่จะได้รับเกียรติให้ เป็นครูแกนนำ โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน การคัดเลือก

6  ให้ครูแต่ละท่านเสนอชื่อครู ๓ ท่าน โดย เขียนใส่กระดาษ แล้วส่งให้ผู้อำนวยการ โรงเรียนหรือครูอาวุโสเป็นผู้รวบรวม  ทำการแจงนับรายชื่อครูแต่ละท่านที่ ได้รับการเสนอชื่อ  เรียงลำดับรายชื่อครูตามจำนวนผู้เสนอ ชื่อจากมากที่สุด  ให้ครูที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดและ เจ้าตัวสมัครใจ เป็นครูแกนนำของ โรงเรียน  ให้ครูที่ได้คะแนนรองลงมา ๒ ท่าน และ เจ้าตัวสมัครใจ เป็นครูแกนนำผู้ช่วย

7 บทบาทหน้าที่ (How)  ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาศีลธรรมประจำตำบล  รับผิดชอบในการประสานงานดูแลการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมด้านการ พัฒนาศีลธรรมในโรงเรียนดีศรีตำบล ได้แก่  โครงการเด็กดีศรีตำบล  โครงการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรี ตำบล  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน  รับผิดชอบในการประสานงานดูแลการ ดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมด้านการ พัฒนาศีลธรรมอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจำ ตำบลมอบหมาย

8  หลังจากที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นครูแกน นำแล้ว จะได้รับโอกาส ในการพัฒนา  การปฏิบัติธรรมพิเศษ  การอบรมการทำหน้าที่ของ ครูแกนนำ การพัฒนา

9 รายละเอียดภารกิจของครูแกนนำ ในโครงการต่าง ๆ จะได้กำหนด หรือระบุไว้ในโครงการนั้น ๆ ให้ ชัดเจนว่า ครูแกนนำต้องทำ อะไรบ้าง จะได้นำเสนอต่อไปในการอบรม ครูแกนนำ


ดาวน์โหลด ppt ครูแกนนำ ผู้เป็นแกนบุญของ ชุมชน. ครูแกนนำ หมายถึง  ข้าราชการครูในโรงเรียนดีศรี ตำบล  ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครู ด้วยกัน เสนอชื่อหรือให้การยอมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google