งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิเชียร อารยะสมสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิเชียร อารยะสมสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิเชียร อารยะสมสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สมุทรมากพันธ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ การจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยได้ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนว ทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยได้ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการของแต่ละคนตามความ เหมาะสม ของงานที่มอบหมายและเฉพาะ กิจ ของคณะกรรมการของแต่ละคนตามความ เหมาะสม ของงานที่มอบหมายและเฉพาะ กิจ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน ๆ ละ 1 - 2 ครั้ง เมื่อมีงานหรือภารกิจเร่งด่วนหรือตามความ จำเป็น ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน ๆ ละ 1 - 2 ครั้ง เมื่อมีงานหรือภารกิจเร่งด่วนหรือตามความ จำเป็น ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำ ตำบล โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคม ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำ ตำบล โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคม ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการฯ อย่างต่อเนื่อง

3 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ ( ต่อ ) การประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ การประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บริการฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้กับ เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เช่น ปัจจัยการผลิต การตลาด เป็นต้น สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้กับ เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เช่น ปัจจัยการผลิต การตลาด เป็นต้น จัดทำข้อมูลพื้นฐานประจำตำบล โดยการ สำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อบริการแก่ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลพื้นฐานประจำตำบล โดยการ สำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อบริการแก่ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แปลงสาธิต ตามความ ต้องการของเกษตรกร จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แปลงสาธิต ตามความ ต้องการของเกษตรกร สนับสนุนการทำวิสาหกิจชุมชน ร่วมกัน ผลิตและจำหน่าย สนับสนุนการทำวิสาหกิจชุมชน ร่วมกัน ผลิตและจำหน่าย การเตือนภัย แจ้งข้อมูลข่าวสาร ภัย ธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืช การเตือนภัย แจ้งข้อมูลข่าวสาร ภัย ธรรมชาติ และภัยจากศัตรูพืช การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรมของศูนย์บริการฯ ให้ประชาชน ได้รับทราบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรมของศูนย์บริการฯ ให้ประชาชน ได้รับทราบ

4 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การเกษตรพอเพียง เรื่อง การเกษตรพอเพียง ชื่อกิจกรรม การเพาะเห็ดภูฐาน การ เลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงไก่ไข่ การ เลี้ยงปลาดุก การทำปุ๋ยหมักและการ ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เอง และการ ขยายพันธุ์พืช ชื่อกิจกรรม การเพาะเห็ดภูฐาน การ เลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงไก่ไข่ การ เลี้ยงปลาดุก การทำปุ๋ยหมักและการ ผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เอง และการ ขยายพันธุ์พืช สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เห็ดภูฐาน ปลา กินพืช ไข่ไก่ ปลาดุก ปุ๋ยหมักน้ำหมัก ชีวภาพ และการขยายพันธุ์พืช ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เห็ดภูฐาน ปลา กินพืช ไข่ไก่ ปลาดุก ปุ๋ยหมักน้ำหมัก ชีวภาพ และการขยายพันธุ์พืช

5 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การเกษตรผสมผสาน จุดถ่ายทอดเรื่อง การเกษตรผสมผสาน สถานที่ตั้ง 24 หมู่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร สถานที่ตั้ง 24 หมู่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายวิรัง โก ดวงจินดา ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายวิรัง โก ดวงจินดา ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผสมพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ พืชและการตลาด ซึ่งสามารถถ่ายทอด ความรู้สู่เกษตรกรทั่วไป และเป็นผู้ที่ เสาะแสวงหาพันธุ์พืชใหม่ ๆมาสู่ชุมชน ตลอดจนตำบลใกล้เคียง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผสมพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ พืชและการตลาด ซึ่งสามารถถ่ายทอด ความรู้สู่เกษตรกรทั่วไป และเป็นผู้ที่ เสาะแสวงหาพันธุ์พืชใหม่ ๆมาสู่ชุมชน ตลอดจนตำบลใกล้เคียง

6 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ การผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน การผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน เกษตรพอเพียง เกษตรพอเพียง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อ เป็นการเสริมรายได้ให้กับ ครัวเรือน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเพื่อ เป็นการเสริมรายได้ให้กับ ครัวเรือน การตรวจวิเคราะห์ดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน

7 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบังคับแก้วมังกรให้ออกนอกฤดู การบังคับแก้วมังกรให้ออกนอกฤดู โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปโดย ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นตาดอก โดยมีวิธีการ ปฏิบัติดังนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปโดย ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นตาดอก โดยมีวิธีการ ปฏิบัติดังนี้ เลือกตาที่สมบูรณ์ที่มีลักษณะนูนและ สมบูรณ์ เลือกตาที่สมบูรณ์ที่มีลักษณะนูนและ สมบูรณ์ แกะหนามที่ตาออก แกะหนามที่ตาออก ใช้พู่กันเบอร์ 0 จุ่มฮอร์โมนเร่งตาดอกและ ป้ายตาที่เตรียมไว้ ใช้พู่กันเบอร์ 0 จุ่มฮอร์โมนเร่งตาดอกและ ป้ายตาที่เตรียมไว้ ควรปฏิบัติช่วงเช้า และให้น้ำช่วงเช้า – เที่ยง หลังจากป้ายฮอร์โมน ควรปฏิบัติช่วงเช้า และให้น้ำช่วงเช้า – เที่ยง หลังจากป้ายฮอร์โมน ประมาณ 7 - 10 วันตาดอกจะเริ่มแตกตา ดอกออกมา ประมาณ 7 - 10 วันตาดอกจะเริ่มแตกตา ดอกออกมา ผลผลิตตั้งแต่เริ่มทำการบังคับจนหมด ฤดูกาล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 – 2,500 กก./ ไร่ ผลผลิตตั้งแต่เริ่มทำการบังคับจนหมด ฤดูกาล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 – 2,500 กก./ ไร่

8 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ( ต่อ ) การทำเชื้อไตรโครเดอร์มาใช้เอง การทำเชื้อไตรโครเดอร์มาใช้เอง เตรียมหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา เตรียมหัวเชื้อไตรโครเดอร์มา หุงข้าวสวยอย่าให้สุกเกินไป หุงข้าวสวยอย่าให้สุกเกินไป เตรียมถุงพลาสติก ขนาด 4 + 6 นิ้ว เตรียมถุงพลาสติก ขนาด 4 + 6 นิ้ว ตักข้าวสวยที่สุกใหม่ๆประมาณ 2.5 ขีด ใส่ในถุงพลาสติก ขนาด 4 + 6 นิ้ว ตักข้าวสวยที่สุกใหม่ๆประมาณ 2.5 ขีด ใส่ในถุงพลาสติก ขนาด 4 + 6 นิ้ว ใส่เชื้อไตรโครเดอร์มา พอประมาณ แล้ว เขย่าถุงข้าวคลุกเคล้าให้ทั่ว ใส่เชื้อไตรโครเดอร์มา พอประมาณ แล้ว เขย่าถุงข้าวคลุกเคล้าให้ทั่ว มัดปากถุงให้สนิทแล้วใช้เข็มเจาะรูบนปาก ถุงเพื่อระบายอากาศ มัดปากถุงให้สนิทแล้วใช้เข็มเจาะรูบนปาก ถุงเพื่อระบายอากาศ นำไปไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิปกติอากาศ ถ่ายเทสะดวก ประมาณ 7 วันเชื้อเจริญ เต็มถุงสามารถนำไปใช้ได้ นำไปไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิปกติอากาศ ถ่ายเทสะดวก ประมาณ 7 วันเชื้อเจริญ เต็มถุงสามารถนำไปใช้ได้

9 ผลงานอื่นๆ โครงการหนึ่งตำบล 1 ฟาร์ม โครงการหนึ่งตำบล 1 ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดนางฟ้า การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคใน ครัวเรือน การเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคใน ครัวเรือน การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด การปลูกผักพื้นบ้าน การปลูกผักพื้นบ้าน การทำผลิตภัณฑ์จาก กะลามะพร้าว การทำผลิตภัณฑ์จาก กะลามะพร้าว การปลูกไม้ดอก การปลูกไม้ดอก การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

10 ภาพกิจกรรม

11 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิเชียร อารยะสมสกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google