งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนกลุ่มภาคี พัฒนา โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนกลุ่มภาคี พัฒนา โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนกลุ่มภาคี พัฒนา โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

2 ชุมชนกลุ่มภาคี พัฒนา นายลีนวัฒน์ เอกตระกูลรักษ์ นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นายธีรพรรณ แก้วศรี นางสาวยุพา เนียมศรี นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว นายคมสัน สิงห์โต นางสาววราภรณ์ พุฒซ้อน นางสาวนุชตะวัน ชนากาญจน์ นนท์ นายชัยณัฎฐ์ คงเกิดลาภ นายสุรวัฒน์ สืบเผ่าไทย นายเชาว์ ทองสอาด นายสุเทพ ทองมี นางสาวปิยะจิตร งาม วาจา นายปรเมศวร์ วีระโสภณ นายมาฆะ จันทา นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณ วงษ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวศรัญญา บุษบงค์ นางสาวสุมาลี บุญแย้ม นายชาตรี มหาพิบูลย์ นางสาววรนุช สาธุ นายจตุพร อิ่มจิตร นางสาวธนัดดา ปัทมเกตุ นายผดุงศักดิ์ แสวงคุณ นายปัฐถากร สร้อยสูงเนิน นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยสมบูรณ์ นายพิษณุ โกมล นางกัญญาณัฐ สื่อตระกูล นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์

3 ผลสัมฤ ทธิ์ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพ ชีวิต และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,000 บาท / ไร่ ผลผลิต ได้ข้าวที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ประชากรได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย

4 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ วิเครา ะห์ วางแ ผน ปฏิบั ติ ประเมิน ผล

5 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ คัดเลือก พื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย / 200 ไร่ต่อปี ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน ประชุมชี้แจงโดยการ จัดทำเวทีชุมชน ปฏิบัติตาม แผนงาน ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

6 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร - - วางแผนการ ปฏิบัติงานร่วมกัน - - การจัดตั้งกองทุน หมุนเวียน วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ - - ตั้งคณะทำงาน รับผิดชอบ - - การเงิน - - การผลิต - - การจัดหาวัสดุ และการตลาด กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ การเมือง - ตรงตามนโยบาย ด้านการผลิตปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน เศรษฐกิจ - เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ - เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น สังคมเกษตร - เกษตรมีการพึ่งพา ตนเอง ได้อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน สังคมเกษตร - เกษตรมีการพึ่งพา ตนเอง ได้อย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน เทคโนโลยี เทคโนโลยี - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ ถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์หน่วยงาน - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการด้าน การเกษตร

8 ปัจจัย นำเข้า ทรัพยากร มนุษย์ วัตถุ ดิบ เทคโนโลยี การผลิต - ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน - นวัตกรรมใหม่ๆ งบประม าณ - งบสนับสนุนจาก อ. บ. ต. 134,900 บาท - ค่าวิทยากร 9,900 บาท - ค่าเมล็ดพันธุ์ 48,000 บาท - ค่าฝึกอบรม 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 70,000 บาท - เอกสารวิชาการ 2,000 บาท - อื่นๆ 4,000 บาท - เกษตรกร - เจ้าหน้าที่ ตำบล - วิทยากรทั้งภาครัฐและ เอกชน - เมล็ดพันธุ์ - พืช สมุนไพร - ปุ๋ยชีวภาพ - สารชีว ภัณฑ์

9 อาจารย์ ชัยวัฒน์ พลับอิน วิทยากร สุรมินทร์ หล้าบุญมา ผู้ช่วย วิทยากร

10 ชุมชนกลุ่มภาคีพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณ ทุกๆท่าน


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนกลุ่มภาคี พัฒนา โครงการ ส่งเสริมการผลิต ข้าว ที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google