งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว เกษตรกรชุมชนบางเสาธง วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว เกษตรกรชุมชนบางเสาธง วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะ ชุมชน วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะ ชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาชุมชน เอื้ออาทรบางเสาธง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาชุมชน เอื้ออาทรบางเสาธง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชื่อกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต. บางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พันธุ์ข้าว ขั้นตอนและวิธีการ การเตรียมดิน, เมล็ดพันธุ์, การ กำจัดวัชพืช, การป้องกันกำจัดหอย เชอรี่, การสำรวจติดตามสถานการณ์ ศัตรูข้าว, การทำน้ำหมักชีวภาพและ การใช้น้ำหมัก, การใช้ปุ๋ยเคมี, การคัด พันธุ์ปน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต. บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ. สมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย ประนอม มามาก ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ, ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตน้ำหมักชีวภาพ, ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การใช้น้ำหมักชีวภาพ ปรับปรุงดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพ ปรับปรุงดิน การลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว การลดการใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป ผลิตต้นไม้ประดิษฐ์ จากดินหอม ผลิตต้นไม้ประดิษฐ์ จากดินหอม แปรรูปอาหารทะเล แปรรูปอาหารทะเล ธนาคารขยะ ธนาคารขยะ น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน ขนมไทย ขนมไทย

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google