งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
โครงการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การถ่ายทอดความรู้และการรณรงค์ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ชื่อกิจกรรม ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ต.ตรอกนอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ลองกองคุณภาพดีทั้งตำบล ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย กำหนดบุคคลเป้าหมาย หางบประมาณถ่ายทอดความรู้ จัดหาวัสดุดำเนินงานโครงการ กำหนดแผนงานและสรุปผลการดำเนินงานตามขั้นตอน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง แมลงวันผลไม้ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ตำบลตรอกนอง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี, นายปรีชา คณาญาติ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม้ทุกวิธี

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
โครงการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google