งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชิด ชูจิ๋ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชิด ชูจิ๋ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชิด ชูจิ๋ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย รังสรรค์ เลิศสูงเนิน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ มีที่ทำการศูนย์เป็นอาคารสองชั้น งบประมาณก่อสร้างจำนวน สองล้าน บาท มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เป็น ตัวแทนจากท้องถิ่น มีที่ทำการศูนย์เป็นอาคารสองชั้น งบประมาณก่อสร้างจำนวน สองล้าน บาท มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่เป็น ตัวแทนจากท้องถิ่น กองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล มหาชัย ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนิน กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ กองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล มหาชัย ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนิน กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบล มหาชัย กองทุนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบล มหาชัย บัญชีศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฯ บัญชีศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฯ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์บริการ ได้จัดทำแผนชุมชนโดยเวที ประชาคม ศูนย์บริการ ได้จัดทำแผนชุมชนโดยเวที ประชาคม

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อกิจกรรม กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มแปรรูปพริกแกงสมุนไพร ชื่อกิจกรรม กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มแปรรูปพริกแกงสมุนไพร สถานที่ตั้ง หมู่ 8,2 สถานที่ตั้ง หมู่ 8,2 ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ -

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพอัดเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สังวาล ปิ่นสกล ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย สังวาล ปิ่นสกล ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และการนำไปใช้ในการลดต้นทุนการ ผลิตฯ หลักการบริหารกลุ่ม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และการนำไปใช้ในการลดต้นทุนการ ผลิตฯ หลักการบริหารกลุ่ม กระบวนการผลิตที่เหมาะสม

5 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตมะนาวปลอดภัยนอกฤดู หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย เทคนิคการผลิตมะนาวปลอดภัยนอกฤดู หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านชีว มวลและน้ำส้มควันไม้ หมู่ที่ 8 ตำบล มหาชัย การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านชีว มวลและน้ำส้มควันไม้ หมู่ที่ 8 ตำบล มหาชัย การเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย การเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย เทคนิคการปลูกกล้วยไข่แบบเลี้ยงน้อง หมู่ที่ 9 ตำบลมหาชัย เทคนิคการปลูกกล้วยไข่แบบเลี้ยงน้อง หมู่ที่ 9 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกด้วยไก่บด หมู่ที่ 4 ตำบลมหาชัย เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกด้วยไก่บด หมู่ที่ 4 ตำบลมหาชัย เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาข้อมูล ได้ที่ Kamphaengphet.doae.goth เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาข้อมูล ได้ที่ Kamphaengphet.doae.goth

6 ผลงานอื่นๆ กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่ง มหาศาล โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนอง เอื้อม การบริหารจัดการกองทุน ส่งเสริมการเกษตร กองทุนข้าว บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 กองทุนถั่ว เหลืองบ้านหนองเอื้อม หมู่ที่ 6 ธนาคารชุมชน ( หมู่ที่ 7,10 และ 12) กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่ง มหาศาล โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนอง เอื้อม การบริหารจัดการกองทุน ส่งเสริมการเกษตร กองทุนข้าว บ้านแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 กองทุนถั่ว เหลืองบ้านหนองเอื้อม หมู่ที่ 6 ธนาคารชุมชน ( หมู่ที่ 7,10 และ 12)

7 ภาพกิจกรรม

8 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลมหาชัย อำเภอ ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เชิด ชูจิ๋ว เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google