งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม ลำปาง หนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14 โครงการปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษสู่เกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม ลำปาง หนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14 โครงการปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษสู่เกษตรอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม ลำปาง หนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14 โครงการปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษสู่เกษตรอินทรีย์

2 กลุ่มลำปางหนา ลำปางเขลางค์นคร เ มืองฟ้าอมร เหมือนแดนสวรรค์ เป็นแหล่งวัฒนธรรม เ ลิศล้ำวิมาน ทิวทัศน์ติดตาสวยงามวิไล

3 วิทยากร อาจารย์ฉวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยวิทยากร นายชัยชนะ บัวสุขสุคนธ์

4 คณะ ผู้จัดทำ นางบุญชวน ตะ นัดชัย นางนภารัตน์ แข่งขัน นางเบญจา พัดบัว นางรัติกาล วงศ์ ภาดี นายเกษม ปัญญา สีห์ นายสีหราช นาชัย เวียง นายกิจติภณ ท่องเที่ยว นายสมโภช วรางคณาภรณ์ นายวรพงษ์ เครือ เขื่อนเพชร นายพงษ์ศิลป์ แสงศิริ นายพนม สุวรรณ สา นายสุนทร ศรี วิชัย นายจันทร์ติ๊บ กันทะวัง นายบุญเรียบ ยมนัตท์ นางสมเพชร วงศ์ เรียน นายเมืองพรม จิน จำ นายสิทธิพร อาคะ โรจน์ นางราษี สุข สุวานนท์ นายสมชาย ขัด เชียงราย นายชุมพล มูลวรรณ์ นายคมกฤต ภูมมะภูติ นายจำลอง เครือป้อ นายสมเจตน์ ศักดิ์วงศ์ นายอินสอน สาคำ นายบัยฑิต สอนอินต๊ะ นายประวัติ รักพงษ์

5 เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง GAP ผลสัมฤทธิ์

6 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมี รายได้เพิ่มขึ้น 10% มีการพัฒนาเครือข่ายการปลูกผัก ปลอดสารพิษมากขึ้น สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ ต่อผู้บริโภค ผลลัพธ์ (OUT COME)

7 ผักปลอดสารพิษ อบรมเกษตรกรจำนวน 375 คน จัดทำแปลงปลอดภัยจากสารพิษ 375 แปลง ผลผลิต ( OUT PUT)

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอน ดำเนินงาน จัดทำเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือก เกษตรกร, พื้นที่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อม วางแผนดำเนินการ ประเมินผล ดำเนินการ ตามแผน

9 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร เกษตรกร 375 ราย วิธีการนำสู่การ ปฏิบัติ ติดตาม / ประเมินผล ดำเนินการฝึกอบรม, ฝึกปฏิบัติ, สาธิต, ศึกษาดูงาน

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์ แหล่งผลิตอาหารที่มี คุณภาพ ฝึกอบรมดูงาน การเมื อง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ

11 สังคม มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจ มีตลาดรองรับ เทคโนโลยี มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง

12 คน - เกษตรกรเป้าหมาย เทคโนโลยี - เทคโนโลยีชีวภาพ วัตถุดิบ - เศษพืช - กากน้ำตาล - สารเร่ง เงิน - งบประมาณ 75,000 บาท ปัจจัยนำเข้า

13 สวัส ดี แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณ คับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม ลำปาง หนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14 โครงการปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษสู่เกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google