งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่กว้าง ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการขับเคลื่อนเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่กว้าง ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการขับเคลื่อนเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่กว้าง ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการขับเคลื่อนเกษตร อินทรีย์ โครงการขับเคลื่อนเกษตร อินทรีย์ โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้และการรณรงค์ ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ชื่อกิจกรรม ป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ต. ตรอกนอง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ลองกองคุณภาพดี ทั้งตำบล ขั้นตอนและวิธีการ ประชุมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย กำหนด บุคคลเป้าหมาย หางบประมาณ ถ่ายทอดความรู้ จัดหาวัสดุดำเนินงาน โครงการ กำหนดแผนงานและสรุปผล การดำเนินงานตามขั้นตอน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง แมลงวันผลไม้ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ตำบล ตรอกนอง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาว เนาวรัตน์ บุญมี, นายปรีชา คณาญาติ นายปรีชา คณาญาติ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ควบคุมการระบาดของ แมลงวันผลไม้ทุกวิธี ควบคุมการระบาดของ แมลงวันผลไม้ทุกวิธี

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร อินทรีย์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร อินทรีย์

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ โครงการป้องกันกำจัดแมลงวัน ผลไม้ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการป้องกันกำจัดแมลงวัน ผลไม้ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ โครงการป้องกันกำจัด แมลงวันผลไม้ ในเขตพื้นที่กว้าง ในเขตพื้นที่กว้าง โครงการขับเคลื่อนเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google