งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แดนดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ. โครงการศรีสะเกษ โมเดล (sisaket model) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แดนดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ. โครงการศรีสะเกษ โมเดล (sisaket model) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แดนดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

2 โครงการศรีสะเกษ โมเดล (sisaket model) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ

3 ผลสัมฤทธิ์ ใช้งบประมาณที่มี ประสิทธิผล ลดปัญหาความ ยากจนของ เกษตรกร

4 ผลลัพธ์. มีการเชื่อมโยงการทำงาน ระดับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง. การแก้ปัญหาของเกษตรกร ตรงจุดและชัดเจน การแก้ปัญหาตรงตามความ ต้องการของเกษตรกร. สามารถจำแนกปัญหาได้ดี

5 ผลผลิต มีโมเดลต้นแบบที่ใช้ แก้ปัญหาที่ มีระบบข้อมูลที่ชัดเจน. เครือข่ายระดับจังหวัด

6 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ วางแผนกำหนดบุคคล เป้าหมาย / พื้นที่ ประชุมชี้แจงโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อย่างต่อเนื่อง สรุป และประเมินผล โครงการ ดำเนินงานตามแผนโครงการ

7 ปัจจัยนำเข้าที่ต้องการทำให้ โครงการสำเร็จ ข้อมูลพื้นฐาน เกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน กลุ่มอาชีพ งบประมาณ 9 ล้านบาท

8 ปัจจัยเอื้อที่ทำให้ โครงการสำเร็จ - นโยบายของรัฐบาล - ความต้องการของ เกษตรกรที่ใช้บริการ

9 4 5 3 21 1. ระดมสมอง 2. วางแผน 3. พัฒนาข้อมูล 4. เชื่อมโยง ข้อมูล 5. สรุปผล

10 ชาวชุมชนเมืองดอก ลำดวน นายมรกต พรหมบุตร นายอัครพล แสง อรุณ นางสาวอุรชา ผลทวี นางสาวสิริมดี พิมพ์ทราย นายมโนศักดิ์ สุวรรณกูฎ นายวีระพงษ์ พละศักดิ์ นายประดิษฐ์ นามวงศ์ นางวันเพ็ญ ธรรมบุตร นายบรรเทิง ทองคำ นายสมาน คัลนา นายนิรันทร์ อุตระ วิเศษ นางสาวแสงดาว นัน ทะ นางสาวรัฐชนก ใจ เต็ม นางสวรรค์ ศรีโพน ทอง นายนพรัตน์ พาน ทอง นางสาวจารุณี เพ็ช รินทร์ นายธวิท เพียรหัด นางขรรค์ชัย สุทา บุญ นายพงษ์ศักดิ์ แก้วภักดี นายสมเจตน์ บุญ รินทร์ นางเยาวรัตน์ ยวน พันธ์ นายอภิชาติ จิรัง ดา นายณัฏฐพงษ์ พิกุลทอง นายปฐพี แก้วเกษ นางสาวสิริวัฒนา พรหมเมา นางสาวรำไพ บุ รกรณ์

11 วิทยากร อ. ฉวีวรรณ สุข สมบูรณ์ ผู้ช่วย นายอดิศร อนันต์โชคศิริ ผู้รายงาน นายณัฏฐ พงษ์ พิกุลทอง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร

12 กลุ่ม แดนดอกลำดวน ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน

13 Bye โชคดีทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt แดนดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ. โครงการศรีสะเกษ โมเดล (sisaket model) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google