งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 สีแดง(แสลงใจ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 สีแดง(แสลงใจ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 สีแดง(แสลงใจ)

2 วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา สาขาพรรคการเมืองในปัจจุบันที่ไม่มี ความเข้มแข็ง และไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม ทางการเมือง

3 แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ประเด็นที่ 1 แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของงานพรรคการเมือง

4 1.1 ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้งของสาขา
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง ปัญหาก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 1.1 ความไม่พร้อมของสถานที่ตั้งของสาขา - ด้านวัสดุอุปกรณ์ - ด้านบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกพรรค

5 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง ปัญหาก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (ต่อ) 1.2 กรรมการสาขาพรรคฯขาดความรู้และ ไม่มีความพร้อม 1.3 สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ไม่เป็นสัดส่วน หรือรวมอยู่กับที่อยู่อาศัย 1.4 การหาสมาชิกพรรคฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 1.5 การเป็นสมาชิกพรรคผู้สมัครไม่ทราบว่าตนเป็นสมาชิก พรรคใด และไม่ใส่ใจในการเป็นสมาชิกพรรค

6 1.6 สมาชิกพรรคฯ ไม่อยู่ในพื้นที่ หรือย้ายตามภูมิลำเนา
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง ปัญหาก่อนจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (ต่อ) 1.6 สมาชิกพรรคฯ ไม่อยู่ในพื้นที่ หรือย้ายตามภูมิลำเนา 1.7 สมาชิกพรรคฯ เป็นนักพรตหรือนักบวช

7 ปัญหาเมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง ปัญหาเมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว - ไม่มีป้ายบอกสาขาลำดับที่ของพรรคการเมือง - วัสดุอุปกรณ์ไม่มีที่มา - เจ้าหน้าที่ไม่รู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงิน/บัญชี

8 แนวทางแก้ไขปัญหา (ก่อนการจัดตั้ง)
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง แนวทางแก้ไขปัญหา (ก่อนการจัดตั้ง) 1. กกต.จะต้องจัดพนักงานไปให้ความรู้แก่กรรมการ สาขาพรรค สมาชิกพรรค ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งสาขาพรรคในการบริหารสาขาพรรค 2. ร่วมกับงานการมีส่วนร่วม ให้ความรู้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

9 แนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินการประจำปีว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วส่งแผนให้
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง แนวทางแก้ไขปัญหา 3. ให้พรรคการเมือง สาขาพรรคจัดทำแผนปฏิบัติ การดำเนินการประจำปีว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วส่งแผนให้ สนง.กกต.จว. 1 ชุด เพื่อตรวจติดตาม

10 แนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
แนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของงานพรรคการเมือง แนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ) 4. ลดรายละเอียดหัวข้อในแบบตรวจติดตามสาขาพรรค 5. ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรรคการเมืองประจำสาขาพรรค อย่างน้อย1 คน

11 หรือนวตกรรมในการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 2 การสร้างงานใหม่ๆ หรือนวตกรรมในการปฏิบัติงาน

12 การสร้างงานใหม่ๆ หรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้
1. ในการจัดทำแผนงาน/โครงการซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ให้สนง.กกต.จว. เปิดโอกาสให้กรรมการสาขาพรรค มาร่วมกันวางแผน ดำเนินการ 2. โครงการให้ความรู้ของงานการมีส่วนร่วม/ สืบสวนฯ/จัดการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ- สาขาพรรคการเมืองต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทุกโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่แยกงาน

13 สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 3 สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ

14 สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน
1. งบประมาณ 2. ลดแบบฟอร์มการรายงานการตรวจติดตาม สาขาพรรคการเมืองให้กระชับและง่ายขึ้น

15 Your site here Company Logo


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 สีแดง(แสลงใจ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google