งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น รูปธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น รูปธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น รูปธรรม

2 สมาชิกกลุ่ม # อบต. และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ # อบต. และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ และ อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี # ประธานกลุ่มคือ คุณเสนอ วงศ์จันทร์ # ประธานกลุ่มคือ คุณเสนอ วงศ์จันทร์ เลขานุการคือ คุณศิริลักษณ์ ผจวบ โชค เลขานุการคือ คุณศิริลักษณ์ ผจวบ โชค ผู้นำเสนอคือ คุณจักรเพชร อ้นไธสง ผู้นำเสนอคือ คุณจักรเพชร อ้นไธสง

3 โจทย์อภิปราย 1. รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง อปท. และ สนง. กษอ. ที่ดำเนินการไปแล้ว มีอะไรบ้าง # เกษตรเป็นผู้ประสานงาน เสนอ โครงการต่อ อบต. เพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ เช่น * โครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม * โครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม * ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง * ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง * โครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี * โครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดี * โครงการ ศบกต. * โครงการ ศบกต.

4 * โครงการไถกลบตอซัง โดยการ สนับสนุนของ อบต. : * โครงการไถกลบตอซัง โดยการ สนับสนุนของ อบต. : - อบต. จัดทำโครงการนำร่อง โดย สนับสนุนเงินในการ - อบต. จัดทำโครงการนำร่อง โดย สนับสนุนเงินในการ ไถกลบตอซัง 400 ไร่ ไร่ละ 200 บาท ประมาณ 4 ไร่ ต่อ ครัวเรือน ( เกษตรกร จำนวน 100 ครัวเรือน )

5 2. แต่ละตำบลมีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 2.1 การพัฒนาบุคลากรของ อปท. / สนง. กษอ. - ศึกษาดูงาน - ศึกษาดูงาน - ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การพบปะกันระหว่างผู้บริหาร อปท. กับภาคี - การพบปะกันระหว่างผู้บริหาร อปท. กับภาคี

6 2.2 การใช้ประโยชน์ IT เพื่อจัดการข้อมูล ของตำบล - มีการรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็น - มีการรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็น ข้อมูลกลางเพื่อความสะดวกในการ ให้บริการ - มีการประสานข้อมูลจากแต่ละ หน่วยงานเพื่อนำมาเก็บเป็น - มีการประสานข้อมูลจากแต่ละ หน่วยงานเพื่อนำมาเก็บเป็น ข้อมูลกลาง โดยนำข้อมูลของแต่ละส่วนมา เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิด ความถูกต้องและครอบคลุมทุกหน่วยงาน - ข้อมูลต้นแบบมาจาก สนง. กษจ. ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูล - ข้อมูลต้นแบบมาจาก สนง. กษจ. ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูล เป็นประจำทุกปี เพราะมีการเพิ่ม และลด ของจำนวนเกษตรกร และ พื้นที่ทำกิน

7 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ให้บริการ ( เน้นด้านการเกษตร ) - อบรมเกษตรกร - อบรมเกษตรกร - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้

8 2.4 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ ประเมินผล - อบต. บุรีรัมย์ มีการทำงานวิจัยใน ระบบส่งเสริมร่วมกับ - อบต. บุรีรัมย์ มีการทำงานวิจัยใน ระบบส่งเสริมร่วมกับ กสก. ใช้ อบต. เป็นเวทีกลาง โดยมีนายก อบต. และคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ร่วมประชุม และพบปะพูดคุย สม่ำเสมอ - สนง. กษ. มีแผนในการทำระบบ ส่งเสริม คือ วันจันทร์ อยู่ - สนง. กษ. มีแผนในการทำระบบ ส่งเสริม คือ วันจันทร์ อยู่ สำนักงาน วันอังคาร และวันพฤหัสบดีประจำ จุดนัดพบ วันพุธ ปฏิบัติงานโครงการ วันศุกร์ ประสานงานกับ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - การ ให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่ สนง. กษ. ใช้ ศบกต. เป็นศูนย์กลาง ซึ่ง ศบกต. ก็อยู่ใน อบต. นั่นเอง

9 - หลังเสร็จสิ้นโครงการ ( ที่ได้รับ งบประมาณจาก อบต.) - หลังเสร็จสิ้นโครงการ ( ที่ได้รับ งบประมาณจาก อบต.) จะมีการรายงานผล และ ส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องที่ อบต. สนับสนุนให้ อบต. ทราบทุกครั้ง - นวส. มีการประเมินโครงการ โดย การใช้แบบสอบถาม และ - นวส. มีการประเมินโครงการ โดย การใช้แบบสอบถาม และ พูดคุย ว่าเกษตรกรชอบหรือไม่ พอใจ โครงการนี้เพียงใด

10 3. แนวทางการดำเนินงานใน 1 – 3 ปี ข้างหน้า 3.1 การบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร กับ แผนท้องถิ่น - หนังสือ เรื่องการบูรณาการแผนจาก ส่วนกลาง ที่ส่งไปให้ - หนังสือ เรื่องการบูรณาการแผนจาก ส่วนกลาง ที่ส่งไปให้ จังหวัด อำเภอ ตำบล และอบต. มีการรับทราบ เรื่องโดยทั่วกัน และ จังหวัดมีความเห็นว่า ส่วนกลางควรทำหนังสือ แจ้งเตือนในทุกปี - อบต. ทำแผนโดยเน้นยุทธศาสตร์ของ จังหวัด ซึ่งเกษตร - อบต. ทำแผนโดยเน้นยุทธศาสตร์ของ จังหวัด ซึ่งเกษตร ต้องทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ จังหวัด และส่งให้กับ อบต. เพื่อให้ อบต. ง่ายต่อการนำแผนไปบูรณาการ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น - อบต. เสนอให้ สนง. กษจ./ กษอ. ส่ง ยุทธศาสตร์การเกษตร ( ที่ยังไม่ได้เสนอเป็นโครงการ ) ให้กับ อบต. เพื่อให้ อบต. ได้พิจารณา สนับสนุนเองอีกทางหนึ่ง

11 3.2 บทบาทที่ชัดเจนในการทำงานแบบมี ส่วนร่วม ระหว่าง อปท. สนง. กษอ. และชุมชน - เสนอให้นายก อบต. มาเป็นประธาน ศูนย์บริการฯ โดย - เสนอให้นายก อบต. มาเป็นประธาน ศูนย์บริการฯ โดย ตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ บริหารจัดการ

12 3.3 เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน - เน้นเวทีประชาคม เป็นเรื่องสำคัญ โดยมีหน่วยงานภาคี - เน้นเวทีประชาคม เป็นเรื่องสำคัญ โดยมีหน่วยงานภาคีมาร่วมในการจัดเวที

13 3.4 ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน อปท. และ สนง. กษอ. - มีคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล / แผน ( แผน 3 ปี - มีคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล / แผน ( แผน 3 ปี ที่ผ่านการอนุมัติ ) ประเมินโดยมีการพูดคุย กันว่าจะใช้เครื่องมืออย่างไร ซึ่งต้องใช้แบบประเมินร่วมด้วย - คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาคี สมาชิก - คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาคี สมาชิก อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมตำบล ตัวแทนกลุ่มอาชีพ

14 * ดั่งเส้นไหม สานสายใย กลายเป็น ผืน ทั้งเส้นยืน เส้นขวาง ต่างร่วมสาน วาดลวดลาย สรรสร้าง อลังการ เพื่อชิ้นงาน ที่เป็นหนึ่ง ผืนเดียวกัน * กสก. อปท. ร่วมกันสร้าง ไม่ลาร้าง แผนพัฒนา ที่สร้างสรรค์ ช่วยกันคิด บูรณาการ ทุก ๆ วัน เพื่อผลักดัน ให้ชุมชน ร่วมเจริญ

15 ขอบคุณครับ...


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น รูปธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google