งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมืองแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมืองแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมืองแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมือง

4 ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 1.1 ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้งของสาขา 1.1 ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้งของสาขา - ด้านวัสดุอุปกรณ์ - ด้านวัสดุอุปกรณ์ - ด้านบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกพรรค - ด้านบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกพรรค

5 ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ( ต่อ ) ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ( ต่อ ) 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ ไม่มีความพร้อม ไม่มีความพร้อม 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ ไม่มีความพร้อม ไม่มีความพร้อม 1.3 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่เป็นสัดส่วน 1.3 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่เป็นสัดส่วน หรือรวมอยู่กับที่อยู่อาศัย หรือรวมอยู่กับที่อยู่อาศัย 1.3 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่เป็นสัดส่วน 1.3 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่เป็นสัดส่วน หรือรวมอยู่กับที่อยู่อาศัย หรือรวมอยู่กับที่อยู่อาศัย 1.4 การหาสมาชิกพรรคฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 1.4 การหาสมาชิกพรรคฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 1.5 การเป็นสมาชิกพรรคผู้สมัครไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิก 1.5 การเป็นสมาชิกพรรคผู้สมัครไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิก พรรคใด และไม่ใส่ใจในการเป็นสมาชิกพรรค พรรคใด และไม่ใส่ใจในการเป็นสมาชิกพรรค 1.5 การเป็นสมาชิกพรรคผู้สมัครไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิก 1.5 การเป็นสมาชิกพรรคผู้สมัครไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิก พรรคใด และไม่ใส่ใจในการเป็นสมาชิกพรรค พรรคใด และไม่ใส่ใจในการเป็นสมาชิกพรรค

6 ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ( ต่อ ) ปัญหา ก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ( ต่อ ) 1.6 สมาชิกพรรคฯ ไม่อยู่ในพื้นที่ หรือย้ายตามภูมิลำเนา 1.6 สมาชิกพรรคฯ ไม่อยู่ในพื้นที่ หรือย้ายตามภูมิลำเนา 1.7 สมาชิกพรรคฯ เป็นนักพรตหรือนักบวช 1.7 สมาชิกพรรคฯ เป็นนักพรตหรือนักบวช

7 - ไม่มีป้ายบอกสาขาลำดับที่ของพรรคการเมือง - ไม่มีป้ายบอกสาขาลำดับที่ของพรรคการเมือง - วัสดุอุปกรณ์ไม่มีที่มา - วัสดุอุปกรณ์ไม่มีที่มา - เจ้าหน้าที่ไม่รู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ไม่รู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหา เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว ปัญหา เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน / บัญชี - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน / บัญชี

8 1. กกต. จะต้องจัดพนักงานไปให้ความรู้แก่กรรมการ 1. กกต. จะต้องจัดพนักงานไปให้ความรู้แก่กรรมการ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ให้มีความรู้ความเข้าใจ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งสาขาพรรคในการบริหารสาขาพรรค ในการจัดตั้งสาขาพรรคในการบริหารสาขาพรรค 1. กกต. จะต้องจัดพนักงานไปให้ความรู้แก่กรรมการ 1. กกต. จะต้องจัดพนักงานไปให้ความรู้แก่กรรมการ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ให้มีความรู้ความเข้าใจ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งสาขาพรรคในการบริหารสาขาพรรค ในการจัดตั้งสาขาพรรคในการบริหารสาขาพรรค 2. ร่วมกับงานการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่น 2. ร่วมกับงานการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 2. ร่วมกับงานการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่น 2. ร่วมกับงานการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป แนวทางแก้ไขปัญหา ( ก่อนการจัดตั้ง ) แนวทางแก้ไขปัญหา ( ก่อนการจัดตั้ง )

9 3. ให้พรรคการเมือง สาขาพรรคจัดทำแผนปฏิบัติ 3. ให้พรรคการเมือง สาขาพรรคจัดทำแผนปฏิบัติ การดำเนินการประจำปีว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วส่งแผนให้ สนง. กกต. จว. 1 ชุด เพื่อตรวจติดตาม สนง. กกต. จว. 1 ชุด เพื่อตรวจติดตาม 3. ให้พรรคการเมือง สาขาพรรคจัดทำแผนปฏิบัติ 3. ให้พรรคการเมือง สาขาพรรคจัดทำแผนปฏิบัติ การดำเนินการประจำปีว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วส่งแผนให้ สนง. กกต. จว. 1 ชุด เพื่อตรวจติดตาม สนง. กกต. จว. 1 ชุด เพื่อตรวจติดตาม แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา

10 แนวทางแก้ไขปัญหา ( ต่อ ) แนวทางแก้ไขปัญหา ( ต่อ ) 4. ลดรายละเอียดหัวข้อในแบบตรวจติดตามสาขาพรรค 5. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรรคการเมืองประจำสาขาพรรค อย่างน้อย 1 คน พรรคการเมืองประจำสาขาพรรค อย่างน้อย 1 คน 5. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรรคการเมืองประจำสาขาพรรค อย่างน้อย 1 คน พรรคการเมืองประจำสาขาพรรค อย่างน้อย 1 คน

11 การสร้างงานใหม่ๆหรือนวตกรรมในการปฏิบัติงานการสร้างงานใหม่ๆหรือนวตกรรมในการปฏิบัติงาน

12 2. โครงการให้ความรู้ของงานการมีส่วนร่วม / 2. โครงการให้ความรู้ของงานการมีส่วนร่วม / สืบสวนฯ / จัดการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ - สืบสวนฯ / จัดการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ - สาขาพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม สาขาพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แยกงาน ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แยกงาน 2. โครงการให้ความรู้ของงานการมีส่วนร่วม / 2. โครงการให้ความรู้ของงานการมีส่วนร่วม / สืบสวนฯ / จัดการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ - สืบสวนฯ / จัดการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ - สาขาพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม สาขาพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แยกงาน ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แยกงาน 1. ในการจัดทำแผนงาน / โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุน 1. ในการจัดทำแผนงาน / โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ให้สนง. กกต. จว. จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ให้สนง. กกต. จว. เปิดโอกาสให้กรรมการสาขาพรรค มาร่วมกันวางแผน เปิดโอกาสให้กรรมการสาขาพรรค มาร่วมกันวางแผน ดำเนินการ ดำเนินการ 1. ในการจัดทำแผนงาน / โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุน 1. ในการจัดทำแผนงาน / โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ให้สนง. กกต. จว. จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ให้สนง. กกต. จว. เปิดโอกาสให้กรรมการสาขาพรรค มาร่วมกันวางแผน เปิดโอกาสให้กรรมการสาขาพรรค มาร่วมกันวางแผน ดำเนินการ ดำเนินการ

13 สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จสิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

14 1. งบประมาณ 1. งบประมาณ 2. ลดแบบฟอร์มการรายงานการตรวจติดตาม 2. ลดแบบฟอร์มการรายงานการตรวจติดตาม สาขาพรรคการเมืองให้กระชับและง่ายขึ้น สาขาพรรคการเมืองให้กระชับและง่ายขึ้น 2. ลดแบบฟอร์มการรายงานการตรวจติดตาม 2. ลดแบบฟอร์มการรายงานการตรวจติดตาม สาขาพรรคการเมืองให้กระชับและง่ายขึ้น สาขาพรรคการเมืองให้กระชับและง่ายขึ้น

15 Your site hereCompany Logo


ดาวน์โหลด ppt แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมืองแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของงานพรรคการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google