งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชิด ชูจิ๋ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชิด ชูจิ๋ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชิด ชูจิ๋ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
มีที่ทำการศูนย์เป็นอาคารสองชั้น งบประมาณก่อสร้างจำนวน สองล้านบาท มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่น กองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมหาชัย ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบลมหาชัย บัญชีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฯ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์บริการ ได้จัดทำแผนชุมชนโดยเวทีประชาคม

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มแปรรูปพริกแกงสมุนไพร สถานที่ตั้ง หมู่ 8,2 ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ -

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายสังวาล ปิ่นสกล ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดและการนำไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตฯ หลักการบริหารกลุ่ม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

5 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
เทคนิคการผลิตมะนาวปลอดภัยนอกฤดู หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านชีวมวลและน้ำส้มควันไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย การเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย เทคนิคการปลูกกล้วยไข่แบบเลี้ยงน้อง หมู่ที่ 9 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกด้วยไก่บด หมู่ที่ 4 ตำบลมหาชัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาข้อมูลได้ที่ Kamphaengphet.doae.goth

6 ผลงานอื่นๆ กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่งมหาศาล โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองเอื้อม การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการเกษตร กองทุนข้าวบ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 กองทุนถั่วเหลืองบ้านหนองเอื้อม หมู่ที่ 6 ธนาคารชุมชน (หมู่ที่ 7,10 และ 12)

7 ภาพกิจกรรม

8 ภาพกิจกรรม (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเชิด ชูจิ๋ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google