งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบ งานแต่ละด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูลต่างๆ การ รายงานและการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบ งานแต่ละด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูลต่างๆ การ รายงานและการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกันทำแผนชุมชน / แผนพัฒนาการเกษตร / แผนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแผนชุมชน / แผนพัฒนาการเกษตร / แผนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ ชื่อกิจกรรม การทำปุ๋ยหมัก สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต. สันโค้ง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ขั้นตอนและวิธีการ เป็นการทำปุ๋ยหมักที่ ลดขั้นตอนของการกลับกองปุ๋ย โดยวิธี เติมอากาศเข้ากองปุ๋ยหมัก กระบวนการ เติมอากาศใช้เวลา 1 เดือน ( โดยเติม อากาศวันละ 2 ครั้งๆ ละ 15 นาที เช้าและ เย็น ) แล้วจึงนำปุ๋ยที่ได้มาบ่มในที่ร่มอีก 1 เดือน เพื่อให้ปุ๋ยเสถียรตัวแล้วนำไปบดให้ ละเอียดก่อนบรรจุถุงต่อไป

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การทำปุ๋ยหมักระบบกอง เติมอากาศ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสัน โค้ง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย เปลี่ยน สีเสียดค้า ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ โดยเฉพาะ เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศ โดยเฉพาะ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การกำจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี การกำจัดศัตรูพืช โดยชีววิธี

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน หมู่ที่ 1 กิจกรรม การ ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยง สัตว์ การประมง การใช้ปุ๋ย อินทรีย์ในแปลง การทำปุ๋ยหมัก ใช้เอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน หมู่ที่ 1 กิจกรรม การ ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยง สัตว์ การประมง การใช้ปุ๋ย อินทรีย์ในแปลง การทำปุ๋ยหมัก ใช้เอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักสัน โค้ง หมู่ที่ 1 กิจกรรม การทำปุ๋ย หมักระบบกองเติมอากาศ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักสัน โค้ง หมู่ที่ 1 กิจกรรม การทำปุ๋ย หมักระบบกองเติมอากาศ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 11 ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 11 โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google