งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 1. 1. ขอบเขตการให้บริการ อาชีวอนามัย EMS (BLS) การควบคุมโรคติดต่อ สำคัญเช่น TB ไข้หวัด 2009 เอดส์ ไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 1. 1. ขอบเขตการให้บริการ อาชีวอนามัย EMS (BLS) การควบคุมโรคติดต่อ สำคัญเช่น TB ไข้หวัด 2009 เอดส์ ไข้เลือดออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 1

2 1. ขอบเขตการให้บริการ อาชีวอนามัย EMS (BLS) การควบคุมโรคติดต่อ สำคัญเช่น TB ไข้หวัด 2009 เอดส์ ไข้เลือดออก Disease Management เช่น โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง การบริการผู้พิการ กายภาพบำบัด

3 2. การบริหารการเงินการคลัง อยู่ในระบบ cup เหมือนเดิม เจ้าของหัวหน้าสถานีอนามัย ( รพ. สต.) พัฒนาความรู้ การบริหารทางการเงินให้กับ หัวหน้าสถานีอนามัย การบริหารงบประมาณสุขภาพตำบล การนำ อปท. เข้าร่วมในการส่งเสริม สุขภาพร่วมกัน โดยใช้การมีส่วนร่วม การ ร่วมทำแผนที่ยุทธศาสตร์

4 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ. สต. สสจ. เป็นสำนักงานเลขานุการ กรรมการ รพ. สต. ระดับจังหวัด โดย ประธาน นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เลขา หัวหน้าฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ. สต. รพศ / รพท. สนับสนุน ด้านวิชาการ การนิเทศก์ติดตาม จัดตั้งศูนย์ส่งต่อ รับส่งต่อจาก รพ. สต. สนับสนุนทรัพยากร การเงิน บุคลากร

6 3. บทบาทของส่วนราชการต่อ รพ. สต. สสอ. สนับสนุน / ประสานงาน การประเมินผล การติดตาม การ ดำเนินงาน การนำ อปท. เข้ามาร่วมกับ กรรมการพัฒนาระดับอำเภอ

7 4. การจัดสรรงบประมาณ 200000 บาท 1. พัฒนาระบบ IT ( รพ. สต.) 2. ทำประชาคม 3. อบรม 4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 1 คน 5. ผลิตสื่อ

8 หัวข้อการพัฒนาบุคลากร 1. อบรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก รพศ / รพท./ สสอ./ สอ. อื่น ๆ 2. อบรม อสม. อปท. ในตำบลที่ มี รพ. สต. 3. อบรมการจัดทำ Guideline เวชปฏิบัติ

9 กระบวนการที่ต้องการให้เกิด 1. ตั้งกรรมการจังหวัด / อำเภอ 2. กำหนดพื้นที่จัดตั้ง รพ. สต. อำเภอละแห่ง 3. แบ่งทีมในจังหวัดทำ guideline แบบ เวชปฏิบัติ ครอบครัว มีองค์ประกอบของ การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วย ญาติ ชุมชน เจ้าหน้าที่ ในเรื่องต่อไปนี้ - EMS - DM,HT - อาชีวอนามัย - โรคติดต่อสำคัญเช่น วัณโรค เอดส์ ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมวิชาการเขต ( ปลายเดือน กรกฎาคม )


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เขต 1. 1. ขอบเขตการให้บริการ อาชีวอนามัย EMS (BLS) การควบคุมโรคติดต่อ สำคัญเช่น TB ไข้หวัด 2009 เอดส์ ไข้เลือดออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google