งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) รวบรวมรายชื่อ PM ของทุกจังหวัด และ จัดระบบประสานงาน ( คทง. เขตจะประชุมชี้แจงบทบาท PM) 2) ร่วมกับศูนย์วิชาการ PM ของทุกจังหวัด อนุกรรมการ PP และอนุกรรมการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) รวบรวมรายชื่อ PM ของทุกจังหวัด และ จัดระบบประสานงาน ( คทง. เขตจะประชุมชี้แจงบทบาท PM) 2) ร่วมกับศูนย์วิชาการ PM ของทุกจังหวัด อนุกรรมการ PP และอนุกรรมการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1) รวบรวมรายชื่อ PM ของทุกจังหวัด และ จัดระบบประสานงาน ( คทง. เขตจะประชุมชี้แจงบทบาท PM) 2) ร่วมกับศูนย์วิชาการ PM ของทุกจังหวัด อนุกรรมการ PP และอนุกรรมการพัฒนา ระบบข้อมูล เพื่อ 2.1 วางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน แผนการดำเนินงานที่ รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม (Timeframe) - จัดทำแผนปฏิบัติงานของ Focal point โดยระบุจำนวน เป้าหมายรายกิจกรรม รวมถึงจำนวน ประเภท และแหล่ง ของงบประมาณ หน้า 1

2 2.2 จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากเขตฯ ( 2 ระยะ คือ มกราคม และเมษายน 2557) 2.3 ดำเนินงานตามแผน 2.4 ติดตามประเมินผล 3) ทบทวนภารกิจ ภาระงานตามแผน PP กลุ่มวัย - ระบบการคัดกรอง - ระบบการให้ คำปรึกษา / ส่งต่อ - การจัดทำ Guideline - ประเมินศักยภาพการบริการของทุก จังหวัด (supply size) และ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน้า 2

3 4) ประสานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ หน้างาน และการนิเทศงาน 5) จัดระบบการติดตามกำกับ ประเมินผล - ตาม KPI - ตามปัญหาอุปสรรค 6) นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะต่อ ผตร./ สธน. หน้า 3


ดาวน์โหลด ppt 1) รวบรวมรายชื่อ PM ของทุกจังหวัด และ จัดระบบประสานงาน ( คทง. เขตจะประชุมชี้แจงบทบาท PM) 2) ร่วมกับศูนย์วิชาการ PM ของทุกจังหวัด อนุกรรมการ PP และอนุกรรมการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google