งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตาม โครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ใน โครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตาม โครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ใน โครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตาม โครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ใน โครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไป ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้โครงการ ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูที่เป็น เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินงานในการเสนอขอ แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยทำการเสนอผ่านระบบ ฐานข้อมูลของโรงเรียน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอขอแต่งตั้ง จากทางหน่วยงานมาสู่ผู้อำนวยการ และการอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการมายังหน่วยงาน ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

2 1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการทำการ แจ้งข่าวผ่านระบบ เข้าสู่ ระบบ คลิกแจ้งข่าว / สร้าง แฟ้มผลงาน

3 1 หมายเลข 1 การใส่หัวข้อเรื่องให้ใช้คำว่า ขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ................................. ครั้งที่........ ( ครั้งที่ขอ อนุมัติ ) 2 หมายเลข 2 แนบ ไฟล์เอกสารคำสั่ง ขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ 3 หมายเลข 3 พิมพ์ ชื่อโครงการและใส่ เว็บที่เกี่ยวข้อง โดย มีขั้นตอนในการนำ ข้อมูลมาใส่ดังนี้ 4 5 6 7 8 หมายเลข 4 เลือกชื่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการ หมายเลข 5 เลือกประเภท ข่าว หมายเลข 6 เลือกชื่อ โครงการ หมายเลข 7 เลือกแจ้งการดำเนินการ ระดับฝ่าย หมายเลข 8 ข้อความที่ใช้ในการขอ อนุมัติแต่งตั้ง คลิกที่นี่

4 หมายเล ข 3 3.1 เข้าไปคลิกที่ ข้อมูลโรงเรียน 3.2 คลิกที่จำนวน โครงการ 3.3 เลื่อนหาชื่อ โครงการที่จะขอ แต่งตั้งคณะกรรมการ แล้วคลิก 3.4 หน้าแสดงโครงการให้เอา เมาส์มาคลิกที่แถบ Address bar แล้วทำการคัดลอกไปวางไว้ที่ หน้าของการแจ้งข่าวตรงส่วน ของเว็บที่เกี่ยวข้อง

5 รูปแบบการพิมพ์ข้อความตรงส่วน ของเว็บที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการ.... ( ชื่อโครงการ )... ต่อด้วยเครื่องหมาย ||...( เว็บเพจที่ คัดลอกมาจากแถบ Address bar )......., รายงานหน้าที่ของบุคลากร โครงการในระบบ ||...( เว็บเพจที่คัดลอกมาจากแถบ Address bar )....... 3.5 หน้าแสดงรายละเอียดของการ มอบหมายหน้าที่ของบุคลากรตาม โครงการในระบบให้เอาเมาส์มาคลิกที่ แถบ Address bar แล้วทำการคัดลอกไป วางไว้ที่หน้าของการแจ้งข่าวตรงส่วน ของเว็บที่เกี่ยวข้อง

6 2. ฝ่าย / แผนกตรวจเช็ค ข่าวที่แจ้งเข้าไปในระบบ จะแสดงที่ข่าว การดำเนินงานที่หน้าของหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก ติดตามเข้าไปอ่านข่าว การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วทำ การตรวจสอบข้อมูลให้มีรายละเอียด ครบ ดังนี้

7

8 ผลของการพิจารณา จากหัวหน้าฝ่าย แจ้งไม่ ผ่าน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง คือไฟล์เอกสารขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกลับไปแก้ไขตามที่ หัวหน้าฝ่ายได้ให้คำแนะนำแล้วทำการส่งข่าวเข้า มาอีกครั้งเป็น การขออนุมัติ ( ครั้งที่ 2 ) จะต้องคลิกที่ O ข่าวการ ดำเนินงาน

9 แจ้งผ่าน จะต้องคลิกที่ O ข่าว ประชาสัมพันธ์

10 3. ผลการพิจารณาจาก ผู้อำนวยการ เมื่อฝ่าย / แผนก ได้ Port ผลการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการจากระดับฝ่ายแล้ว ผู้ ประสานงานท่านอธิการจะทำการปริ้นต้นฉบับ นำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามและทำการ Port แจ้งผ่านระบบเพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างขั้นตอนการนำเสนอ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ตาม โครงการผ่านระบบ Swis เมื่อหน่วยงานจะดำเนินงานในโครงการ ใน โครงการนั้นต้องการให้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้าไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google