งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวปลอดภัย กลุ่มลูกพ่อขุน จ. เชียงราย และ จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวปลอดภัย กลุ่มลูกพ่อขุน จ. เชียงราย และ จ. พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวปลอดภัย กลุ่มลูกพ่อขุน จ. เชียงราย และ จ. พะเยา

2 สมาชิกกลุ่มลูกพ่อขุน 1. นายบุญยืน กาชัย ประธาน 2. นายรักขิต ปินตาเขียว 3. นางกมลวรรณ กุมา รัตน์ 4. นายอวบ จิตรแก้ว 5. นายประเวศน์ บุญเลา 6. นายสุรพล พิชัยพรหม 7. นางนงนุช โสภาภูมิ 8. นายถวิล สุภาษิต 9. นายไพยนต์ งานมูล เขียว 10. นายประทีป เกียรติพร ศักดา 11. นายสิริธัญญ์ ธรรม อินทร์ 12. นายสัญญา เร่งเร็ว 13. นางจงจิตต์ มาเทพ 14. นายการุณย์ มะโนใจ 15. นางสาวศุภัชญา ฟู แสง 16. นายนิเวศน์ ราชยา 17. นางสุกฤตา พวงแก้ว 18. นายสุริยา รัตนะ 19. นายอรรถพร สาม หมื่นคำ 20. นางสาวแสงทอง นามปิง 21. นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตา 22. นางวิลาวัลย์ ใจด้วง 23. นางเกษรา อุดมพันธ์ 24. นายจักรเพชร บุญ เกษม 25. นางสาวอัญชลี ปัญญา กวาว 26. นางหนึ่งฤทัย กองนำ

3 อ. วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ วิทยากรประจำกลุ่ม นายวรวุฒิ วงศ์ ไชย ผู้ช่วยวิทยากร ประจำกลุ่ม

4 นายการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว จังหวัด พะเยา ผู้นำเสนอ

5 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น สภาพสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศ เกษตรดีขึ้น ผลิตข้าวที่ได้ มาตรฐานปลอดภัย ลูกพ่อขุน

6 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น 1,000 บาท / ไร่ ลูกพ่อขุน

7 ผลผลิต สามารถผลิตข้าว ปลอดภัยได้ปีละ 650 ตัน /1,000 ไร่ ( อำเภอ ) ลูกพ่อขุน

8 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ( วิทยุ, เวทีชุมชน, ฯลฯ ) คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ วางแผนการผลิต ดำเนินงานตามแผน ติดตามและรายงานผล ลูกพ่อขุน

9 การมีส่วนร่วมของประชาชน มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมกลุ่ม คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงาน กติกากลุ่ม วางแผนการผลิตและดำเนินงาน ตามแผนการผลิต ลูกพ่อขุน

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ กำหนดพื้นที่เป้าหมายและ เกษตรกรเป้าหมาย ( อำเภอละ 1,000 ไร่ ต่อ เกษตร 100 ราย ) วางแผนการดำเนินงาน ดำเนินงานตามแผน ติดตามนิเทศงาน ประเมินผลและรายงานผล ลูกพ่อขุน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. ( อบต., เทศบาลตำบล, อบจ.) ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. ( อบต., เทศบาลตำบล, อบจ.) ลูกพ่อขุน

12 สังคมการเกษตร การทำนาเป็นอาชีพหลักของ เกษตรกรในพื้นที่ เศรษฐกิจ เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถสร้าง งานและรายได้ มีความต้องการของตลาดสูง เทคโนโลยี มีเครื่องมือทุ่นแรงในครัวเรือน มีบุคลากร และหน่วยงานหลักให้ การสนับสนุน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ลูกพ่อขุน

13 ปัจจัยนำเข้า คน มีแรงงานในท้องถิ่น เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ เทคโนโลยี ใช้กระบวนการตาม โรงเรียนเกษตรกร ลูกพ่อขุน

14 วัตถุดิบ เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัก ศัตรูพืช เงิน ขอสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลูกพ่อขุน

15 สวัสดีครับ !!! กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง ลูกพ่อขุน


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวปลอดภัย กลุ่มลูกพ่อขุน จ. เชียงราย และ จ. พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google